UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

Katedra patologickej fyziológie a experimentálnej patológie bola založená v októbri 1948 v rámci zriaďovania pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Funkciu vedúceho katedry zastával MUDr. Rudolf Korec, ktorý získal titul docenta v roku 1956, profesora v roku 1962 a hodnosť DrSc. , v roku 1969. Prof. Korec so spolupracovníkmi získal mnohé originálne poznatky pri štúdiu experimentálneho diabetes mellilus, ktoré boli zhrnuté v ojedinelej monografii tejto doby: Experimental Diabetes Mellitus in the Rat, Bratislava 1967, 168 s. Druhý výskumný smer - interocepciu dýchacích ciest - intenzívne rozvíjali traja odborní asistenti a to: MUDr. Imrich Ivančo (od roku 1956 prednosta katedry fyziológie našej fakulty), MUDr. Juraj Korpáš, CSc. a MUDr. Zoltán Tomori, CSc. , ktorí po menovaní docentmi (1965, resp. 1968) obsadili voľné miesta prednostov ústavu patofyziológie, resp. fyziológie na novozriadenej pobočke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Významným výsledkom tohoto obdobia bola vynikajúca celoštátna učebnica: Patologická fyziológia (Korec R. , SAV Bratislava, 1964, 720 s. ). V rokoch 1970-1986 funkciu vedúceho katedry zastával doc. MUDr. Juraj Varga, CSc. , bývalý pracovník katedry fyziológie. V tomto období sa výskum sústredeil na štúdium niektorých aspektov experimentálneho diabetes mellitus. Zúčastňovali sa ho hlavne; doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. , bývalá odborná asistentka katedry biochémie, MUDr. Oliver Rácz, CSc. , MUDr. Peter Dombrovský a MVDr. Magdaléna Riemerová. Zisťoval sa najmä vzťah medzi endo- a exosekréciou pankreasu na modeli aloxánového diabetu, problematika diabetickej angiopatie a glykácie hemoglobínu i krvných bielkovín. Prof. Korec mal zákaz publikovania, cestovania a jeho učebnica bola stiahnutá z knižnice. Ani tieto krajne nepriaznivé podmienky neodradili tohto uznávaného zakladateľa experimentálnej diabetológie v ČSR od ďalšieho výskumu, o čom svedčí jeho druhá anglicky napísaná monografia: Experimental and Spontaneous Diabetes Mellitus in the Rat and Mouse, ktorá vyšla v roku 1991, teda krátko po novembri 1989. Určitým zadosťučinením pre prof. Korca bolo to, že po novembri 1989 sa stal prvým voleným rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je doživotným čestným členom výboru Slovenskej diabetologickcj spoločnosti, čestným členom Slovenskej biochemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre enterálnu a parenterálnu výživu, čestným členom Association des Physiologistes, Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation a nositeľom Summus Honor Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Od roku 1986 do roku 1990 funkciu vedúceho katedry vykonával prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. Na katedre sa obnovil výskum zameraný na patolyziológiu respirácie na vysokej medzinárodnej úrovni

Od roku 1990 do roku 1992 bola vedúcou katedry doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. Toto krátke obdobie bolo charakterizované zvýšením úrovne výučby (predovšetkým prednášok). Od 1. 2. 1992 doteraz vykonáva funkciu prednostu ústavu prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Vo vedeckom výskume sa pokračuje v štúdiu diabetes mellitus a glykácie hemoglobínu (P. Dombrovský), oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany (0. Rácz, F. Ništiar, E. Lovásová).

Významným výsledkom výskumu v oblasti glykácie bielkovín je monografia: Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes mellitus, autorov 0. Racz, T. Vicha, J. Pačin, vyd. Osveta Martin 1989. V roku 1988 sa začalo intenzívne zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky na našom ústave. Prvý personálny počítač na fakulte (a jeden z prvých v Košiciach vôbec) bol uvedený do prevádzky práve na našom pracovisku. Postupne sa výpočtová technika začala uplatňovať a udomácňovať v rôznych oblastiach na fakulte, hlavne vo výskume a výučbe. Na našom ústave sa využíva najmä v monitorovaní a vyhodnocovaní akútnych experimentov na zvieratách, v oblasti patofyziológie terminálnych stavov, pri príprave publikácií a automatizovaní administratívnych prác. Takisto v rámci UPJŠ bolo naše pracovisko v roku 1992 medzi prvými, na ktorom sa realizovalo pripojenie na medzinárodnú akademickú počítačovú sieť EARN.

Posledná aktualizácia: 18.06.2013