Prejsť na obsah

História ústavu

8minút, 52sekúnd

Prvoradou úlohou pracoviska bolo organizačne a obsahovo zabezpečiť výučbu Lekárskej Fyziológie pre študentov Všeobecnej i Stomatologickej vetvy LF od roku 1949. Fyziológia ako disciplína o funkciách zdravého ľudského organizmu, integrujúci a zastrešujúci predmety teoretických disciplín a báza predklinických a všetkých klinických predmetov mala v pedagogickom procese vždy dôležité postavenie. Z toho aspektu sa vyučovanie fyziológie od začiatku orientovalo na komplexný – holisticky prístup k ľudskému organizmu s rešpektovaním dynamiky procesov v závislosti od širokej škály vnútorných a vonkajších faktorov. Jednou z ciest dosahovania tohto cieľa je metóda problémovo orientovanej výučby, ktorá sa neustále rozvíjala, modernizovala a obsahovo obohacovala o najnovšie domáce a svetové poznatky. V súlade s rozvojom didaktickej techniky obohatili sa prednášky, praktické cvičenia a semináre zvýšenou názornosťou a demonštráciami (výučbové filmy, diapozitívy, magnetofónové reprodukcie, bio-telemetrický prenos experimentov a vyšetrení). Obsah praktických cvičení, ktorý v značnej miere vychádzal z požiadaviek praktickej medicíny na aplikovanie fyziologických poznatkov, na využitie prístrojovej techniky, ako aj na manuálnu laboratórnu zručnosť, bol obohatený celou škálou najmodernejších vyšetrovacích metód a experimentálnych demonštrácií (RTG skiaskopia hrudníka pri rôznych dýchacích fázach, angiografia, katetrizácia srdca, meranie minútového objemu srdca atď.). 

Ku kvalitatívnemu rozvoju modernej problémovej výučby v poslednej dobe prispieva alternatívny spôsob výučby. Cestou počítačovej siete v praktikárňach a využitia počítačových programov majú študenti možnosť individuálne, alebo v skupinách pracovať s konkrétnymi počítačovými modelmi, zameranými na jednotlivé systémy organizmu a na procesy v nich prebiehajúcich. Pri modelovaní fyziologického procesu študenti majú možnosť aktívne vstúpiť do regulačných mechanizmov a vytvárať modelové situácie s krokovou analýzou procesu a s následným vyhodnotením. Na dosiahnutí pedagogických cieľov nemalou mierou participovali učebné texty: Praktické cvičenia z fyziológie, doplňované po jednotlivých systémoch, resp. prepracované v rokoch 1969, 1974, 1990, 2001, 2002, 2015.

V rámci prestavby vysokoškolského štúdia v školskom roku 1977-1978 dostali študenti LF UPJŠ v Košiciach prakticky prvú slovenskú učebnicu fyziológie, napísanú prvým prednostom Ústavu: I. Ivančo „Fyziológia pre poslucháčov medicíny“, I.-III. diel 1975. Učebnica obohatila študentov o najnovšie poznatky v oblasti systémovej a orgánovej fyziológie, ale predovšetkým o hlbší pohľad do bunkových, membránových a molekulárnych mechanizmov fyziologických funkcií človeka. Učebnica sprístupnila základný a perspektívny význam bio-kybernetiky, fyzikálneho a matematického modelovania fyziologických funkcií i využitia výpočtovej techniky v oblasti fyziológie a medicíny. Niektoré kapitoly z učebnice boli prevzaté aj do celoštátnej českej učebnice: S. Trojan a autorsky kolektív, Fyziológie – Učebnice pro lékarske fakulty v roku 1988 a jej slovenskej verzie v roku 1992. V rámci pedagogickej činnosti pracovisko sa podieľalo a podieľa nielen na edukácii poslucháčov lekárskej fakulty, ale participovala aj na vyučovaní somatológie na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, na vyučovaní poslucháčov Psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ, posledné roky aj u poslucháčov Technickej Univerzity v Košiciach (odbor zdravotnícka technika resp. biomedicínske inžinierstvo). Pedagogická aktivita na LF UPJŠ sa výrazne rozšírila vyučovaním zahraničných študentov v anglickom jazyku (od šk. r. 1992-1993). Pre nich boli vydané aj učebné texty: Practical lessons in Physiology, Part I. 1993, Part II. 1994, a ich prepracované vydanie v roku 1998. Bývalí pracovnici Ústavu: najmä Prof. MUDr. I. Ivančo, CSc., mim. Prof. Š. Kujanik, CSc. a Doc. MUDr. I. Bračoková majú veľké zásluhy hlavne pri modernizácii výučby fyziológie.

Pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku v súčasnosti realizuje 10 učiteľov z toho 2 profesori: Prof. MUDr. V. Donič, CSc. a Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., 4 docenti: Doc. MUDr. M. Pallayová, PhD., Doc. RNDr. P. Švorc, CSc., Doc. MVDr. A. Lukačinova, PhD, a Doc. MVDr. A. Marossy, CSc. Veľkú pomoc pri výskume a pedagogike poskytuje 12 ďalších pracovníkov, z toho 4 odborné asistentky: MUDr. I. Bačová, PhD., RNDr. S. Grešová, PhD., RNDr. K. Kassayová, CSc., RNDr. J. Štimmelová, ako aj Mgr. Z. Kollárová a Ing. M. Kundrík, a 2 interné ašpirantky: MUDr. A. Brandeburová a Mgr. R. Tokárová. Taktiež ostatný nepedagogický personál ako R. Medvecová, Z. Dulínová, M. Haľamová, E. Jurková nemalou mierou prispievajú k dosiahnutiu pedagogicko-výskumných cieľov nášho ústavu.

Vysokoškolskí učitelia si svoju odbornosť i pedagogickú aktivitu zvyšovali absolvovaním zahraničných študijných ciest, väčšinou na stáže: Prof. MUDr. V. Donič, CSc., a Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., v Moskve 1962, v Oxforde 1967, v Hanoveri, USA 1973, v Sydney 1979 a v Baltimore, USA 2014. RNDr. Soňa Grešová, PhD. Palerme 2007 a na viaceré prednášky na kongresoch na 5 kontinentoch (Sydney, New York. Haifa, Káhira, Šanghaj, Cambridge, London, Varšava).

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na kardiorespiračné vzťahy v experimente a v klinike aj vo svetle chrono-fyziológie a spánkovej medicíny. Experimentálna časť je realizovaná na pokusných zvieratách so zameraním na sledovanie vplyvu porúch ventilácie (hypoventilácia, apnoe) na zmenu elektrickej stability srdca, zmenu tonusu vegetatívneho nervového systému a na vznik, vývoj a prerušenie srdcových arytmií. Bezprostredným cieľom je overiť a podporiť možný kardio-protektívny vplyv prekonditioningu, fenoménu endogénnej kardioprotekcie hypoventiláciou i apnoea a reflexnej normalizácie rôznych funkčných porúch. Prof. MUDr. V. Donič, CSc,, a Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., a mim. prof. R. Beňačka CSc, s pomocou ďalších spolupracovníkov popísali a analyzovali lapavému dychu podobnú silnú inspiračnú reakciu, vyvolanú dráždením nazofaryngu – tzv. Aspiračný reflex. Prof. J. Korpáš, prof. M. Tatár, prof. J. Hanáček a prof. J. Jakuš z Martinskej LF objavili diametrálne rozdielnu silnú expiračnú reakciu dráždením laryngu, tzv. Expiračný reflex. Tieto protichodné reflexy dýchacích ciest boli porovnávané s kašľom, vyvolávaným dráždením dolných dýchacích ciest, považovaným za „strážcu pľúc“. Výskum možností aplikácie týchto troch silných respiračných reflexov sa systematicky sleduje viacerými pracovníkmi Košickej a Martinskej LF pre ich využitie v praxi u zvierat i ľudí.

