Prejsť na obsah

Doplňujúce pedagogické štúdium

1minút, 38sekúnd

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie pedagogickej spôsobilosti je určené študentom a absolventom neučiteľského magisterského štúdia v odboroch, v ktorých sú na FF UPJŠ v Košiciach akreditované študijné programy učiteľstva akademických predmetov.

Študijné programy Filozofickej fakulty UPJŠ*

  • anglický jazyk a literatúra
  • etická výchova
  • história
  • nemecký jazyk a literatúra
  • psychológia
  • slovenský jazyk a literatúra
  • výchova k občianstvu

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom tohto štúdia aj didaktická príprava so zameraním na príslušný predmet. DPŠ sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium a prebieha podľa stanoveného študijného plánu.
Absolvent doplňujúceho štúdia získa spôsobilosť na vyučovanie príslušného predmetu na základných a stredných školách.


Podanie prihlášky na štúdium: do 15. 8. príslušného roku
Poplatok za štúdium v externej forme: 400,- EUR/semester (podľa platného Poriadku poplatkov)

Uchádzači o dennú aj o externú formu DPŠ sa prihlasujú na štúdium formou riadnej alebo elektronickej prihlášky na VŠ. Podanie prihlášky je bezplatné.
* Prihlášku na DPŠ je potrebné podať podľa zvoleného študijného programu.

Prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Filozofická fakulta UPJŠ, študijné oddelenie
P. O. Box A-29
Šrobárova 2
040 59 Košice

Spolu s prihláškou na externú formu štúdia je potrebné zaslať overenú kópiu diplomu a dodatok k diplomu.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku DPŠ, ak počet záujemcov o DPŠ, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie, nebude dostatočný.

Máte otázky?

Radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Ing. Jana Quitková

jana.quitkova@upjs.sk

055/234 7120


Študuj na UPJŠ