UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

Košice, ako kultúrne, hospodárske, politické a vzdelanostné centrum, bolo významné po stáročia. Už od 7.augusta 1660 bola Univerzita v Košiciach - Universitas Cassoviensis potvrdená Zlatou bulou uhorským kráľom a rímskym cisárom Leopoldom I.

Patológia, ako základný medicínsky odbor, sa stala od roku 1920 organickou súčasťou diagnostickej a kontrolnej činnosti východoslovenskej medicínskej komunity, ako prirodzená reakcia po vzniku Univerzity Komenského v Bratislave 14.10.1919. Patologicko-anatomické činnosti sa začali realizovať v rámci prosektúry Mestskej nemocnice v Košiciach pod vedením primára MUDr. Martina Dzubiana, ktorý bol absolventom Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a žiak profesora Hlavu. Ďalším primárom prosektúry bol MUDr. Václav Strimpl, ktorý viedol oddelenie do roku 1938 a zároveň viedol aj Pasteurov ústav, ktorý bol zriadený ako pobočka Štátneho zdravotného ústavu v Prahe s pôsobnosťou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Za toto obdobie sa na prosektúre vykonalo 4 145 pitiev, vrátane súdno-lekárskych pitiev, pričom menšiu časť tvorili aj sekcie zomrelých z Košickej vojenskej divíznej nemocnice. V rokoch 1938 - 1945 viedol prosektúru MUDr. György Habán. V rokoch 1945 - 1948 viedol Patologicko-anatomické oddelenie MUDr. Friedmann, ktorý začal organizovať prvé klinicko-patologické konferencie. Primár MUDr. Friedmann, neskôr ako profesor Londýnskej univerzity, stal sa svetoznámym expertom a jedným zo zakladateľom patologickej subšpecializácie pre patológiu hlavy a krku. Prosektúra Štátnej nemocnice v Košiciach bola v roku 1924 umiestnená do pavilónu č. VIII na Rastislavovej ulici. Košická prosektúra prešla rozsiahlou prestavbou v 50-tich rokoch minulého storočia a postupnou výstavbou nemocnice sa dostala do centrálnejšieho postavenia dnešnej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Dodnes stále slúži pavilón č. VIII. k vykonávaniu pitiev pod gesciou Patologicko-anatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Košický Ústav patológie vznikol v roku 1948, kedy sa kreovala pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ústav začal svoju históriu pod vedením profesora MUDr. Igora Kutlíka, odchovanca profesora MUDr. Františka Kleina z bratislavského Ústavu patologickej anatómie LF UK. Novovzniknutý ústav patologickej anatómie mal laboratórne a ostatné komponenty, vrátane výučbových priestorov umiestnené vo viacerých pavilónoch nemocnice. Hlavná časť ústavu bola situovaná na I. poschodí VII. pavilónu, spolu s progresívne vybudovaným fotolaboratóriom. MUDr. Igor Kutlík, neskôr habilitovaný a menovaný mimoriadnym profesorom, na základe svojich skúseností z bratislavského ústavu inovoval postupy v špeciálnej laboratórnej a pitevnej činnosti. Pri osobe profesora Kutlíka treba vyzdvihnúť jeho mimoriadny význam pre slovenskú a čiastočne aj československú patológiu, v podobe jeho dvoch monografických publikácií (Histopatologický laborant, Práca, Bratislava, 1950, 272 s. a Patologicko-anatomická pitva, SAV, Bratislava, 1954, 429 s.).

V rokoch 1969 - 1990 viedol ústav Doc. MUDr. Pavol Bilčík, CSc. a primárom bol MUDr. Ladislav Sokol, ktorý v roku 1986 odišiel pracovať ako primár novoutvoreného Oddelenia patológie v priestoroch na Tr. SNP č.1. Patológia v novej nemocnici vykonávala len bioptickú a cytologickú činnosť, pričom Ústave patológie na Rastislavovej č. 43 vykonával kompletnú bioptickú, cytologickú a nekroptickú činnosť. Primárom na ústave sa stal MUDr. Rudolf Krajcár a neskôr bola primárkou MUDr. Katarína Dudríková.

V rokoch 1990 - 2013 bol prednostom ústavu Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Ústav pod vedením Prof. MUDr. Andreja Böőra, CSc. rozvinul vedecko-výskumnú činnosť s dôrazom na morfológiu nádorových ochorení. Z významných vedecko-výskumných úloh je možné spomenúť pilotnú štúdiu s počtom 591 nádorov prsníka v roku 1993 a štúdiu karcinómu pľúc v roku 1995. Ústav zohral dôležitú úlohu v oblasti diagnostiky melanocytárnych lézii aj s podielom na zriadení Melanómovej komisie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Taktiež systematicky zabezpečuje vyšetrenia elektrónovou mikroskopiou, najmä so zameraním na diagnostiku nefrologických ochorení. Pracovisko ústavu patológie sa nachádza na I. poschodí pavilónu VII. na Rastislavovej č.43 v Košiciach.

