Prejsť na obsah

Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP

2minút, 16sekúnd
Rastislavova 43, 040 01 Košice

Ústav patológie zabezpečuje komplexnú pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty UPJŠ. Zahŕňa pregraduálnu výučbu predmetu Patologická anatómia pre lekárske študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, a nelekárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo v slovenskom jazyku.

Patologická anatómia je jedným zo základných medicínskych odborov, ktorý morfologickými metódami zisťuje a sleduje funkčné a štrukturálne vzťahy pri chorobných zmenách počas života a smrti človeka. Základnými aspektami štúdia sú etiológia a patogenéza, štrukturálne (makroskopické a mikroskopické) a klinické prejavy chorobných zmien.

Ústav disponuje mladým perspektívnym personálom, plným entuziazmu, s vysokou úrovňou pedagogickej práce, s niekoľkoročnou odbornou praxou v oblasti patológie, a s neustálou tendenciou zvyšovania kvality výučby a permanentného osobného odborného rastu. Zamestnanci pripravili pre študentov textový a obrazový materiál s využitím vlastného, parciálne zdigitalizovaného archívu vyše 25-tisíc mikro- a makrofotografií, ktorý je zverejňovaný študentom podľa aktuálnych potrieb.

Pracovisko Ústavu patológie UPJŠ LF a UNLP sa nachádza na I. poschodí pavilónu VII. na Rastislavovej č.43 v Košiciach, v jeho bočnom krídle a časť je umiestnená v suteréne. Na I. poschodí sa nachádza sekretariát, pracovne lekárov a laborantov, histopatologické laboratórium, fotolaboratórium a výučbová miestnosť č. 2 a č. 3. V suteréne využíva ústav výučbovú miestnosť č. 1.

Lekári ústavu sa v spolupráci s Oddelením patológie UNLP podieľajú na excidačnej činnosti a vyhodnocovaní bioptických a cytologických materiálov, čím prispievajú k diagnostike a liečebno-preventívnej starostlivosti. Študenti majú v rámci výučby možnosť exkurzie po pracovisku, a majú tak možnosť nahliadnuť do činnosti bioptického pracoviska a diagnostických metód v patológii.

V spolupráci so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom (SLaPA Košice) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) sa lekári podieľajú na výkone pitiev aj v prítomnosti študentov, ktorým sú oddemonštrované pitevné postupy a pitevné nálezy, so stanovením príčiny smrti. Študenti si tak môžu spojiť nadobudnuté teoretické vedomosti o morfologických zmenách chorobných procesov s praxou.

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, 19.5.2021

Oznamy

Oznámenie o prestupe medzi študijnými skupinami
Oznámenie o priebehu skúšky
Oznámenie o priebehu opravných zápočtov ZS a LS


Študuj na UPJŠ