UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav lekárskej biológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Externá webová stránka ústavu
English version
 

Ústav lekárskej biológie je umiestnený na 3. poschodí v II. sekcii budovy LF UPJŠ na Tr. SNP1, kde sa nachádzajú pracovne prednostu a pracovníkov ústavu, knižnica a výskumné laboratória. Na prízemí tej istej sekcie sú umiestnené dve praktikárne ústavu (miestnosti P II.8 a P II.10), kde sa realizujú praktické cvičenia.

V súčasnosti sa ústav zameriava na štúdium a analýzu mutácií, génových polymorfizmov a expresie génov v súvislosti so vznikom, diagnostikou a terapiou viacerých multifaktorálne podmienených ochorení. Uvedenou problematikou sa pracovisko zaoberá v rámci rozvinutej spolupráce s mnohými ústavmi a klinickými pracoviskami UPJŠ LF.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci ústavu výučbu predmetov biológia, všeobecná a orálna biológia, lekárska biológia/genetika, metódy v genetike a molekulovej biológii, lekárska biológia, molekulová biológia pre študentov bakalárskeho, doktorského i doktorandského štúdia a v anglickom jazyku aj pre zahraničných študentov LF UPJŠ. Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy o všeobecných zákonitostiach v živých organizmoch na úrovni molekulovej, bunkovej, organizmu a populácie. Značný dôraz v rámci výučby lekárskej biológie sa kladie na problematiku molekulovej biológie a genetiky človeka, čím študenti dostávajú teoretický základ pre štúdium ostatných medicínskych predmetov.

Úradné hodiny

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
prednosta Ústavu lekárskej biológie

Pondelok: 13:00 - 15:00

Oznamy

Doplňovanie študentov na jednotlivé termíny ústnej skúšky

Stav neobsadených miest na ústnu skúšku pre VL a ZL študentov sa bude zisťovať po ukončení oficiálnej doby určenej na prihlasovanie, ktorá trvá do 48 hodín pred vypísaným termínom skúšky. Študenti môžu vyjadriť záujem o doplnenie na neobsadené miesto VL alebo ZL študenta mailom, telefonicky alebo osobne na sekretariáte ÚLB, u prednostu alebo zástupcu prednostu, len v časovom intervale 48-24 hodín pred vypísaným termínom skúšky. Skoršie alebo neskoršie nahlásenia nemusia byť brané do úvahy! Študenti budú zaraďovaní na neobsadené miesta v poradí, v akom vyjadrili svoj záujem o doplnenie na neobsadené miesto pre jednotlivé skúšobné termíny. Informácia o zaradení resp. nezaradení študenta na daný termín bude zaslaná študentovi mailom, podaná telefonicky alebo osobne.Posledná aktualizácia: 16.05.2019