UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie kolektívnej zmluvy


Dňa 14. 4. 2008 bola uzatvorená Kolektívna zmluva medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpenou doc. RNDr. Pavlom Jasemom, CSc., predsedom  KOR  a  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof.  MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

 

 Zľava: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,  doc. RNDr. Pavol Jasem, CSc.,


Kolektívna zmluva na rok 2008
-
Príloha č. 1 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
- Príloha č. 2 Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového sporenia

Posledná aktualizácia: 12.05.2011