UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva zamestnancom


Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,

blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať, či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech právnických osôb, vymedzených uvedeným zákonom. Medzi takéto právnické osoby, ktorým môžu poskytnúť naši zamestnanci, ale aj priatelia Univerzity 2%-ný podiel zaplatenej dane, patrí aj Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Nadácia našej alma mater bola založená Nadačnou listinou v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 12. februára 2003. Jej hlavným  poslaním je podpora  univerzitného vzdelávania, pomoc pri rozvoji tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, celoživotného a ďalšieho vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia vysokoškolského učiteľa a podpora vynikajúcich a talentovaných študentov.

V súlade s § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. ako predseda Správnej rady Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súčasne rektor tejto vysokoškolskej ustanovizne dovoľujem si požiadať Vás o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2006 na účet nadácie.

Chcem Vás ubezpečiť, že Váš podiel dane, za poukázanie ktorého Vám vopred ďakujem, bude použitý len v súlade s nadačnou listinou nadácie. Touto sumou napomôžete k napĺňaniu zámerov a verejnoprospešného účelu našej nadácie. Tento účel je uvedený v prílohe č.1 tohto otvoreného listu.

Bližšie pokyny k poukázaniu sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2006 Vám poskytne p. PhDr. Ružena Parová, tel.č. 622 26 10, klapka 169, e- mail: ruzena.parova@upjs.sk.

Vážení zamestnanci a priatelia Univerzity, vopred Vám ďakujem za Váš významný príspevok k rozvoju činnosti našej nadácie.

 

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
predseda Správnej rady nadácie


  

 

Príloha č. 1

Verejnoprospešný účel  Nadácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

  • podpora vedecko-výskumných programov a projektov,
  • podpora nových smerov výskumu v súlade s celosvetovými trendmi,
  • podpora nových študijných programov,
  • podpora poradenskej činnosti pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
  • podpora propagácie  cieľov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako vrcholovej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, informovanie o jej rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávania a  vedeckého výskumu,
  • vyhľadávanie a spájanie úsilia osôb a inštitúcií na vytvorenie zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
  • napomáhanie rozvoju spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s inštitúciami vysokého školstva  a vedy na Slovensku a v zahraničí, podpora účasti na vedeckých projektoch a študijných pobytoch zamestnancov a študentov v zahraničí.

                    

Posledná aktualizácia: 18.03.2016