V klinickej časti výskumu sa sledovali vplyvy psychickej a fyzickej záťaže, ako aj pobytu v rôznych nadmorských výškach a hypoxických stavoch na tonus vegetatívneho nervového systému a výskyt srdcových arytmií u zdravých jedincov a u pacientov so spánkovými poruchami dýchania, resp. s respiračnou insuficienciou v cirkadiálnej závislosti. Zvlášť sa sleduje význam reflexov dýchacích ciest pri vzniku, diagnostike, liečbe a prevencii kardiorespiračných porúch (hypertenzie, kolapsových stavov a rôznych foriem kardio-respiračného zlyhania).

Pracovníci ústavu (s celkovým počtom 18 členov v súčasnosti) sa systematicky zaoberajú modernizáciou výučby a intenzívnym výskumom najmä kardiorespiračných vzťahov, spánkovou medicínou ako aj chrono-fyziologickou problematikou. Výstupy z týchto aktivít boli zverejnené v 6 monografiách a vo vyše 2500 článkov s citačným ohlasom spolu asi 3000 do roku 2015 vrátane. Pracovníci ústavu podali návrh na rozšírenie výučby spánkovej medicíny z povinne voliteľného predmetu na povinný, interdisciplinárny predmet Spánková medicína pre študentov klinických ročníkov i pracovníkov v rámci novo podaného projektu KEGA 2015. Povinná výučba spánkovej medicíny má umožniť zlepšenie diagnostiky a liečby spánkových porúch dýchania a následného upotrebovania rôznych životných funkcií starnúceho obyvateľstva v celosvetovom merítku. Má umožniť aj zlepšenie diagnostiky a prevencie porúch s perspektívou domácej liečby s riadením zo vzdialeného diagnosticko-terapeutického kontrolného centra.

Prof. MUDr. V. Donič, CSc. je prednosta ústavu Lekárskej fyziológie, prodekan pre vedu a výskum LF UPJŠ a garant predmetu: Normálna a patologická fyziológia pre doktorandské štúdium a pre habilitačné a inauguračné pokračovanie. Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc, Doc. MUDr. M. Pallayová, PhD. a Doc. RNDr. P. Švorc, CSc., sú členmi komisie pre obhajoby PhD. Súčasní interní ašpiranti sú MUDr. A. Brandeburová a Mgr. D. Tokárová.

Pracovníci ústavu sa zapojili do riešenia viacerých vedeckovýskumných úloh ako TEMPUS Project, VEGA, APVV, COST Action B 26, a v rámci centier excelentnosti 2 projekty financované zo štrukturálnych fondov EU: CEEPM a CEMIO, ktoré sa zaoberajú biomagnetizmom a Sledovaním stavu marginalizovaného obyvateľstva. Viacerí pracovníci ústavu vykonávali rôzne funkcie v riadiacich orgánoch odborných spoločností celoslovenského, resp. medzinárodného významu. Profesori V. Donič, Z. Tomori a ďalších 5 zástupcov z Bratislavskej a Martinskej LF po 2 týždňových študijných pobytoch v Antverpách, Dubline a Štrasburgu v rámci projektu TEMPUS prispeli k založeniu Spánkového laboratória v Košiciach v 1993, a potom v Bratislave a v Martine. Vydali aj učebnicu Spánkovej medicíny „Tomori Z, Redhammer R, Donič V. a spol.: Základy spánkovej medicíny. VLA Košice 1999, 359s. Usporiadali aj 2 kongresy v Košiciach na propagáciu Spánkovej medicíny pre Stredo- a Východo-európske krajiny v roku 2002 a 2005. Prispeli aj k založeniu Slovenskej Spoločnosti Spánkovej medicíny v r. 2013 s výše 60 členmi, pracujúcimi z časti v 17 registrovaných Spánkových laboratóriách na Slovensku. 


Študuj na UPJŠ