UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav psychológie zdravia

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav psychológie zdravia je pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré zabezpečuje nielen vedeckú a výskumnú činnosť a rozvoj v oblasti psychológie zdravia a sociálnej epidemiológie, ale aj transfer získaných poznatkov do praxe. Výskumný tím Ústavu psychológie zdravia je zložený z výskumníkov ale i odborníkov z praxe s rozličnou úrovňou kvalifikácie i miery profesionálnej skúsenosti z rôznych odborov (sociálna psychológia a psychológia zdravia, medicínska antropológia, hospodárska ekonómia, verejné zdravotníctvo a sociálna práca). Mnohorozmerná pestrosť obsadenia Ústavu umožňuje výmenu poznatkov a skúseností naprieč príbuznými odbormi i generáciami, prispieva k budovaniu flexibilnejších výskumných kapacít, prispieva ku skvalitňovaniu ľudského potenciálu a zároveň garantuje  dlhodobú udržateľnosť pracoviska.

V ÚPZ  sa zameriavame najmä na sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny populácie. Zvláštnu pozornosť venujeme dospievajúcim a obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.  Medzi ďalšie skupiny, ktorým sa venujeme prioritne, patria migranti, príslušníci etnických menšín, skupiny ohrozené chudobou a školáci so špeciálnymi zdravotnými potrebami.

Naše pracovisko svoju činnosť rozvíja aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s prestížnym Medicínskym centrom Univerzity v Groningene, Národnou írskou univerzitou v Galway, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brne a Karlovou univerzitou v Prahe. Predovšetkým prostredníctvom pravidelnej realizácie nadnárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) a dlhoročného ko-editovania prestížneho medzinárodného odborného časopisu International Journal of Public Health sme ďalej aktívnou súčasťou rozsiahlej siete ďalších excelentných európskych univerzitných pracovísk. Naše pevné medzinárodné ukotvenie v posledných rokoch ešte viac posilnilo vstúpenie do spolupráce s  Deakin University v Melbourne, Austrália a Tuff University, USA. Výskumná spolupráca s viacerými externými spolupracovníkmi a pracoviskami presahujúcimi fakultu viedla k založeniu výskumného hubu s názvom Community Health Research Network (CoHeRenT, www.coherentsite.com).

Výskumný tím ÚPZ participoval a participuje na niekoľkých projektoch slovenských výskumných agentúr (APVV, VEGA), niekoľkých európskych projektoch (DG Sanco, 7RP), na projektoch zo štrukturálnych fondov (CEMIO, CEEPM, VIPPA, SODEZZ) a podieľa sa na príprave projektov Horizon2020.

Zamestnanci ÚPZ v rámci fakulty participujú na výučbe psychologických a socio-epidemiologických tém a metodológií a vedú množstvo diplomových a doktorských prác. Zároveň sa podieľame na rozvoji výskumných kapacít doktorandov a zamestnancov iných pracovísk fakulty formou kurzov i individuálnych konzultácií (predovšetkým ohľadne metodológie, štatistických metód, vedeckej komunikácie a publikačnej činnosti).

Na poli transferu poznatkov do praxe sa náš Ústav prostredníctvom svojich zamestnancov účastní ako expertné konzultujúce pracovisko pre Ministerstvo zdravotníctva SR (napr. návrh systému monitorovania zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách), Úrad splnomocnenca Vlády pre rómske komunity (napr. revízia Stratégie začleňovania Rómov v oblasti zdravia), národný mediačný projekt Zdravé komunity (napr. návrh evalvácie efektivity programu), ale i Európsku kanceláriu WHO (napr. transfer WHO metodík do kreovania národných politík vo vzťahu k nerovnostiam v zdraví), Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (konzultácie k revíznym procesom za Slovensko) a súkromných vlastníkov zdravotníckych zariadení na Slovensku (napr. konzultácie ohľadom metodiky merania a vylepšovania efektivity prevádzok).

Posledná aktualizácia: 14.09.2019