UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

         
    Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme  vlastnú predstavu nevyhnutných zmien v oblasti VŠ.
    Vysokoškolské prostredie potrebuje radikálne zmeny, ku ktorým sa hlásime a budeme ich aktívnymi nositeľmi a presadzovateľmi. Sme presvedčení, že to, čo slovenské vysoké školstvo potrebuje predovšetkým, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme – bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú „spoločensky špecificky orientované“ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej  oblasti vzdelávania a výskumu.
    Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní. Ich plnenie vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej činnosti na podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.
    Požadujeme, aby ruka v ruke nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Jej súčasťou by mal byť balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť  aj financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých škôl s dôrazom na kvalitu. Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky, plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe.
    V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre svojich majiteľov. Nevidíme v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu zabezpečiť verejné, resp. štátne vysoké školy na lepšej úrovni.
    Vyjadrujeme nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nami navrhované kroky silným impulzom ku kvalitatívnej zmene nášho vysokoškolského prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu.
    Sme pripravení ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených cieľov a vyzývame rezortné ministerstvo, a vzhľadom na celospoločenský význam tejto témy aj vládu Slovenskej republiky a premiéra Slovenskej republiky, aby nám pomohli naplniť našu úprimnú snahu o zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Spoločné vyhlásenie Združenia V7 výskumných a technických univerzít SR a SAV


Bratislava, Nitra, Žilina, Košice 27. 9. 2021


doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2022