Prejsť na obsah

Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP

2minút, 20sekúnd
Rastislavova 43, 040 01 Košice

Ústav patológie zabezpečuje komplexnú pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty UPJŠ. Zahŕňa pregraduálnu výučbu predmetu Patologická anatómia pre lekárske študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, a nelekárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v slovenskom jazyku.

Patologická anatómia je jedným zo základných medicínskych odborov, ktorý morfologickými metódami zisťuje a sleduje funkčné a štrukturálne vzťahy pri chorobných zmenách počas života a smrti človeka. Základnými aspektami štúdia sú etiológia a patogenéza, štrukturálne (makroskopické a mikroskopické) a klinické prejavy chorobných zmien.

Ústav disponuje mladým perspektívnym personálom, plným entuziazmu, s vysokou úrovňou pedagogickej práce, s niekoľkoročnou odbornou praxou v oblasti patológie, a s neustálou tendenciou zvyšovania kvality výučby a permanentného osobného odborného rastu. Zamestnanci pripravili pre študentov textový a obrazový materiál s využitím vlastného, parciálne zdigitalizovaného archívu vyše 25-tisíc mikro- a makrofotografií, ktorý je zverejňovaný študentom podľa aktuálnych potrieb.

Pracovisko Ústavu patológie UPJŠ LF a UNLP sa nachádza na Rastislavovej č.43 v Košiciach, na II. poschodí pavilónu VII. v jeho stredovej časti (sekretariát, pracovne lekárov a laborantov, histopatologické laboratórium, fotolaboratórium), ďalej na I. poschodí pavilónu VII. v jeho bočnom krídle (výučbová miestnosť č. 2 a č. 3) a časť je umiestnená v budove pavilónu X v jeho bočnej časti (výučbová miestnosť č. 1).

Lekári ústavu sa v spolupráci s Oddelením patológie UNLP podieľajú na excidačnej činnosti a vyhodnocovaní bioptických a cytologických materiálov, čím prispievajú k diagnostike a liečebno-preventívnej starostlivosti. Študenti majú v rámci výučby možnosť exkurzie po pracovisku, a majú tak možnosť nahliadnuť do činnosti bioptického pracoviska a diagnostických metód v patológii.

V spolupráci so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom (SLaPA Košice) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) sa lekári podieľajú na výkone pitiev aj v prítomnosti študentov, ktorým sú oddemonštrované pitevné postupy a pitevné nálezy, so stanovením príčiny smrti. Študenti si tak môžu spojiť nadobudnuté teoretické vedomosti o morfologických zmenách chorobných procesov s praxou.

MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD.
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, Aktualizované 10.1.2024

Oznamy

Informácia o záverečnej skúške január 2024
Informácia o opravných zápočtoch ZS 2023/2024


Študuj na UPJŠ