Prejsť na obsah

Ústav patologickej fyziológie

3minút, 45sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Externá webová stránka ústavu

Ústav patologickej fyziológie je jedným z najstarších ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého vznik, a formovanie sa spája so založením fakulty v roku 1949 a jej ďalším dynamickým rozvojom od počiatku 50- tych rokov 20. storočia dodnes. Svojim silným personálnym obsadením plným entuziazmu a vysokou úrovňou pedagogickej práce vrátane odbornej prednáškovej činnosti, animálnych modelov v praktickej výučbe a vedecko – výskumnou prácou  európskeho formátu prispieval Ústav patologickej fyziológie na LF v Košiciach zásadným spôsobom k formovaniu Lekárskej fyziológie a patofyziológie ako edukačných a vedeckých disciplín v  bývalom Československu i na Slovensku.

Pedagogika. Ústav patologickej fyziológie prakticky od svojho vzniku zabezpečuje organizačne i obsahovovo pregraduálnu výučbu predmetu Patologická fyziológia pre všeobecné lekárstvo i stomatológiu. V rámci európskej tradície Patofyziológia patrí k zásadným súčastiam predklinického lekárskeho vzdelania, poskytujúc systematický prehľad o vedeckej podstate vzniku a formovania ochorení, chorobných prejavov (nozológia), súdobý prehľad o príčinách a rizikových faktoroch (etiológia) vzniku ľudských ochorení, mechanizmov ich progresie a vzniku klinických prejavov  (patogenéza) až po ich farmakologické ovplyvnenie. Ústav bol široko známy nielen kvalitou prednášok ale aj vysokou úrovňou učebníc (Prof. Korec, Doc. Varga, Doc. Šofrankova). Na základe zahraničných skúseností sa Ústav od druhej polovice 90-tych rokov zasadil v rámci Slovenska o unikátnu implementáciu celulárnej a molekulovej patogenézy do pregraduálnej edukácie (Prof. Racz, Doc. Beňačka) vo forme povinného predmetu Molekulárne základy chorobných procesov pretrvávajúc dodnes ako Molekulárna patofyziológia vrátane originálnych učebných textov Základov molekulovej medicíny.

Vedecko-výskumná práca. Tradičnými  oblasťami vedecko-výskumnej činnosti  na Ústave patologickej fyziológie formovanými už v 50-tych a najmä 60- tych rokov 20 stor. sa stal experimentálny výskum patogenézy a liečby diabetes mellitus (DM) na animálnych modeloch (Prof. Korec) a štúdium obranných  reflexov z horných dýchacích ciest (HDC) u experimentálnych zvierat (Prof. Korpáš, Prof. Tomori) s európskym i celosvetovým ohlasom.  Tieto dve hlavné smerovania pokračovali v rokoch 70-tych, 80-tych a 90-tych rokoch i neskôr zameraním na biochemickú podstatu a chronické komplikácie DM vrátane oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany u ĺudí (Prof. Rácz) a štúdia mechanizmov kardiorespiračného hypoxického zlyhania a resuscitačných účinkov reflexov z HDC na animálnych modeloch (Prof. Tomori, Doc. Beňačka, Prof. Donič). Výskum v tejto poslednej téme pokračoval  štúdiom respiračných dysrytmií pri kardiorespiračnom zlyjaní  a najmä kardiálnych a vegetatívnych odpovedí navodených reflexne z branchiogénnej oblasti u ľudí (Doc. Beňačka) v uplynulej dekáde. V tomto čase sa rozvíja i ďalšia výskumná tématika –  multigeneračné štúdie vplyvu chronickej resp. celoživotnej expozícíe subtoxickými dávkami ťažkých kovov (kadmium, ortuť, olovo) na reprodukčné a iné fyziologické parametre a zodpovedajúci mechanizmus oxidačného stresu na animálnom modeli (Prof. Nišiar, Dr. Lovásová). Zapojenie pracoviska do projektov  podporených EU v posledných rokoch umožnilo vytvorenie Laboratória aplikovanej fyziológie orientovanej na elektrofyziologické metódy výskumu u ľudí (Doc. Beňačka. Dr. Sedláková)

Úradné hodinydoc. MUDr. Roman Beňačka, CSc, mim. prof.
prednosta Ústavu Patologickej fyziológie

Utorok od 13:00 – 14:00 h

Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky ústavu
tel.: 055/234 3406
e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

Lokalizácia ústavu. Ústav je situovaný v sekcii I na 8 poschodí budovy LF UPJŠ na Tr. SNP 1. Praktikáreň Ústavu je lokalizovaná na I. poschodí budovy, s prístupom z chodby spájajúcej vstupnú halu fakulty s poliklinickou časťou a Nemocnicou. Pri vstupe do miestnosti je skrinka so zverejnenými tlačenými oznamami Ústavu patologickej fyziológie a harmonogramami výučby. Praktiká výučba v anglickom jazyku vo forme tutoriálov a seminárov  je realizovaná v rôznych posluchárňach.


Študuj na UPJŠ