Od 1.1.2005 bola budova pavilónu VIII. odovzdaná do prenájmu pre Patologicko-anatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na vykonávanie pitiev.

Zmeny, ktoré viedli ku dnešnej podobe Ústavu a problémom, s ktorými sa dnes ústav borí, nastali v roku 1986, kedy došlo k vyčleneniu a odčleneniu skupiny pracovníkov z Ústavu patológie do samostatne sformovaného Oddelenia patológie pre nemocnicu na Tr. SNP - vzniklo samostatné Oddelenie patológie (pod vedením primára a vedúcej laborantky, ako ekonomicky samostatné nákladové stredisko). Toto Oddelenie patológie FN a neskôr UNLP postupne, ale najmä posledné dva-tri roky preberalo rozsah bioptickej práce aj zo starej nemocnice Rastislavova, čím sa pôsobenie samotného Ústavu patológie v zdravotníckej činnosti (biopsia) postupne okliešťovalo a uzurpovalo napriek tomu, že do roku 2012 bol Ústav patológie plne funkčný pre zdravotnícku činnosť - biopsiu (prednosta - primár - vedúca laborantka). K zásadnej zmene došlo v januári 2012, kedy zostalo miesto primára na Ústave neobsadené - tento stav sa neriešil (na ústave zostal prednosta a vedúca laborantka bez primára), narastal tlak na prevzatie celej prevádzky biopsie pod gesciu Oddelenia patológie UNLP na Tr. SNP. Ústav tým prestal existovať v klasickej podobe so stále sa zmenšujúcim rozsahom bioptickej činnosti.

V júni 2013 sa Oddelenie patológie UNLP z Tr. SNP presťahovalo do priestorov Ústavu na Rastislavovu a Ústavu tak boli vyčlenené 4 miestnosti pre zamestnancov (z pôvodných priestorov o 390 m2 má ústav monetálne k dispozícii 73 m2; nie je zarátaná praktikáreň v dezolátnom stave o rozlohe 63m2). Bývalý prodekan Prof. MUDr. Jarčuška, PhD. vyrokoval s nám. UNLP pre LPS s MUDr. Beňom, PhD. 6 priestorov, pričom 2 priestory neboli ku dnešnému dňu Ústavu sprístupnené. Ústav patológie a LF v tom čase tento moment podcenili a neriešili, čo nahrávalo UNLP riešiť situáciu po svojom, v réžii vlastných predstáv a výlučne vo svoj prospech. Navyše vtedajšie vedenie UNLP nemalo potrebu či snahu takýto stav na Ústave riešiť, nakoľko 99% objemu práce zabezpečoval iný subjekt - Oddelenie patológie UNLP, ktorý nebol predmetom zmluvy medzi LF UPJŠ a UNLP a rovnako tomu napomohla aj nevhodná zmluva o spolupráci medzi UPJŠ a UNLP. Zároveň došlo k tomu, že UN bez vedomia LF zrušila zdravotnícku prevádzku na Ústave patológie.

V tejto situácii sa stal v máji 2013 s dekrétom dekana LF novým prednostom Ústavu patológie MUDr. Patrik Fiala, PhD. Ústav bol od roku 2013 úplne odstavený od bazálnych zdrojov nutných pre samotnú výučbu predmetu patológie. Väčšine pracovníkom ústavu chýba prístup k výkonu liečebnopreventívnej činnosti - k biopsii (súvisí to aj s obnovovaním zdrojov pre výučbu) a ústav ako pracovisko len s ťažkosťami dokáže splniť zákonom dané podmienky pre odborný rast lekárov v ich špecializačnej príprave. Nástupom prednostu Ústavu patológie MUDr. Patrika Fialu, PhD. a poslednou zmenou aj primára Oddelenia patológie - MUDr. Františka Gmittera, a napokon aj zmenou vedenia UNLP, od roku 2015 došlo k čiastočnému naplneniu potrieb Ústavu. S pochopením primára Oddelenia patológie UNLP bolo možné od zimného semestra 2015 začať praktickú výučbu v novo vytvorenej seminárnej miestnosti. Črtajú sa možnosti aj ďalšieho priestorového usporiadania Ústavu.

Prednosta ústavu, 5.9.2016

Posledná aktualizácia: 25.01.2017