Prejsť na obsah

Schválené projekty zo štrukturálnych fondov EÚ – ostatné

5minút, 48sekúnd

Názov projektu:
Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach
Kód ITMS Projektu:
26250120040
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu:
01.09.2010 do 31.08.2012
Výška NFP:
5 580 697,92 €
 
Názov projektu:
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (POKIMP)
Kód ITMS Projektu:
26220220032
Kód Výzvy:
OPVaV-2008/2.2./01-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
01.01.2010 – 31.03.2012
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ)
 
Názov projektu:
Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební.
Kód ITMS Projektu:
26250120003
Kód Výzvy:
OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
5. Infaštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:
5.1 Budovanie infaštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
Trvanie projektu:
01.02.2009 do 30.09.2010
Výška NFP:
3 933 771,68 € ( 118 508 805,55 Sk ) 
 
Názov projektu:
Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ
Kód ITMS Projektu:
26250120028
Kód Výzvy:
OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu:
01.09.2009 do 31.08.2011
Výška NFP:
4 760 051,46 €
 
Názov projektu:
Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska (PROBIO)
Kód ITMS Projektu:
26220220104
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
01. 03. 2011 do 28. 02. 2015 
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
873 715 € na celý projekt, 812 804,33 €  pre UPJŠ LF
 
Názov projektu:
Kód ITMS Projektu:
26220220143
Kód Výzvy:
OPVaV-2009/2.2/05-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj  
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
01. 01. 2011 do 31. 12. 2015 
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
2 090 365, 08 € na celý projekt, 886 233,14 €  pre UPJŠ LF
Názov projektu:
Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH)
Kód ITMS Projektu:
26220220152
Žiadateľ:
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Sektor:
verejný
Kód Výzvy:
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program:
2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
02.09.2011 do 31.12.2015
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
6 234 302,52 € na celý projekt, 1 202 178,52 €  pre UPJŠ LF
Názov projektu:
Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení (DIAGONKO)
Kód ITMS Projektu:
26220220153
Žiadateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sektor:
verejný
Kód Výzvy:
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program:
2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
30.08.2011 do 30.10.2015
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
6 576 700,82 € na celý projekt, 359 176,52 €  pre UPJŠ LF
Názov projektu:
Kód ITMS Projektu:
26220220163
Kód Výzvy:
OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
01.03.2012 do 31.12.2014
Informácie pre riešiteľov
Výška NFP:
1 744 503,54 € na celý projekt, 918 655,94 €  pre UPJŠ LF
 
Názov projektu:
Výskumné centrum moderných technológií a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDRAV)
Kód ITMS Projektu:
26220220197
Kód Výzvy:
OPVaV-2012/2.2/07-SORO
Operačný program:
Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:
01.06.2012 do 30.11.2015
Výška NFP:
1 911 562,05 € (pre partnera UPJŠ 789 259,05 €)
 
Názov projektu:
Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (REZIDENT)
Kód ITMS Projektu:
26120230032
Kód Výzvy:
OPV-2014/2.2/01
Operačný program:
2620003 OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:
Európsky sociálny fond
Prioritná os:
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie:
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Trvanie projektu:
01.10.2014 do 30.10.2015
Výška NFP:
1 313 562,23 €
 
Názov projektu: Špecializované laboratórium magnetickej rezonancie pre kardiovaskulárny systém (MRKRADIO)
Kód ITMS Projektu: 26210120005
Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Trvanie projektu: 01.04.2012 do 31.09.2015
Výška NFP: 2 971 904,00 €
 
Názov projektu: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Kód ITMS Projektu: 26110230075
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 14.11.2012 do 30.10.2015
Výška NFP: 1 967 708,99 €
 
Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Kód ITMS Projektu: 26220220185
Kód Výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Trvanie projektu: 7/2013 – 12/2015
Výška NFP: 31 136 177,45 €
 

Študuj na UPJŠ