Prejsť na obsah

Habilitačné a inauguračné konanie

1minút, 45sekúnd

Vyhláška č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (od 01.09. 2019)
Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedgogických titulov docent a profesor  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 6/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Poplatky za úkony spojené s habilitačným konaním, s konaním na vymenovanie za profesora a s obhajobou doktorských dizertačných prác pre uchádzačov mimo UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 24/2020 o refundácii poplatkov na úhradu nákladov spojených s habilitačným alebo inauguračným konaním na inej vysokej škole
Informačná povinnosť podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov  
Pokyn dekana UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa ustanovuje výška odmeny a spôsob jej úhrady oponentom v habilitačnom a inauguračnom konaní a v doktorandskom štúdiu 

HABILITAČNÉ konanie: 
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS   – vzor
TABUĽKA PLNENIA KRITÉRIÍ  – vzor
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

INAUGURAČNÉ konanie: 
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS – vzor 
TABUĽKA PLNENIA KRITÉRIÍ – vzor 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 


Študuj na UPJŠ