Prejsť na obsah

História kliniky

3minút, 52sekúnd

Z historického hľadiska je vznik a doterajšia existencia KAIM VÚSCH a.s. a UPJŠ LF Košice krátka a búrlivá, ako všetko nové a nezrelé. Prešla existenčnými problémami začínajúceho pracoviska ako celku a došla k stabilizácii v posledných rokoch.

Začiatky (OAIM) ARO: V roku 1996 vzniklo vo FNsP Košice „Kardiocentrum. Počítalo sa aj s rozvojom kardiochirurgie a neskôr aj cievnej chirurgie. Vzniklo tak prvé kardiochirurgické ARO (KARO), ktorého vedúcim lekárom sa stal MUDr. Juraj Hura.

Proces dozrievania: Až do roku 2005 bolo KARO súčasťou kardiochirurgického oddelenia VÚSCH a.s. 15.8.2003 sa vedúcou lekárkou stala MUDr. J. Cocherová. V r. 2005 sa odčleňuje od kardiochirurgického odd. samostatné kardio – OAIM . V roku 2006 sa po konkurze na primára oddelenia stáva primárom OAIM MUDr. Albert Hermely. Hlavnou lekárkou JIS bola MUDr. Jana Jevčáková.

Vznik kliniky: V roku 2010 vznikla a 20.5.2010 bola slávnostne otvorená Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH a.s. a LF UPJŠ Košice. Prednostom kliniky bol menovaný doc. MUDr. Pavol Tőrők, CSc.
Po konkurze na zástupcu prednostu kliniky pre ZS sa v r. 2012 stal zástupcom prednostu pre ZS (primárom) MUDr. Peter Čandík, PhD.

Kde sa začalo: Kardio – ARO bolo umiestnené na 1. poschodí v budove FNsP, Trieda SNP 1, Košice, a malo 6 postelí. Po presťahovaní sa do novej budovy VÚSCH a.s. má súčasná KAIM 13 lôžok resuscitačných a 10 lôžok intenzívnych, 5 štandardných anestéziologických pracovísk- OP sál. Súčasťou oddelenia je aj stacionár mimotelových eliminačných metód.

Aké boli výkony: V roku 1997, kedy sa začala operatíva na kardiochirurgickom oddelení bolo podaných 23 anestézií a podobne bolo hospitalizovaných 23 pacientov. Počet hospitalizácií stúpol v r. 2002 na 450 a v r. 2008 na 958. Zvyšujúci sa trend počtu výkonov pokračuje aj v roku 2013 s počtom hospitalizovaných okolo 1350 ročne a s počtom anestézií vyše 2800 ročne.
Pracovníci kliniky vykonávajú pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie v predmete „Anestéziológia a resuscitácia“ v spolupráci s 1.KAIM UNLP a UPJŠ LF. Interní ašpiranti 3, externí ašpiranti 2.

Významnejšie výsledky, ktoré sme dosiahli:
Za posledné roky boli zavedené niektoré nové diagnostické a liečebné postupy:
implantovaná mechanická podpora srdca, extrakorporálna mechanická podpora srdca jedno alebo dvojkomorová spolupráci s KSCH, monitoring saturácie mozgového tkaniva kyslíkom, metabolický monitoring, inštitucializovanie kontinuálnych eliminačných metód na KAIM
Xenónová anestézia bola zavedená na našom pracovisku ako prvá v strednej Európe (V4).
Katétrová VFDV pri tracheostómii podľa Fantoniho – prví na svete.
Počítačom asistovanú UVP sme zaviedli ako prví na svete (2009-2011)
Metodika viachladinovej umelej ventilácie pľúc bola v roku 2009 bola zdokonalená a je aplikovaná pri prevencii a liečbe ALI a ARDS a je to svetová priorita.
Monitorovanie hemodynamiky neinvazívne – spolupráca s ruskou AMN (2013).

Prednášková a publikačná činnosť 2008 – 2013:
Publikačná a prednášková aktivita je sumárne 116 prác.
Monografia – postgraduálna učebnica – autorov Tőrők, Májek, Hermely: „LFA a MFA aj Xenónom“. 2012 (vyšla aj v ruštine).
Monografia – postgraduálna učebnica – „Základy VFDV Česko-slovenského typu autorov P.Török a kol. 2013 (vyšla aj v ruštine).

Organizácia vedecko-odborných podujatí:
V r. 2006 OAIM VÚSCH a.s. organizovalo „Lučanského memoriál“,
V r. 2009 sme zorganizovali medzinárodné vedecké sympózium „Xenónová anestézia“.
V r. 2013 sme zorganizovali medzinárodné vedecké sympózium „Sleep apnoea syndróm a anestézia“.

Spolupráca s inými pracoviskami:
Výskumný ústav anestéziológie a resuscitácie Ruskej akadémie vied ( akademik Moroz),
Spolupráca s prof. Schwartzom, Johns Hopkins University, Baltimoor USA.
s 1.KAIM UNsP a LF UPJŠ Košice, Ústavom fyziológie LF UPJŠ, ako aj s KAIM SZU Bratislava, IKEM Praha a nemocnica na Homolce Praha.

Vedúci pracovníci KAIM k 14 .12.2013
Prednosta: doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Zástupca prednostu pre LPS (Primár): MUDr. Peter Čandík PhD.
Vedúci lekár KAIM JIS: MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Vedúca sestra: Jana Suchárová, Staničná sestra: Eva Derdziaková a Mgr. Mária Gashi


Študuj na UPJŠ