Prejsť na obsah

História

2minút, 25sekúnd

Klinika kardiológie bola založená na pôde VÚSCH,a.s. 2.3.2009 v priestoroch UNLP na Triede SNP 1. Zvyšujúci sa dopyt po diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení viedol k výstavbe nových priestorov VÚSCH na Ondavskej ulici, kde Klinika kardiológie sídli od júna 2009. Od svojho vzniku je profilovaná ako vysokošpecializované kardiologické pracovisko, ktoré poskytuje komplexnú kardiologickú starostlivosť v regióne Východného Slovenska. Na klinike sa realizuje pregraduálna výučba v  akreditovaných študijných programoch, v internej forme doktorandského štúdia a  špecializačnom štúdiu – odbor kardiológia.

Kardiologické oddelenie – zameranie pracoviska

Kardiologické oddelenie je najväčším pracoviskom dnešného VUSCH, a.s.

Na Kardiologickom oddelení sa vykonáva komplexný neinvazívny aj invazívny diagnostický a liečebný program. Zázemie kardiochirurgie zvyšuje bezpečnosť kardiologických intervenčných zákrokov. V posledných rokoch boli do praxe zavedené najmodernejšie zobrazovacie vyšetrovacie metodiky (3D echokg, ICE, IVUS, FFR, OCT, CTA), čím pracovisko v tejto oblasti dosiahlo vysoký nadštandard aj z medzinárodného hľadiska. Už niekoľko rokov funguje 24 hodinový, nepretržitý program primárnej PCI u akútneho infarktu myokardu. Súčasťou pracoviska je aj Jednotka intervenčnej kardiológie, Jednotka neinvazívnej kardiológie a ambulantná časť.

Arytmologické oddelenie – zameranie pracoviska

Arytmologické oddelenie poskytuje úplnú diagnostiku a liečbu všetkých typov porúch srdcového rytmu.

Hlavným odborným zameraním arytmologického oddelenia sú:

  • bradykardické poruchy rytmu, ktoré sa riešia implantáciou jednodutinových, dvojdutinových alebo biventrikulárnych kardiostimulátorov,
  • tachykardie, ktoré sa riešia rádiofrekvenčnou abláciou, kryoabláciou alebo implantáciou automatického defibrilátora.

Disponuje dvoma moderným angiografmi, elektrofyziologickými zapisovačmi, rádiofrekvenčnou a kryoablačnou technikou a intrakardiálnym ultrazvukom. Na zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu sa pri navigácii katétrov rutinne využíva spektrum trojrozmerných nefluoroskopických zobrazovacích metód, ako sú Loca Lisa, Carto a EnSite.

Angiologické oddelenie – zameranie pracoviska

Angiologické oddelenie je najmladším oddelením VÚSCH, a. s. Vzniklo 15. 6. 2009 ako súčasť Kliniky kardiológie podľa koncepcie odboru angiológia odčlenením tímu angiológov z Kliniky cievnej chirurgie. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín, ochoreniami renálnych, karotických tepien i tepien horných končatín, ako aj intervenčnou liečbou ochorení žilového systému. Na intervenčnej sále vybavenej angiografom s možnosťou 3D rekonštrukcie ciev sa vykonáva široké spektrum periférnych vaskulárnych nekardiálnych intervencií vrátane vysokošpecializovaných výkonov na extrakraniálnom mozgovom riečisku, renálnych a iných viscerálnych tepnách a tepnách aortálneho oblúka.

 


Študuj na UPJŠ