UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podujatia

Dobrovoľnícka činnosť študentov v roku 2021

Do celoplošného testovania COVID - 19 sa na Slovensku aktívne zapojila viac ako polovica študentov študijného programu Ošetrovateľstvo z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach. Organizácia tejto akcie spolu aj s inými dobrovoľníckymi činnosťami na našej Alma mater prebieha pod gesciou Ústavu ošetrovateľstva. V tejto súvislosti o nás písali aj v nasledujúcich médiách:

Poďakovanie dobrovoľníkom z radov študentov: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/23099/

Informačný Bulletin SKSaPA: roč. VI., č. 61, 2020

Pomoc v zdravotníckych zariadeniach z radov študentov odboru ošetrovateľstva:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/23870/

Praktická výučba spojená s pomocou zdravotníckym zariadeniam:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/24347/


Dobrovoľnícka činnosť v boji s pandémiou COVID 19

Študenti ošetrovateľstva sa aktívne zapojili ako dobrovoľníci na pomoc zdravotníckym zariadeniam v rámci krízovej situácie, ktorú spôsobila pandémia COVID 19 na celom svete v roku 2020. Naši študenti pomáhali pri testovaní na nový koronavírus SARS-CoV-2, pri ošetrovaní pacientov a boli nasadení aj v prvej línii pri zvládaní aktuálnej situácie v repatriačných strediskách.

Naše uznanie a poďakovanie patrí študentom:
Peter Hajduček, Ingrid Matyiová, Simona Pivovárová, Denisa Slivková


V dňoch 8. - 9. 11. 2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž pre študentov medicíny a ošetrovateľstva – MedGames 2019. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD., dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, DrSc. a Univerzitnej nemocnice v Martine pod záštitou medicínskeho riaditeľa doc. MUDr. Dalibora Murgaša, PhD. a vedúcej odboru ošetrovateľstva Mgr. Jany Vadkertiovej, MBA.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť vedomosti, praktické zručnosti, klinické rozhodovanie, komunikáciu a spoluprácu budúcich lekárov a sestier. Za študijný program ošetrovateľstvo, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach reprezentoval dvojčlenný tím študentiek – Barbora Martonová, študentka 3. ročníka a Adriána Krchová, študentka 2. ročníka, ktoré nazvali svoj tím Sestry z východu. Za Ústav ošetrovateľstva sa spolu so študentkami akcie zúčastnila aj PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Podujatie všetkým prinieslo množstvo autentických skúseností a praktických zručností v profesii sestra.


V Českej republike na Zdravotně sociální fakulte Jihočeské univerzity sa v dňoch 19. – 22.6.2019 konala medzinárodná konferencia European Transcultural Nursing Association (ETNA). Hlavnou témou tohtoročnej konferencie, ktorá sa koná raz za dva roky, boli kultúrne kompetencie sestier. Cieľom konferencie bolo porovnať kuriculá v rôznych štátoch, rozsah, obsah vedomostí a zručností, ktoré by absolventi odboru Ošetrovateľstva a príbuzných vedných odborov mali získať na poskytovanie kvalitnej starostlivosti. Konferenciu otvoril minister zdravotníctva Českej republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, zástupca WHO Dr. Srdan Matić, rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., dekanka Zdravotně sociální fakulte Jihočeské univerzity Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. a prezidentka ETNA prof. Irena Papadopoulos. Na konferencii sa zúčastnilo 118 odborníkov z 19 krajín sveta, odznelo 60 príspevkov a bolo prezentovaných 21 posterov. V rámci medzinárodnej organizácie ETNA je reprezentantom za Slovensko Bc. Martin Červený. Za Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach bola aktívnou účastníčkou doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. Európska asociácia transkultúrneho ošetrovateľstva sa snaží o kooperáciu medzi odborníkmi z celého sveta s cieľom vytvorenia modelu starostlivosti zameraného na všetky kultúry. Sme radi, že aj Slovensko môže prispieť svojou aktívnou účasťou.


Dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnil na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 4. ročník Medickej olympiády. Na akcii, ktorú realizoval Klub vzdelávania v medicíne Spolku medikov mesta Košice sa aktívne zúčastnilo 37 študentov UPJŠ LF, ktorí súťažili v trinástich tímoch. Súťažiaci absolvovali 11 súťažných a 3 nesúťažné disciplíny. Jednu z disciplín zabezpečoval aj Ústav ošetrovateľstva pod vedením PhDr. Libuši Tirpákovej, PhD. a PhDr. Márie Sováriovej Soósovej, PhD. Študenti si mohli v rámci tejto disciplíny vyskúšať auskultačné fenomény za pomoci simulátorov a správnu techniku podávania intramuskulárnych injekcií.


