UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Grantový systém doktorandov

Rozhodnutie dekana č. 3/2018, ktorým sa vydáva Štatút vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty pre študentov dennej formy doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
Príloha č. 1: Formulár žiadosti o grant GSD
Príloha č. 2: Formulár oponentského posudku GSD
Príloha č. 3: Formulár Záverečná správa z riešenie projektu GSD

 

Posledná aktualizácia: 10.05.2018