Prejsť na obsah

Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu

3minút, 38sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu (ÚPZaMV) je pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré zabezpečuje nielen vedeckú a výskumnú činnosť a rozvoj v oblasti psychológie zdravia a sociálnej epidemiológie, ale aj transfer získaných poznatkov do praxe. Výskumný tím Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu je zložený z výskumníkov, ale i odborníkov z praxe s rozličnou úrovňou kvalifikácie i miery profesionálnej skúsenosti z rôznych odborov (sociálna psychológia a psychológia zdravia, ekonómia, verejné zdravotníctvo a sociálna práca). Mnohorozmerná pestrosť obsadenia Ústavu umožňuje výmenu poznatkov a skúseností naprieč príbuznými odbormi i generáciami, prispieva k budovaniu flexibilnejších výskumných kapacít, prispieva ku skvalitňovaniu ľudského potenciálu a zároveň garantuje dlhodobú udržateľnosť pracoviska.

V ÚPZaMV sa zameriavame najmä na sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny populácie. Zvláštnu pozornosť venujeme dospievajúcim a obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Medzi ďalšie skupiny, ktorým sa venujeme prioritne, patria príslušníci etnických menšín, skupiny ohrozené chudobou a školáci so špeciálnymi zdravotnými potrebami.

Naše pracovisko svoju činnosť rozvíja aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s prestížnym Medicínskym centrom Univerzity v Groningene, Národnou írskou univerzitou v Galway, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou Univerzitou v Brne. Predovšetkým prostredníctvom pravidelnej realizácie nadnárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) a dlhoročného ko-editovania prestížneho medzinárodného odborného časopisu International Journal of Public Health sme ďalej aktívnou súčasťou rozsiahlej siete ďalších excelentných európskych univerzitných pracovísk. Naše pevné medzinárodné ukotvenie v posledných rokoch ešte viac posilnilo vstúpenie do spolupráce s Deakin University v Melbourne, Austrália a University of Oxford v UK. ÚPZaMV je tiež aktuálne v procese získavania členstva v medzinárodnej výskumnej sieti DIPEx International, ktoré ďalej rozšíri a upevní naše medzinárodné pôsobenie. Výskumná spolupráca s viacerými externými spolupracovníkmi a pracoviskami presahujúcimi fakultu viedla k založeniu výskumného hubu s názvom Community Health Research Network (CoHeRenT, www.coherentsite.com).

Výskumný tím ÚPZaMV participoval a participuje na niekoľkých projektoch slovenských výskumných agentúr (APVV, VEGA), niekoľkých európskych projektoch (DG Sanco, 7RP), na projektoch zo štrukturálnych fondov (CEMIO, CEEPM, VIPPA, SODEZZ) a podieľa sa na príprave a realizácii projektov Horizon2020 a Horizon Europe.

Zamestnanci ÚPZaMV v rámci fakulty participujú na výučbe psychologických, socio-epidemiologických, ekonomických a manažérskych tém a metodológií a vedú množstvo diplomových a doktorských prác. Zároveň sa podieľame na rozvoji výskumných kapacít doktorandov a zamestnancov iných pracovísk fakulty formou kurzov i individuálnych konzultácií (predovšetkým týkajúcich sa metodológie, štatistických metód, vedeckej komunikácie a publikačnej činnosti).

Na poli transferu poznatkov do praxe sa náš ústav prostredníctvom svojich zamestnancov účastní ako expertné konzultujúce pracovisko pre Ministerstvo školstva SR (napr. pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre vypracovanie legislatívneho návrhu definície (a metodiky posudzovania) segregácie v školstve), Ministerstvo zdravotníctva SR (napr. návrh systému monitorovania zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách), Úrad splnomocnenca Vlády pre rómske komunity (napr. revízia Stratégie začleňovania Rómov v oblasti zdravia), národný mediačný projekt Zdravé komunity (napr. návrh evalvácie efektivity programu), ale i Európsku kanceláriu WHO (napr. transfer WHO metodík do kreovania národných politík vo vzťahu k nerovnostiam v zdraví), Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (konzultácie k revíznym procesom za Slovensko) a súkromných vlastníkov zdravotníckych zariadení na Slovensku (napr. konzultácie ohľadom metodiky merania a vylepšovania efektivity prevádzok).Študuj na UPJŠ