UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav lekárskej biológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav lekárskej biológie je umiestnený na 3. poschodí v II. sekcii budovy LF UPJŠ na Tr. SNP1, kde sa nachádzajú pracovne prednostu a pracovníkov ústavu, knižnica a výskumné laboratória. Na prízemí tej istej sekcie sú umiestnené dve praktikárne ústavu (miestnosti P II.8 a P II.10), kde sa realizujú praktické cvičenia.

V súčasnosti sa ústav zameriava na štúdium a analýzu mutácií, génových polymorfizmov a expresie génov v súvislosti so vznikom, diagnostikou a terapiou viacerých multifaktorálne podmienených ochorení. Uvedenou problematikou sa pracovisko zaoberá v rámci rozvinutej spolupráce s mnohými ústavmi a klinickými pracoviskami UPJŠ LF.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci ústavu výučbu predmetov biológia, všeobecná a orálna biológia, lekárska biológia/genetika, metódy v genetike a molekulovej biológii, lekárska biológia, molekulová biológia pre študentov bakalárskeho, doktorského i doktorandského štúdia a v anglickom jazyku aj pre zahraničných študentov LF UPJŠ. Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy o všeobecných zákonitostiach v živých organizmoch na úrovni molekulovej, bunkovej, organizmu a populácie. Značný dôraz v rámci výučby lekárskej biológie sa kladie na problematiku molekulovej biológie a genetiky človeka, čím študenti dostávajú teoretický základ pre štúdium ostatných medicínskych predmetov.

Úradné hodiny

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
prednosta Ústavu lekárskej biológie

Pondelok: 13:00 - 15:00

Oznamy

Doplňovanie študentov na jednotlivé termíny ústnej skúšky

Stav neobsadených miest na ústnu skúšku pre VL a ZL študentov sa bude zisťovať po ukončení oficiálnej doby určenej na prihlasovanie, ktorá trvá do 48 hodín pred vypísaným termínom skúšky. Študenti môžu vyjadriť záujem o doplnenie na neobsadené miesto VL alebo ZL študenta mailom, telefonicky alebo osobne na sekretariáte ÚLB, u prednostu alebo zástupcu prednostu, len v časovom intervale 48-24 hodín pred vypísaným termínom skúšky. Skoršie alebo neskoršie nahlásenia nemusia byť brané do úvahy! Študenti budú zaraďovaní na neobsadené miesta v poradí, v akom vyjadrili svoj záujem o doplnenie na neobsadené miesto pre jednotlivé skúšobné termíny. Informácia o zaradení resp. nezaradení študenta na daný termín bude zaslaná študentovi mailom, podaná telefonicky alebo osobne.Posledná aktualizácia: 14.09.2019