Prejsť na obsah

Doktorandské práce

8minút, 3sekúnd

Školiteľská kapacita pracoviska

V uplynulom období sa rozšírila školiteľská kapacita pracoviska a aktuálne pracovisko disponuje 7 školiteľmi pre odbor Verejné zdravotníctvo, z ktorých 6 participujú aj v rámci dohôd o spolupráci s Univerzitou v Groningene a podieľajú sa na vedení dizertačných prác.

SPOLUPRÁCA UPJŠ S UMCG

Dlhoročná spolupráca s Univerzitou v Groningene, Holandsko (ďalej UMCG) viedla k založeniu KISH – Košice Institute for Society and Health, ktoré je od roku 2006 univerzitným centrom excelentnosti a v roku 2010 získalo status inštitútu postgraduálneho vzdelávania na LF UPJŠ v Košiciach. V roku 2002 Prof. A. Madarasová Gecková a neskôr i dr. J. Rosenberger prevzali zodpovednosť za supervíziu nad medzinárodnými vedeckými projektmi v rámci KISH (Kosice Institute for Society and Health) a nad doktorandským štúdiom v odbore “health science”.

V rámci výskumného programu “Youth and Health” bolo už úspešne obhájených na Univerzite v Groningene 10 dizertačných prác (M. Šléšková-Bačíková, Z. Tomčiková-Černotová, Z. Veselská-Dankulincová, M. Sarková, F. Salonna, P. Kolarčik, O. Kalina, K. Rosičová, D. Bobáková, L. Pitel) a v rámci dohody o spolupráci vo výskumnom programe „Mládež a zdravie“ UPJŠ v Košiciach a UMCG, podpísanej v roku 2014, ďalšie 4 dizertačné práce (D. Brindová-Husárová, J. Holubčíková, J. Kopčáková, P. Baďura), pričom dve z nich v rámci dohôd o double degree v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo LF UPJŠ a Kinantropológia FTK UPOL (D. Husárová/ UPJŠ, P. Baďura/ UPOL). Dohoda bola teda v uplynulom období naplnená a v príprave je dohoda o spolupráci na obdobie 2020-2023 a zároveň zmluvy o double degree v odbore verejné zdravotníctvo LF UPJŠ (M. Lacková Rebičová, L. Bittó Urbanová, J. Macková, S. Horaničová, V. Karchynskaja).

Výskumný program „Chronic Disease“ vedie dr. J. Rosenberger. V rámci tohto programu bolo úspešne obhájených 12 dizertačných prác (E. Havlíková, M. Majerníková, L. Príhodová, Z. Škodová, M. Krokavcová Chylová, T. Dubayová, J. Benka, B. Šilarová, P. Mikula, A. Sudzinová, G. Koľvek, M. Škorvánek), pričom dve z nich v rámci dohôd o double degree (G. Koľvek, M. Škorvánek). V roku 2015 bola podpísaná dohoda o spolupráci vo výskumnom programe „Chronické ochorenia“, v rámci ktorej bola obhájená jedna dizertačná práca (M. Vítková) a ďalšie PhD štúdia prebiehajú (A. Belák – okt 2019, L. Bosáková 2020, A. Zelko – 2021). V príprave je dohoda o spolupráci na obdobie 2021-2024 a zároveň zmluvy o double degree v odbore verejné zdravotníctvo LF UPJŠ (I. Skoumalová, S. Chovan)

SPOLUPRÁCA S CMFT PALACKÉHO UNIVERZITY V OLOMOUCI

Spolupráca s Univerzitou v Groningene sa rozšírila o spoluprácu s Palackého Univerzitou v Olomouci, čo viedlo k založeniu OUSHI Olomouc University Social Health Institute (http://oushi.upol.cz/). OUSHI zjednocuje výskumné úsilie troch fakúlt tejto univerzity: CMFT, FTK a LF. V roku 2015 bol akreditovaný študijný program Spirituálne a sociálne aspekty zdravia a prof. A. Madarasová Gecková bola vymenovaná za jednu zo školiteliek. V roku 2017 bola v tomto odbore vymenovaná za školiteľku aj doc. Z. Dankulincová, čo umožňuje ešte viac prehĺbiť vzájomnú výskumnú spoluprácu. V tomto odbore vedie doktorandské štúdium Mgr. Kateřiny Paclíkovej.

