UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej biológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav lekárskej biológie je umiestnený na 3. poschodí v II. sekcii budovy LF UPJŠ na Tr. SNP1, kde sa nachádzajú pracovne prednostu a pracovníkov ústavu, knižnica a výskumné laboratória. Na prízemí tej istej sekcie sú umiestnené dve praktikárne ústavu (miestnosti P II.8 a P II.10), kde sa realizujú praktické cvičenia.

V súčasnosti sa ústav zameriava na štúdium a analýzu mutácií, génových polymorfizmov a expresie génov v súvislosti so vznikom, diagnostikou a terapiou viacerých multifaktorálne podmienených ochorení. Uvedenou problematikou sa pracovisko zaoberá v rámci rozvinutej spolupráce s mnohými ústavmi a klinickými pracoviskami UPJŠ LF.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci ústavu výučbu predmetov biológia, všeobecná a orálna biológia, lekárska biológia/genetika, metódy v genetike a molekulovej biológii, lekárska biológia, molekulová biológia pre študentov bakalárskeho, doktorského i doktorandského štúdia a v anglickom jazyku aj pre zahraničných študentov LF UPJŠ. Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy o všeobecných zákonitostiach v živých organizmoch na úrovni molekulovej, bunkovej, organizmu a populácie. Značný dôraz v rámci výučby lekárskej biológie sa kladie na problematiku molekulovej biológie a genetiky človeka, čím študenti dostávajú teoretický základ pre štúdium ostatných medicínskych predmetov.

Úradné hodiny

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
prednosta Ústavu lekárskej biológie

Pondelok: 13:00 - 15:00

Oznamy

Odmietnutie záverečného hodnotenia
Odkaz na záverečný ROGO test VL a ZL - Dôležité

Dôležité
Pokyny - Test biológia VL a ZL

Dôležité
Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetov letného semestra akad. roka 2019/2020 zohľadňujúce prebiehajúce dištančné štúdium nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-biologia/vyucba/predmety/dr/

Pokyny na dištančné štúdium - týždeň 9
Pokyny na dištančné štúdium - týždeň 10
Pokyny na dištančné štúdium - týždeň 11
Pokyny na dištančné štúdium - týždeň 12
Pokyny na dištančné štúdium - týždeň 13 a 14Posledná aktualizácia: 27.05.2020