Prejsť na obsah

Členstvá, expertná činnosť

6minút, 39sekúnd

Spolupráca so stakeholdermi

Výsledky výskumných projektov realizovaných na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu (ÚPZaMV) predstavujú reprezentatívne, spoľahlivé a valídne údaje o zdravotnom stave cieľovej populácie, preto sú často používané ako podklady, prípadne spätná väzba pre tvorcov politík.

PODPORA ZDRAVÉHO VÝVINU ŠKOLÁKOV

Pracovníci ÚPZaMV prevzali v roku 2009 koordináciu medzinárodnej štúdie Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) a v roku 2019 vydali už v poradí štvrtú Národnú správu o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktorá je zdrojom kvalitných reprezentatívnych údajov o 11-, 13- a 15- ročných slovenských školákoch, ktoré sú použiteľné na medzinárodné porovnania ale i na sledovanie trendov zmien v čase a ako také sú dôležité pri tvorbe národných politík, stratégií, či intervencií zameraných na podporu zdravého vývinu detí a dospievajúcich ako i na overovanie ich účinnosti. V tejto súvislosti ÚPZaMV úzko spolupracuje s kanceláriou WHO v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, IUVENTOU, Detskou organizáciou Fénix, UNICEFom a mnohými ďalšími stakeholdermi.

REDUKCIA NEROVNOSTI V ZDRAVÍ

V minulosti a súčasnosti boli pracovníci ÚPZaMV prizývaní ako konzultanti a experti do pracovných skupín riešiacich problematiku nerovností v zdraví a ich redukcie, ako napr. expertná skupina v projekte MZ SR a WHO „Revízia národnej stratégie redukcie socioekonomických nerovností v zdraví“, národný tím vedený dr. J. Kollárovou v rokoch 2008-2011, viacero Biennial Collaborative Agreements (BCA) medzi MZ SR a kanceláriou WHO na Slovensku v rokoch 2008-2015, expertná spolupráca s kanceláriami WHO v Kodani, Viljnuse, Ljublane, Benátkach, Prahe, Bratislave a v súčasnosti aktuálna účasť v národnom expertnom tíme European Social Policy Network vedenom D. Gerberym.

ZDRAVOTNÁ POLITIKA VO VZŤAHU K MARGINALIZOVANÝM RÓMSKYM KOMUNITÁM

Na základe dlhoročných skúseností a prínosu tímu v spomínaných oblastiach základného a aplikovaného výskumu participujú členovia tímu na tvorbe národných i medzinárodných zdravotných politík vo vzťahu k Rómom. Výskumný tím bol členom Technickej pracovnej skupiny zriadenej Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity, ktorej úlohou bolo revidovať Národnú stratégiu pre začleňovanie Rómov (Priorita zdravie). Spolupracovali sme s príslušnými orgánmi Ministerstva zdravotníctva na komplexnom systéme monitorovania zdravotného stavu v marginalizovaných rómskych komunitách a pripravovali metodiku evaluácie národného projektu Zdravé komunity, ktorý predstavuje najväčší a najrozvinutejší program mediácie zdravia pre segregované rómske komunity vôbec. Spolupracovali sme pri zavádzaní pozície Asistent osvety zdravia v prostredí nemocníc. V oblasti raného detstva spolupracujeme s neziskovými organizáciami ako Karpatská nadácia či Cesta von, ktorá realizuje intervenčný program Omama zameraný na rozvoj zručností v ranom detstve. V rámci expertných činností sme prizývaní do spolupráce a pracovných skupín na Štátnom pedagogickom ústave alebo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

MANAŽMENT CHRONICKÝCH OCHORENÍ

V rámci výskumu chronických chorôb bude okrem kliník UPJŠ pokračovať aj doterajšia spolupráca s Nefrologickým a dialyzačným centrom Fresenius a VUSCH. V súvislosti s projektkom Care4Youth sa rozbieha spolupráca s poskytovateľmi preventívnej (Liečebno-výchovné sanatórium + diagnostické centrum Barca, CPPPaP) a sociálnej starostlivosti (SPOD a SK ÚPSVaR a RPPS) o deti a dospievajúcich trpiacich emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

PROBLEMATIKA PACIENTSKEJ BEZPEČNOSTI A SEKUNDÁRNYCH OBETÍ

ÚPZaMV sa podieľa na medzinárodnej spolupráci s akademickými inštitúciami, klinikmi a ďalšími stakeholdermi v sieti COST ((European Cooperation in Science and Technology), ktorá je zameraná na problematiku pacientskej bezpečnosti a sekundárnych obetí v zdravotníctve.