Obhájené dizertačné práce

Študijný program: Verejné zdravotníctvo LF UPJŠ (4+1*)

 1. L. Bittó Urbanová: Riziká a výhody využívania internetu a moderných technológií a ich dopad na zdravie slovenských adolescentov 2017-2021*
 2. S. Horaničová: Škola (ne)volá. Význam školského prostredia v podpore zdravého vývinu adolescentov 2019-2023*
 3. V. Karchynskaya: Faktory spojené s (nie)fitnes u adolescentov – mixované metódy 2019-2023*
 4. J. Macková: Zdravý vývin dospievajúcich v ich psychosociálnom kontexte: Teória pozitívneho vývinu 2017-2021*
 5. I. Skoumalová: Zdravotná gramotnosť a so zdravím súvisiace ukazovatele u dialyzovaných pacientov. Podnety na zvýšenie rovnosti v zdraví u pacientov s chronickými zdravotnými problémami 2017-2021*
 6. M. Lacková Rebičová: Nepriaznivé skúsenosti z detstva a ich vplyv na emocionálne a behaviorálne problémy u adolescentov 2016-2020*
 7. I. Babinská: Behaviorálne rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení populácie žijúcej v Rómskych osadách 2011-2015
 8. E. Čepová: Konceptualizácia a meranie zdravotnej gramotnosti a jej využitie v oblasti verejného zdravotníctva 2014-2018
 9. M. Palfiová Mrázová: Vplyv vybraných rizikových a protektívnych faktorov na zdravý vývin adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami 2014-2018
 10. D. Husárová: Barriers to active participation of school-aged children, 2017.*

Študijný program: Health Sciences University of Groningen (7+2*) 2015 – 2021

 1. A. Sudzinová: Roma ethnicity and outcomes of Coronary Artery Disease. Mortality, clinical status and self-rated health, 2015.
 2. M. Vítková: Poor sleep quality and other symptoms affecting quality of life in patients with multiple sclerosis, 2015
 3. J. Holubčíková: Eating habits, body image and health and behavioural problems of adolescents: The role of school and family context, 2016.
 4. J. Kopčáková: Physical activity, screen-based activities and their potential determinants: Active living during adolescence, 2018.
 5. P. Baďura: Healthy adolescence in the context of leisure time: The role of organized and unstructured leisure-time activities, 2018.*
 6. A. Belák: Segregated Roma and health-care system professionals in Slovakia: A comparison of perspectives on Roma health, 2019. *
 7. L. Bosáková: Breaking the cycle of poverty, 2015-2021