V novembri 2018 si Ústav ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripomenul 20. výročie svojho založenia. Dňa 1. 11. 1998 bol ústav zriadený ako samostatné vedecko-pedagogické pracovisko. Pri tejto príležitosti sa konalo medzinárodné vedecko-odborné sympózium „Aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry“. Na stretnutí zazneli témy zamerané na legislatívne zmeny v súčasnej ošetrovateľskej praxi a vzdelávaní, na kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti a špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej oblasti. Účastníci strávili spoločne slávnostné chvíle v priateľskom duchu, navzájom sa obohatili o skúsenosti a poznatky podporujúce vzájomnú spoluprácu smerujúcu k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Pri tejto príležitosti bol vydaní zborník, ktorý je dostupný na: https://unibook.upjs.sk/sk/osetrovatelstvo/1083-aktualne-poziadavky-rozvoja-profesie-sestry


Na jeseň akademického roku 2018 sa konal 3. ročník súťaže „ Florance roka“ o najlepšiu sestru – študentku. Cieľom súťaže bola verifikácia teoretických vedomostí formou testov, kazuistík a preukázanie praktických zručností z oblastí ošetrovateľských intervencií. Z 184 prihlásených študentov zo Slovenska sa do top 20 prebojovala aj naša študentka Simona Vargová. Vo finále súťaže bola členkou tímu, ktorý získal celkovo najvyšší počet bodového hodnotenia a taktiež bola ocenená so svojim tímom v diciplíne „1-2-3 štart, Resuscitácia. Srdečne blahoželáme!


V júli 2018 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítala žiakov základných škôl, ktorí sa v rámci projektu Univerzita bez hraníc na Ústave ošetrovateľstva dozvedeli informácie o zásadách zdravej výživy. Počas aktivity NAUČ SA HRAVO AKO JESŤ ZDRAVO diskutovali o zložení správneho jedálnička, o význame bielkovín, cukrov a tukov pre ľudský organizmus. Aktivity boli realizované pod vedením vysokoškolských učiteľov PhDr. Jany Rakovej, PhD. a PhDr. Jany Sušinkovej, PhD.


Zdravie je v rámci spoločnosti všeobecne uznávaným meradlom jej vyspelosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, ekonomiky, politiky a kultúry. V duchu tejto myšlienky sa v dňoch 19. - 20. 4. 2018 v Piešťanoch konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc“. Na konferencii, ktorej spoluoganizátorom bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva v Košiciach odzneli príspevky súvisiace s aktuálnou témou „zdravotnej gramotnosti“ ako jedného z faktorov, ktoré formujú postoj k zdraviu a vedú k zdravému správaniu jednotlivcov a následne celej spoločnosti. Výstupom konferencie je recenzovaný vedecký zborník, v ktorom sú uverejnené príspevky odborného a vedeckého charakteru autorov zo Slovenskej, Českej republiky a Rakúska tematicky zamerané na zdravie, kúpeľnú ošetrovateľskú starostlivosť a kvalitu v ošetrovateľskej praxi.

Zborník vedeckých prác je dostupný na: https://www.danubiushotels.com/sk/destinacie/piestany/konferencie/piestansky-den-osetrovatelstva-4-rocnik


Dňa 4.4.2018 sa na pôde Lekárskej fakulty konala „Medická olympiáda“. Na akcii realizovanej Spolkom medikov mesta Košice sa aktívne zúčastnilo 36 študentov, ktorí súťažili v desiatich disciplínach. Jednu z nich zabezpečoval Ústav ošetrovateľstva pod vedením PhDr. Libuše Tirpákovej, PhD. a PhDr. Márie Sováriovej Soósovej, PhD. Študenti si na tomto stanovisku mohli vyskúšať auskultačné fenomény za pomoci simulátorov a správnu techniku podávania intramuskulárnych injekcií.