Edičné rady vedeckých časopisov

 • Editorial board Intenational Journal of Public Health od roku 2007 (A. Madarasová Gecková);
 • Editorial board Int Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation – časopis APA Division 52 (International Psychology), 2011 – 2019 (A. Madarasová Gecková);
 • Editorial board Health Psychology Review od roku 2013 (Z. Dankulincová);
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research (J. Rosenberger, od roku 2007);
 • Člen predstavenstva Open Transplantation Journal Research (J. Rosenberger, od roku 2007);
 • Associate Editor – BMC Public Health (P. Kolarčik, od roku 2018)
 • Associate Editor – International Journal of Public Health (J. Holubčíková, od roku 2016)
 • Guest Editor – Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (J. Holubčíková, v roku 2018)

Medzinárodné organizácie

 • Členka the European Network for Positive Psychology (J.Kopcakova, od roku 2017)
 • Členka siete Health Enhancing Physical Activity (HEPA) Europe network (J.Kopcakova, od roku 2020)
 • Členka siete the Global Observatory for Physical Activity (GoPA!) (J.Kopcakova, od roku 2020)
 • Členka siete Global Matrix 4.0 projektu the Active Healthy Kids Global Alliance (J.Kopcakova, od roku 2021)
 • Členka Roma health network – European Public Health Alliance (EPHA) (D. Fiľakovská)
 • Člen European Society of Cardiology, European Association of Preventive Cardiology (A. Zelko);
 • Národný delegát European Health Psychology Society od roku 2007 (A. Madarasová Gecková, Z. Dankulincová);
 • Člen Európskej spoločnosti psychológie zdravia od roku 2012 (J. Kopčáková, Z.Dankulincová, P. Kolarčik, D. Husárová, J. Holubčiková);
 • Národný delegát Regional Roma Health Intelligence Centre od roku 2009 (P. Kolarčik);
 • Člen KDIGO Implementation Task Force Group (J. Rosenberger, od roku 2010)
 • Hlavný riešiteľ štúdie HBSC (Zdravé správane detí školského veku) od roku 2008 (A. Madarasová Gecková);
 • Člen národného tímu v rámci štúdie HBSC od roku 2012 (Z. Dankulincová, J. Kopčáková; D.Husárová, J. Holubčiková, D. Fiľakovská, P.Kolarčik, L. Bosáková)

Akademické inštitúcie

 • Člen AS LF UPJŠ (A. Madarasová Gecková 2011-2015);
 • Zástupca LF UPJŠ v Rade vysokých škôl SR (A. Madarasová Gecková 2011-2015);
 • Člen vedeckej rady Cyrilometodejskej teologickej fakulty Palackého Univerzity v Olomouci od roku 2014 (A. Madarasová Gecková);
 • Člen vedeckej rady Fakulty telesné kultúry Palackého Univerzity v Olomouci od roku 2014 (A. Madarasová Gecková);
 • Členka vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach (L. Bosáková);
 • Člen komisie pre obhajoby PhD v odbore „medical sciences“, Univerzita v Groningene (A. Madarasová Gecková);
 • Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo od roku 2017 (A. Madarasová Gecková, D. Fiľakovská, Z. Dankulincová, P. Kolarčik)
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo na LF UPJŠ – A. Madarasová Gecková (od roku 2011); Z. Dankulincová, P. Kolarčik (od roku 2016), D. Fiľakovská (od roku 2017);
 • Školiteľ-specialista doktorandského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo na LF UPJŠ – J. Holubčíková, D.Husárová a J.Kopčáková (od roku 2020)
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore kinantropológia na Fakulte telesnej kultúry Palackého Univerzity v Olomouci od roku 2014 (A. Madarasová Gecková);
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore spirituálne a sociálne aspekty zdravia Cyrilometodejskej teologickej fakulty Palackého Univerzity v Olomouci – A. Madarasová Gecková (od roku 2015); Z. Dankulincová (od roku 2017);
 • Členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.1.10 Všeobecná a experimentálna psychológia, študijný odbor všeobecná psychológia Filozofickej fakulty Prešovská Univerzita v Prešove od roku 2015 (A. Madarasová Gecková).

Expertné skupiny

 • Členka poradného expertného tímu p. o. MZ SR, Zdravé regióny, pre pilot pozície asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc (D. Fiľakovská) (2017-2019)
 • Členka expertnej skupiny v projekte Európskej siete sociálnej politiky, národný tím pod vedením Dr. D. Gerberyho (A. Madarasová Gecková)

Prílohy

File File size
pdf expertna-cinnost 36 KB

Študuj na UPJŠ