Študijný program: Health Sciences University of Groningen (25) 2002 – 2015

 1. A. Gecková: Inequality in health among Slovak adolescents, 1997-2002, http://irs.ub.rug.nl/ppn/236175823
 2. I. Nagyová: Self-rated health and quality of life in Slovak rheumatoid arthritis patients, 1996-2005, http://irs.ub.rug.nl/ppn/274118556
 3. M. Šléšková: Unemployment and the health of Slovak adolescents, 2002-2006, http://irs.ub.rug.nl/ppn/297872109
 4. J. Rosenberger: Perceived health status after kidney transplantation, 2002-2006, http://irs.ub.rug.nl/ppn/297874527
 5. Z. Škodová: Coronary heart disease from a psychosocial perspective: socioeconomic and ethnic inequalities among Slovak patients, 2008, http://irs.ub.rug.nl/ppn/31539823X
 6. E. Havlíková: Fatigue, mood disorders and sleep problems in patients with Parkinson’s disease, 2008, http://irs.ub.rug.nl/ppn/315252448
 7. M. Krokavcová: Perceived health status in multiple sclerosis patients, 2009, http://irs.ub.rug.nl/ppn/318259753
 8. M. Sarková: Psychological well-being and self-esteem in Slovak adolescents, 2002-2010, 3 SSCI,http://irs.ub.rug.nl/ppn/330592173
 9. T. Dubayová: Parkinson’s disease – psychological determinants of quality of life, 2010, http://irs.ub.rug.nl/ppn/330630423
 10. Z. Veselská: Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence, 2006-2010, http://irs.ub.rug.nl/ppn/330592696
 11. Z. Tomčíková: Parental divorce and adolescent excessive drinking: role of parent-adolescent relationship and other social and psychosocial factors, 2006-2011, http://irs.ub.rug.nl/ppn/332352617
 12. P. Kolarčik: Self-reported health and health risky behaviour of Roma adolescents in Slovakia: a comparison with the non-Roma, 2007-2012, http://irs.ub.rug.nl/ppn/345878396
 13. F. Salonna: Health inequalities among Slovak adolescents over time, 2002-2012, http://irs.ub.rug.nl/ppn/345879597
 14. O. Kalina: Sexual risky behaviour among Slovak adolescents and young adults: social and psychological factors, 2005-2012, http://irs.ub.rug.nl/ppn/353218561
 15. J. Benka: Living with rheumatoid arthritis: do personal and social resources make a difference, 2012, http://irs.ub.rug.nl/ppn/354811118
 16. K. Rosičová: Regional mortality in the Slovak Republic in the context of socioeconomic indicators and ethnicity, 2006-2013, http://irs.ub.rug.nl/ppn/357966791
 17. D. Bobáková: Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-hop, Techno-scene, Metal, Punk, Skinheads, and Roma, 2009-2013, http://irs.ub.rug.nl/ppn/357978870
 18. M. Majerníková: Self-rated health and mortality after kidney transplantation, 2013, http://irs.ub.rug.nl/ppn/369598342
 19. L. Pitel: Sociocultural determinants, gender and health-related behaviour in adolescence, 2007-2013, http://irs.ub.rug.nl/ppn/369599624
 20. B. Šilarová: Unraveling the role of sense of coherence in coronary heart disease patients, 2014, http://irs.ub.rug.nl/ppn/371319919
 21. M. Behanová: Area- and individual-level socioeconomic differences in health and health risk behaviour, 2014, http://irs.ub.rug.nl/ppn/375806504
 22. L. Príhodová: Psychosocial and medical determinants of long-term patient otcomes. A specific focus on patients after kidney transplantation and with haemophilia, 2014, http://irs.ub.rug.nl/ppn/381201090
 23. G. Koľvek: Etiology and prognosis of Chronic Kidney Disease in children: Roma ethnicity and other risk factors, 2014, http://irs.ub.rug.nl/ppn/384001246
 24. M. Škorvánek: Fatigue, apathy and quality of life in patients with Parkinson’s disease, 2014, http://irs.ub.rug.nl/ppn/383987016
 25. Pavol Mikula: Health related quality of life in people with multiple sclerosis. The role of coping, social participation and self-esteem. 2015, http://hdl.handle.net/11370/98348981-f62e-438f-b695-05ec37e48092

Vedené dizertačné práce

Študijný program: Verejné zdravotníctvo LF UPJŠ (10+9*)

 1. S. Chovan: Biologické a kontextuálne vplyvy na raný vývin detí v marginalizovaných rómskych komunitách 2019-2023*
 2. R. Koky: Pôsobenie asistentov podpory zdravia na podmienky pre zdravie marginalizovaných rómskych komunít, externá forma 2018 – 2022
 3. V. Pačutová: Zvládanie náročných situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 2020-2024*
 4. S. Kováčová: Rodičovské stratégie v ranom detstve v kontexte marginalizovaných rómskych komunít 2021-2025 *

Študijný program: Health Sciences University of Groningen (2)

 1. A. Zelko: The effects of intradialytic resistance training on circulatory miRNA profile and muscle strength in haemodialysis patients, 2018-2022
 2. K. Paclíková: Mapování poskytované péče dospívajícím s emocionálními a behaviorálními problémy (EBP) na Slovensku a v Čechách

* plánované double degree


Študuj na UPJŠ