V dňoch 23. – 24.10.2017 sa Ljubljane (Slovinsko) konal workshop zameraný na prezentáciu výučby v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odboroch pomocou rôznych simulátorov a modelov. Na pracovnom stretnutí prezentovali svoje skúsenosti s výučbou v simulačných laboratóriách dve inštitúcie zo Slovinska: Community Health Centre Ljubljana a Faculty of Health Sciences, Izola, Slovenia. V rámci workshopu prebehlo predstavenie modelu – CAE Juno (simulátor s vysokou mierou vierohodnosti) a ďalších simulátorov určených na výučbu ošetrovateľskej starostlivosti. Ústav ošetrovateľstva na spomínanom stretnutí zastupovala PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.


Ústav ošetrovateľstva participoval na regionálnom projekte s názvom: Presné oko, pevná ruka, pohyb sa nám ponúka. Projekt bol  realizovaný neziskovou organizáciou Facilitas n.o. Košice a financovaný Karpatskou nadáciou.

Kooperácia zo strany Ústavu ošetrovateľstva prebiehala prostredníctvom prednášok z oblasti zdravia, dietológie a stravovania. Edukačné prednášky prezentovali študentky UPJŠ LF 1. a 2. roku štúdia odboru Ošetrovateľstva, pod vedením PhDr. Jany Rakovej, PhD.


V dňoch 20. - 21.4.2017 sa v Piešťanoch uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť“. Konferencia, ktorej spoluoganizátorom bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva v Košiciach priniesla poznatky z vedecko-výskumnej činnosti sestier pôsobiacich na akademickej pôde a v klinickej praxi. V rámci konferencie odzneli príspevky zamerané na nové trendy bezpečnosti pacientov a zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Samostatná sekcia bola venovaná aj špecifikám poskytovania starostlivosti so zameraním sa na multikultúrne ošetrovateľstvo. Výstupy z medzinárodnej konferencie boli spracované do zborníka vedeckých prác, ktorý je dostupný na internetových stránkach a je určený odbornej verejnosti, študentom vysokých zdravotníckych škôl a zdravotníckym pracovníkom z rôznych disciplín.

Zborník vedeckých prác je dostupný na: https://www.danubiushotels.com/inc/opendoc.php?fn=/w/hd/Piestany/denose/AED_ZBORNIK_Pieany_2017.pdf


Dňa 11.04.2017 sa konala Medická olympiáda na UPJŠ LF v Košiciach, ktorá bola organizovaná Spolkom Medikov mesta Košice. Olympiády sa zúčastnili študenti z rôznych ročníkov študijného odboru Všeobecné lekárstvo. Cieľom stretnutia bolo preverenie vedomosti študentov z rôznych oblastí zdravotníctva a medicíny na jednotlivých stanovištiach.

Jedno zo súťažných stanovíšť zastupoval Ústav ošetrovateľstva pod vedením PhDr. Libuše Tirpákovej, PhD. a Jany Rakovej, PhD. Vedomosti poslucháčov medicíny boli preverované s využitím simulátorov na aplikáciu intravenóznych injekcií a nízkomolekulárnych heparínov. Pre študentov bolo prínosom správne vyhodnotenie nálezu dychových a srdcových fenoménov na jednom z auskultačných simulátorov aplikovaných pri výučne na Ústave ošetrovateľstva.


Na 10. Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2016, ktorý sa konal dňa 29.11.2016, bolo prezentované vzdelávanie na UPJŠ LF v Košiciach interaktívnou prednáškou na tému: „Vieš zachrániť život?“


 

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa každoročne sa koná Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl, kde sú prezentované možnosti štúdia v jednotlivých lekárskych a nelekárskych študijných programoch.

Ústav ošetrovateľstva sa taktiež aktívne podieľa svojou účasťou na tomto podujatí kde prezentuje možnosti inovatívnych vzdelávacích aktivít pre slovenských a zahraničných študentov.


Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach každoročne privíta žiakov základných škôl, ktorí sa v rámci projektu Univerzita bez hraníc. Na Ústave ošetrovateľstva sa v rámci projektu prebieha vzdelávanie malých školákov zamerané na ošetrovanie rán, oživovanie človeka v bezvedomí a ako poskytnúť prvú pomoc pri rôznych akútnych stavoch. Aktivity sú realizované pod vedením tímu vyskoškolských učiteľov: PhDr. Márie Sováriovej Soósovej, PhD., PhDr. Jany Sušinkovej, PhD., PhDr. Renáty Suchanovej, PhD. a MUDr. Marie Šudákovej.


Posledná aktualizácia: 21.04.2021