Prejsť na obsah

Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny

1minút, 36sekúnd

Projekt „MolMed“ vznikol v spolupráci s firmou SEMBID, s.r.o. a LF UPJŠ, ktoré sa na jeho realizácii podieľajú spoločne.

Hlavné aktivity projektu sú:

Aktivita 1.1 Zriadenie a vedecký manažment spoločného výskumného centra pre oblasť molekulárnej medicíny, kde hlavným cieľom je definovať dlhodobý strategický výskumný plán centra a vytvorenie funkčných väzieb medzi jednotlivými pracoviskami v rámci centra tak, aby efektívne fungovalo ako jeden celok podľa vzoru popredných zahraničných a medzinárodných výskumno-vývojových centier.

Aktivita 2.1 Výskum inovatívnej siRNA technológie využiteľnej v terapii špecifických hematoonkologických ochorení, kde hlavným cieľom je dospieť k reálnym poznatkom, ktorých uplatnenie v praxi by smerovalo k etablovaniu nových terapeutických prístupov špecifických onkohematologických ochorení typu chronickej myeloidnej leukémie (CML), akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL). Výskum na úrovni ich genómu a proteómu bude ďalej slúžiť pre identifikáciu biomarkerov neoplastickej transformácie. Cieľovými skupinami sú onkohematologickí pacienti.

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Začiatok realizácie projektu a všetkých aktivít je III/2012, koniec realizácie projektu je plánovaný IV/2014.

Informácie pre riešiteľov projektu:

Dňa 21.3.2013 o 13,00 hod., na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky sa uskutoční v rámci projektu MolMed odborný seminár:

„Chronická myelocytová leukémia – od genetiky k proteomike“.

Prednášajúci: prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., riešiteľ aktivity 2.1.

 

Harmonogram podávania žiadostí o platu a monitorovacích správ na rok 2013:

Harmonogram podávania žiadostí o platbu sa vykonáva v dvojmesačných intervaloch v nasledovných termínoch: 12.4.2013,  12.6.2013, 12.8.2013, 11.10.2013, 12.12.2013
Harmonogram podávania monitorovacích správ sa vykonáva v šesťmesačných intervaloch v nasledovných termínoch: 15.4.2013, 15.10.2013

Študuj na UPJŠ