Prejsť na obsah

História nukleárnej medicíny (oddelenia a kliniky NM) v Košiciach

4minút, 48sekúnd

Nukleárna medicína ako klinický odbor sa začína vyvíjať začiatkom 40-tych rokov v USA a po vojne aj v Európe. Vtedajšie Československo bolo jednou z prvých krajín Európy, ktoré tento moderný trend zachytilo a koncom 40 rokov v Prahe a v roku 1952 aj v Bratislave vznikli rádioizotopové pracoviská.

1954 – na Rádiologickej klinike FN v Košiciach bolo zriadené Pracovisko pre využitie rádioizotopov. Napriek ťažkej povojnovej dobe to bolo už 2 roky po prvom pracovisku tohto typu v Bratislave.

1961 – došlo k jeho transformácii na Centrálne izotopové pracovisko, ktoré bolo v tom čase jediným zariadením tohto typu vo Východoslovenskom kraji. Prvou lekárkou bola MUDr. Ivona Pokorná, CSc.

1968 – vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a to gamagrafom a gamakamerou.

1987 – primárom ONM stal doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc. Pracovisko sa v tom čase nachádzalo v stiesnených suterénnych priestoroch XV. Pavilónu FNsP na Rastislavovej ulici.

1989 – do tohto roku boli pripravované projekty a predtým sa aj zahájila sa výstavba pavilónu pre onkológiu, v novom areáli na Triede SNP. Tu sa mala presunúť aj NM s navrhovanou lôžkovou časťou. Avšak na realizáciu týchto plánov, pre iné priority v zdravotníctve a nedostatok finančných zdrojov sa čoskoro zabudlo.

1992 – pracovisko bolo výučbovou základňou pre Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika zlúčením oddelení rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny bola zriadená Klinika nukleárnej medicíny a rádiodiagnostiky. Jej prednostom sa stal doc. MUDr. J. Zimáček, CSc. (Od r. 2000 profesor ).

1994 – bola inštalovaná nová celotelová tomografická (SPECT) gamakamera SOPHA Bodytrac, čo umožnilo ďalšie skvalitnenie diagnostických metód. Priestorové riešenie pracoviska však nespĺňalo moderné rádiohygienické požiadavky.

1998 – došlo k zmene na Kliniku rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny. Prednostkou kliniky sa stala doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc. Nukleárnu medicínu vyučovali prof. MUDr. J. Zimáček, CSc. (do roku 2007) a doc. MUDr. J. Lepej, CSc. (s prestávkou od roku 1999). Pracovníci kliniky boli autormi a spoluautormi desiatok publikácií, skrípt a monografií, doma i v zahraničí. Kolektív pracoviska organizoval pravidelné krajské odborné semináre a v rokoch 1982, 1995 i vrcholné stretnutie odborníkov československej nukleárnej medicíny – dni nukleárnej medicíny.

2003-2004 – v rámci transformačného procesu v zdravotníctve SR bolo ONM rozhodnutím MZ SR vyčlenené z FNLP a stalo sa súčasťou novovzniknutého Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ). Vo februári 2004 doc. MUDr. J. Lepej, CSc., predložil ministrovi MUDr. Zajacovi projekt na zriadenie novej samostatnej organizácie a bol poverený jej odbornou prípravou.

1. 9. 2004 – rozhodnutím MZ SR vznikol Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) ako vysoko špecializovaný odborný ústav pre zabezpečenie rozvoja diagnostiky najmodernejšími metódami medicínskeho zobrazovania a laboratórnymi postupmi nukleárnej medicíny, ako aj pre liečbu ochorení pomocou otvorených žiaričov. Do funkcie riaditeľa bol menovaný MUDr. Igor Marin. Jeho námestníkom a odborným garantom organizácie sa stal doc. MUDr. J. Lepej, CSc. Tento aj zabezpečoval výučbu nukleárnej medicíny v rámci kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny.

1. 7. 2006 – rozhodnutím MZ SR bolo k INMM v Košiciach pridružené aj pracovisko v Banskej Bystrici.

2006-2011 – prebiehala čiastočná rekonštrukcia priestorov, inštalácia 3. gamakamery a postupné zmeny v organizácii práce, štruktúre a počte vyšetrení nukleárnej medicíny. Pracovisko sa podieľalo na viacerých výskumných a grantových projektoch. Významne stúpala aj prednášková a publikačná aktivita pracoviska a to aj na zahraničných podujatiach. Začína príprava a výstavba novej budovy.

22.3.2011 – otvorenie novej budovy INMM v Košiciach a v máji 2011 začala aj prevádzka lôžkového oddelenia pre liečbu pacientov jódom-131 a začiatkom 2012 bolo inštalované nové SPECT/CT.

2012 – do funkcie riaditeľa bol MZ SR menovaný MUDr. Milan Maďar, MPH. Prebieha výmena staršej amortizovanej detekčnej techniky a dobudovala sa diagnostická časť – endokrinologická ambulancia a USG ambulancia.

2013 – po 13 rokoch od inštalácie prvého PET v Bratislave, pozitrónová emisná tomografia (PET/CT) začína pracovať aj v Košiciach. Inštalácia najnovšieho PET/CT skenera významne prispela k zlepšeniu dostupnosti onkologickej diagnostiky aj v regióne východného Slovenska.

16.12.2014 – MUDr. Milan Maďar, MPH odchádza na post riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Košiciach a na jeho miesto bol menovaný Ing. Štefan Mikolaj, ktorý pôsobil na INMM vo funkcii vedúceho ekonóma.

2015 – po zmene organizačnej štruktúry sa novým námestníkom riaditeľa pre LPS sa stáva MUDr. Igor Marin. Prebieha stavebná rekonštrukcia satelitného pracoviska v Banskej Bystrici. Nukleárna medicína sa od akademického roku 2015/16 stáva samostatným predmetom.

2016 – na LF UPJŠ a INMM je zriadená samostatná Klinika nukleárnej medicíny. cieľom je vytvoriť priestor pre rast odborníkov a zlepšenie spolupráce výučbovej základne INMM a ostatných pracovísk LF UPJŠ. Za prednostu je menovaný doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.

2017 – MZ SR bol do funkcie riaditeľa menovaný Ing. František Lešundák. Dokončuje sa prístrojové vybavenie pracoviska v Banskej Bystrici.


Študuj na UPJŠ