Prejsť na obsah

Cena dekana 2019

1minút, 50sekúnd

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty

I keď tohtoročné zhromaždenie, z dôvodu núdzového stavu spôsobeného pandémiou COVID 19, sa v pôvodne plánovanom termíne uskutočniť nemohlo, Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty bola udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty:  

Cena dekana za pedagogickú činnosť

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. – Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied (viac)

PaedDr. Ján Guniš, PhD. – Oddelenie didaktiky a podporných technológií, Ústav informatiky (viac)

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. – Oddelenie didaktiky matematiky, Ústav matematických vied (viac)

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. – Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied (viac)

RNDr. Daniel Klein, PhD. – Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky, Ústav matematických vied (viac)

RNDr. Igor Majláth, PhD. – Katedra fyziológie živočíchov, Ústav biologických a ekologických vied (viac)

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

Mgr. Pavol Gajdoš – Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied 

RNDr. Jana Hovancová – Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied  

RNDr. Anton Hovana – Oddelenie matematickej analýzy, Ústav matematických vied  

Cena dekana za rozvoj fakulty

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. – Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied (viac)

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky, Ústav biologických a ekologických vied (viac)

RNDr. Pavel Murín, CSc. – Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústav fyzikálnych vied 

 

Oceneným srdečne gratulujeme!

Veríme, že tak zamestnanci ako aj študenti sa stretneme na zhromaždení akademickej obce našej fakulty v náhradnom termíne, kde si Cenu dekana všetci nominovaní prevezmú z rúk pána dekana v rámci tradičného úvodného slávnostného ceremoniálu.

 

 

                                                                                            Vedenie PF UPJŠ


Študuj na UPJŠ