Prejsť na obsah

Ústav lekárskej biológie

1minút, 38sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice  
 

Ústav lekárskej biológie je umiestnený na 6. a 5. poschodí v I. sekcii budovy LF UPJŠ (Medipark) na Tr. SNP 1, kde sa nachádzajú pracovne prednostu a pracovníkov ústavu, knižnica a výskumné laboratória.

V súčasnosti sa ústav zameriava na štúdium a analýzu mutácií, génových polymorfizmov a expresie génov v súvislosti so vznikom, diagnostikou a terapiou viacerých multifaktorálne podmienených ochorení. Uvedenou problematikou sa pracovisko zaoberá v rámci rozvinutej spolupráce s mnohými ústavmi a klinickými pracoviskami UPJŠ LF.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci ústavu výučbu predmetov biológia, všeobecná a orálna biológia, lekárska biológia/genetika, metódy v genetike a molekulovej biológii, lekárska biológia, molekulová biológia pre študentov bakalárskeho, doktorského i doktorandského štúdia a v anglickom jazyku aj pre zahraničných študentov LF UPJŠ. Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy o všeobecných zákonitostiach v živých organizmoch na úrovni molekulovej, bunkovej, organizmu a populácie. Značný dôraz v rámci výučby lekárskej biológie sa kladie na problematiku molekulovej biológie a genetiky človeka, čím študenti dostávajú teoretický základ pre štúdium ostatných medicínskych predmetov.

Úradné hodiny

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
prednosta Ústavu lekárskej biológie

Pondelok: 13:00 – 14:30

Oznamy

Riadny termín ROGO testov z predmetu Biológia 1/Lekárska a humánna biológia 1 pre študentov VL a ZL
Študenti musia absolvovať test/testy, z ktorých v zimnom semestri 23/24 nedosiahli minimum 60 %.
Dátum: 27. 5. 2024
Čas: 13:00
Miestnosť: AULA


Opravný termín ROGO testov z predmetu Biológia 1/Lekárska a humánna biológia 1 pre študentov VL a ZL
Opravný termín je pre študentov, ktorí z testov v riadnom termíne nedosiahnu minimum 60 %.
Dátum: 30. 5. 2024
Čas: 13:00
Miestnosť: P2Študuj na UPJŠ