UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav psychológie zdravia je pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré zabezpečuje nielen vedeckú a výskumnú činnosť a rozvoj v oblasti psychológie zdravia a sociálnej epidemiológie, ale aj transfer získaných poznatkov do praxe. Výskumný tím Ústavu psychológie zdravia je zložený z výskumníkov ale i odborníkov z praxe s rozličnou úrovňou kvalifikácie i miery profesionálnej skúsenosti z rôznych odborov (sociálna psychológia a psychológia zdravia, medicínska antropológia, hospodárska ekonómia, verejné zdravotníctvo a sociálna práca). Mnohorozmerná pestrosť obsadenia Ústavu umožňuje výmenu poznatkov a skúseností naprieč príbuznými odbormi i generáciami, prispieva k budovaniu flexibilnejších výskumných kapacít, prispieva ku skvalitňovaniu ľudského potenciálu a zároveň garantuje  dlhodobú udržateľnosť pracoviska.

V ÚPZ  sa zameriavame najmä na sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny populácie. Zvláštnu pozornosť venujeme dospievajúcim a obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.  Medzi ďalšie skupiny, ktorým sa venujeme prioritne, patria migranti, príslušníci etnických menšín, skupiny ohrozené chudobou a školáci so špeciálnymi zdravotnými potrebami.

Naše pracovisko svoju činnosť rozvíja aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s prestížnym Medicínskym centrom Univerzity v Groningene, Národnou írskou univerzitou v Galway, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brne a Karlovou univerzitou v Prahe. Predovšetkým prostredníctvom pravidelnej realizácie nadnárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) a dlhoročného ko-editovania prestížneho medzinárodného odborného časopisu International Journal of Public Health sme ďalej aktívnou súčasťou rozsiahlej siete ďalších excelentných európskych univerzitných pracovísk. Naše pevné medzinárodné ukotvenie v posledných rokoch ešte viac posilnilo vstúpenie do spolupráce s  Deakin University v Melbourne, Austrália a Tuff University, USA. Výskumná spolupráca s viacerými externými spolupracovníkmi a pracoviskami presahujúcimi fakultu viedla k založeniu výskumného hubu s názvom Community Health Research Network (CoHeRenT, www.coherentsite.com).

Výskumný tím ÚPZ participoval a participuje na niekoľkých projektoch slovenských výskumných agentúr (APVV, VEGA), niekoľkých európskych projektoch (DG Sanco, 7RP), na projektoch zo štrukturálnych fondov (CEMIO, CEEPM, VIPPA, SODEZZ) a podieľa sa na príprave projektov Horizon2020.

Zamestnanci ÚPZ v rámci fakulty participujú na výučbe psychologických a socio-epidemiologických tém a metodológií a vedú množstvo diplomových a doktorských prác. Zároveň sa podieľame na rozvoji výskumných kapacít doktorandov a zamestnancov iných pracovísk fakulty formou kurzov i individuálnych konzultácií (predovšetkým ohľadne metodológie, štatistických metód, vedeckej komunikácie a publikačnej činnosti).

Na poli transferu poznatkov do praxe sa náš Ústav prostredníctvom svojich zamestnancov účastní ako expertné konzultujúce pracovisko pre Ministerstvo zdravotníctva SR (napr. návrh systému monitorovania zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách), Úrad splnomocnenca Vlády pre rómske komunity (napr. revízia Stratégie začleňovania Rómov v oblasti zdravia), národný mediačný projekt Zdravé komunity (napr. návrh evalvácie efektivity programu), ale i Európsku kanceláriu WHO (napr. transfer WHO metodík do kreovania národných politík vo vzťahu k nerovnostiam v zdraví), Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (konzultácie k revíznym procesom za Slovensko) a súkromných vlastníkov zdravotníckych zariadení na Slovensku (napr. konzultácie ohľadom metodiky merania a vylepšovania efektivity prevádzok).

Posledná aktualizácia: 11.11.2019