Prejsť na obsah

Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne (CEEPM)

1minút, 18sekúnd

Stretnutie vedenia LF, zamestnancov OGaŠF a projektových manažérov

  • Stretnutie zvoláva/pripomenie DEF v termínoch podľa nižšie uvedeného rozpisu a zabezpečuje vyhotovenie zápisu.
  • Projektový manažér konkrétneho projektu, ak nie je pri zvolávaní alebo v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia stanovené inak, v prípade potreby sám určí ďalšie relevantné osoby, ktorých účasť v súvislosti s plánovaným programom považuje za potrebnú. V prípade záujmu zavedenia nového bodu do programu musí o novej agende písomne informovať zvolávateľa v predstihu, aspoň k desiatemu dňu predmetného mesiaca.
Frekvencia a charakteristika termínov Raz mesačne v pondelok, ktorý je najbližší k 20. kalendárnemu dňu.
Stanovené termíny 23.1.2012, 20.2.2012, 19.3.2012, 23.4.2012, 21.5.2012, 18.6.2012, 23.7.2012, 24.9.2012, 22.10.2012, 19.11.2012, 17.12.2012

Stretnutie všetkých osôb PM zapojených  do realizácie odborných a podporných aktivít a iným spôsobom zúčastnených osôb na realizácii projektu

  • Stretnutie zvoláva, organizuje a zabezpečuje projektový manažér s pomocou projektom dotknutého personálu.
Frekvencia a charakteristika termínov Podľa stanovených termínov
Stanovené termíny 10.1.2012, 20.3.2012, 12.6.2012, 18.9.2012, 11.12.2012

Odborná konferencia alebo seminár

  • Odborné prezentácie a riešenie odborných problémov (nie manažérske a administratívne stretnutie).
  • Týchto podujatí sa členovia OGaŠF (štandardne) nezúčastňujú.
Frekvencia a charakteristika termínov Dva až tri razy v roku.
Stanovené termíny 21.3.2012, 28.3.2012, 11.4.2012

Ďalšie informácie:


Študuj na UPJŠ