UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Quality Assurance Student Experts

    Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v spolupráci s Európskou študentskou úniou (ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) pripravili v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“.

    V dňoch 20. - 22.2.2020 sa pokračovalo v ďalšom školení pre študentov, tentokrát v Budapešti. Približne 40 študentov z celého Slovenska, medzi ktorými boli aj 4 zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Tomáš Droždiak z Filozofickej fakulty, Iveta Pribulová z Fakulty verejnej správy, Viera Pencáková z Lekárskej fakulty a v pozícii školiteľa študent PhD. štúdia na Lekárskej fakulte MDDr. Jakub Jánošík),  pokračovali v oboznamovaní sa so štandardami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).

    Zatiaľ čo prvé školenie bolo zamerané na vnútorný systém hodnotenia kvality na univerzitách, druhé sa venovalo otázkam externého hodnotenia kvality.  Úvod stretnutia otvorili prof. Dr. Valéria Csépe, prezidentka Hungarian Accreditation Commitee, a Laura Sinóros-Szabó z Ministerstva pre inovácie a technológiu, ktoré priblížili spôsob akreditácie vysokých škôl v Maďarsku.

    Následne Henri Ponds, ktorý zastáva funkciu Policy advisor at the Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO), oboznámil študentov s funkciou, akú by mali zastávať v pracovnej skupine SAAVŠ  pri externom hodnotení kvality. V neposlednom rade prebehla séria stretnutí s Ing. Andrejom Piovarčim, PhD. zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

    Úloha študentov vo formovaní budúcnosti našich univerzít je kľúčová a nový systém akreditácie študentom umožňuje podieľať sa na zvyšovaní úrovne vysokých škôl a zlepšovaní prostredia zameraného na potreby a spokojnosť študentov.

    Študentov čaká školenie na jeseň v Bratislave, po ktorého absolvovaní sa stanú experti na posudzovanie kvality vysokých škôl a budú pripravení byť rovnocennými partnermi pre Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo v procese nového systému akreditácie vysokých škôl.

Školenie je súčasťou projektu Quality Assurance Student Experts, podporeného v rámci programu Erasmus+ (projekt č. 2019-1-SK01-KA203-060807).

MDDr. Jakub Jánošík


Posledná aktualizácia: 22.01.2021