UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


VYSVETLIVKY
za názvom vzdelávacieho programu sú uvedené: číslo rozhodnutia o akreditácii, forma vzdelávania, rozsah vzdelávania (hod. – vyučovacie hodiny, p – prezenčne, d – dištančne), počet kreditov, kategória, podkategória, vyučovací predmet, odkaz na kompletný vzdelávací program vo formáte PDF.

Inovačné vzdelávacie programy

  1. Inovačné VP vytvorené a realizované v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: http://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania/

Aktualizačné vzdelávacie programy

  1. Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“
    1878/2018-KV, kombinovaná, 55 hod. (42p/13d), 13 kreditov, učiteľ, ZŠ II., etická výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova a biológia, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg,Vzdelávací program: Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“

  2. Aktualizačné VP vytvorené a realizované v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: http://itakademia.sk/zoznam-aktualizacneho-vzdelavania/
Posledná aktualizácia: 28.01.2020