Prejsť na obsah

História ústavu

8minút, 5sekúnd

Košice, ako kultúrne, hospodárske, politické a vzdelanostné centrum, boli významné po stáročia. Už od 7.augusta 1660 bola Univerzita v Košiciach – Universitas Cassoviensis potvrdená Zlatou bulou uhorským kráľom a rímskym cisárom Leopoldom I.

Patológia, ako základný medicínsky odbor, sa stala od roku 1920 významnou súčasťou diagnostickej a kontrolnej činnosti východoslovenskej medicínskej komunity, ako prirodzená reakcia po vzniku Univerzity Komenského v Bratislave 14.10.1919. Patologicko-anatomické činnosti sa začali realizovať v rámci prosektúry Mestskej nemocnice v Košiciach pod vedením primára MUDr. Martina Dzubiana, ktorý bol absolventom Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a žiak profesora Hlavu. Ďalším primárom prosektúry bol MUDr. Václav Strimpl, ktorý viedol oddelenie do roku 1938 a zároveň viedol aj Pasteurov ústav, ktorý bol zriadený ako pobočka Štátneho zdravotného ústavu v Prahe s pôsobnosťou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Za toto obdobie sa na prosektúre vykonalo 4 145 pitiev, vrátane súdno-lekárskych pitiev, pričom menšiu časť tvorili aj pitvy zomretých z Košickej vojenskej divíznej nemocnice. V rokoch 1938 – 1945 viedol prosektúru MUDr. György Habán. V rokoch 1945 – 1948 viedol Patologicko-anatomické oddelenie MUDr. Friedmann, ktorý začal organizovať prvé klinicko-patologické konferencie. Primár MUDr. Friedmann, neskôr ako profesor Londýnskej univerzity, sa stal svetoznámym expertom a jedným zo zakladateľov patologickej subšpecializácie pre patológiu hlavy a krku. Prosektúra Štátnej nemocnice v Košiciach bola v roku 1924 umiestnená do pavilónu č. VIII na Rastislavovej ulici. Košická prosektúra prešla rozsiahlou prestavbou v 50-tich rokoch minulého storočia a postupnou výstavbou nemocnice sa dostala do centrálnejšieho postavenia dnešnej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Pavilón č. VIII. slúžil k vykonávaniu pitiev až do konca roka 2017.

Košický Ústav patológie vznikol v roku 1948, v rámci konštituovania Lekárskej fakulty v Košiciach. Ústav začal svoju históriu pod vedením profesora MUDr. Igora Kutlíka, odchovanca profesora MUDr. Františka Kleina z bratislavského Ústavu patologickej anatómie LF UK. Novovzniknutý ústav patologickej anatómie nadväzoval v liečebno-preventívnych činnostiach na  bohatú históriu a tradíciu patologicko-anatomického pracovíska pôvodnej štátnej nemocnice, mal laboratórne a ďalšie komponenty, vrátane výučbových priestorov, a vybudovaného fotolaboratória, umiestnené vo viacerých pavilónoch nemocnice. MUDr. Igor Kutlík, neskôr habilitovaný a menovaný mimoriadnym profesorom, na základe svojich skúseností z bratislavského ústavu inovoval postupy v špeciálnej laboratórnej a pitevnej činnosti. Pri osobe profesora Kutlíka treba vyzdvihnúť jeho mimoriadny význam pre slovenskú a čiastočne aj československú patológiu, v podobe jeho dvoch monografických publikácií (Histopatologický laborant, Práca, Bratislava, 1950, 272 s. a Patologicko-anatomická pitva, SAV, Bratislava, 1954, 429 s.).

Významnou osobnosťou bol aj profesor MUDr. Ivan Jurkovič, CSc., ktorý od skončenia LF UK v roku 1956 až do roku 2011 trvale pôsobil v Košiciach na Ústave patológie LF UPJŠ, a zabezpečoval náročné pedagogicko-výchovné, liečebno-preventívne, publikačné a vedecko-výskumné úlohy. Bol mu udelený diplom kandidáta vied, a bol menovaný habilitovaným docentom a profesorom. V rokoch 1990-1991 pôsobil vo funkcii prodekana LF UPJŠ, a v rokoch 1991-1993 pôsobil ako dekan LF UPJŠ. Profesor MUDr. Jurkovič bol nositeľom najvyššieho pedagogického vyznamenania v školstve, a to MEDAILY SV. GORAZDA, a bola mu udelená CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE.

V rokoch 1969 – 1990 viedol ústav Doc. MUDr. Pavol Bilčík, CSc. a primárom bol MUDr. Ladislav Sokol, ktorý v roku 1986 odišiel pracovať ako primár novovytvoreného Oddelenia patológie v priestoroch na Tr. SNP č.1. Patológia v novej nemocnici vykonávala len bioptickú a cytologickú činnosť, pričom Ústav patológie na Rastislavovej č. 43 vykonával kompletnú bioptickú, cytologickú aj nekroptickú činnosť, ako aj pregraduálnu a postgraduálnu výučbu v histopatológii. Primárom na ústave sa v tom čase stal MUDr. Rudolf Krajcár a neskôr bola primárkou MUDr. Katarína Dudríková.

Zmeny, ktoré viedli k dnešnej podobe Ústavu nastali v roku 1986, kedy došlo k odčleneniu skupiny pracovníkov z Ústavu patológie do samostatne sformovaného Oddelenia patológie UNLP pre nemocnicu na Tr. SNP 1, pod vedením primára a vedúcej laborantky, ako ekonomicky samostatného nákladového strediska. Toto Oddelenie patológie postupne preberalo rozsah bioptickej práce aj zo starej nemocnice na Rastislavovej 43, čím sa pôsobenie samotného Ústavu patológie v zdravotníckej činnosti postupne okliešťovalo napriek tomu, že do roku 2012 bol Ústav patológie plne funkčný nie len pre pedagogickú, ale aj pre zdravotnícku činnosť pod vedením prednostu, primára a vedúcej laborantky.

Prednostom ústavu v tomto období, v rokoch 1990 – 2013 bol prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Ústav patológie v tom čase  rozvinul vedecko-výskumnú činnosť s dôrazom na štúdiu nádorov prsníka v roku 1993 a štúdiu karcinómu pľúc v roku 1995, rovnako sa podieľal na  diagnostike melanocytárnych lézii a zriadení Melanómovej komisie pri UNLP. Postupne sa ústav zameral na komplexnú diagnostiku glomerulárnych ochorení.

K zásadnej zmene došlo v januári 2012, kedy zostalo miesto primára na ústave neobsadené. Na ústave zostal prednosta a vedúca laborantka bez primára, a celú zdravotnícku prevádzku (biopsiu a cytológiu)  prevzalo Oddelenie patológie UNLP na Tr. SNP 1. Ústav patológie tým prestal existovať v klasickej podobe, a bola mu ponechaná iba pedagogická činnosť.

V júni 2013 sa Oddelenie patológie UNLP z Tr. SNP 1 presťahovalo do priestorov Ústavu patológie na Rastislavovu 43, a priestorové aj materiálne vybavenie ústavu sa tak značne zredukovalo. V tom čase bol primárom oddelenia MUDr. Marián Švajdler, PhD. V rokoch 2013 – 2015 bol primárom MUDr. Marián Benický, v rokoch 2015 – 2019 MUDr. František Gmitter, v rokoch 2019 – 2021 MUDr. Zuzana Hríbiková a od roku 2021 je Oddelenie patológie pod vedením primára MUDr. Petra Bohuša.

V tejto situácii sa stal v máji 2013 novým prednostom Ústavu patológie MUDr. Patrik Fiala, PhD. Pracovníkom ústavu chýbal prístup k výkonu zdravotníckej činnosti (k biopsii a cytológii) a ústav nedokázal splniť podmienky pre odborný rast lekárov v ich špecializačnej príprave, ani pre vedecko-výskumnú činnosť. Od roku 2015, sa snahou vtedajšieho prednostu, primára a zmenou vedenia UNLP začala spolupráca medzi oddelením a ústavom, čím sa lekárom  ústavu umožnil prístup k výkonu bioptickej a cytologickej činnosti, ako aj opätovný rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, a lekári boli zaradení do špecializačnej prípravy v odbore Patologická anatómia, ako aj do doktorandského štúdia. Vďaka prednostovi sa vybudovali aj ďalšie dve plne vybavené miestnosti pre výučbu študentov. Ústav má vytvorený archív vyše 25-tisíc mikro- a makrofotografií, ktoré sa kontinuálne digitalizujú.

V máji 2017 vystriedal MUDr. Patrika Fialu, PhD. na pozícii prednostu MUDr. Marián Benický, ktorý bol na ústave do augusta 2018. Odvtedy je Ústav patológie bez obsadenia funkcie prednostu. Doktori ústavu tak opäť ostali bez odborného vedenia. Napriek tomu, prednostenské povinnosti prevzala v tomto období zástupkyňa prednostu pre pedagogickú činnosť, MUDr. Erika Štammová.  Následne dvaja z lekárov obhájili titul PhD., ústav vyprodukoval niekoľko publikácií a všetci lekári vykonávajú prax pre špecializáciu v odbore Patologická anatómia.

Vo  februári 2021 prevzala funkciu zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť a vedenie Ústavu patológie MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD. V nasledujúcich rokoch obhájil ďalší lekár titul PhD., došlo k prijatiu niekoľkých lekárov na pracovisko, ktorí začali doktorandské štúdium, v rámci rozbehnutia spolupráce s mnohými pracoviskami došlo k zvýšeniu publikačnej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti, ústav vydal niekoľko vlastných skrípt pre študentov a pracuje na niekoľkých grantoch a modernizácii výučbového procesu aj vybavenia pracoviska.

V septembri 2023 sa pracovisku podaril významný progres, a to presťahovanie hlavnej praktikárne z dezolátnych priestorov v suteréne budovy do nových zrekonštruovaných priestorov a v októbri 2023 k presťahovaniu Ústavu patológie do väčších priestorov zrekonštruovanej časti budovy.

Pracovisko Ústavu patológie sa v súčasnosti nachádza na II. poschodí pavilónu VII. na Rastislavovej č.43 v Košiciach, v strednej časti budovy, výučbové miestnosti sú na I. poschodí v bočnom krídle pavilónu VII. a v pavilóne X.

Od roku 2005 sa na  ústave nevykonávajú pitvy, a budova pavilónu VIII (pitevňa) bola odovzdaná do prenájmu pre Súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré v súčasnosti  vykonáva pitvy v súlade s platnou legislatívou. V novembri 2017 sa pitevňa presťahovala z pavilónu VIII na Ipeľskú č. 1. Vďaka spolupráci so SLaPA ÚDZS pod vedením primárky MUDr. Vyhnálkovej a jej zástupcu MUDr. Mátyása prebieha časť výučby aj v priestoroch pitevne, rovnako ako postgraduálne štúdium lekárov a spolupráca v rámci odborných seminárov alebo publikačnej činnosti.

MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD.

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, Aktualizované 10.1.2024


Študuj na UPJŠ