UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vymenovanie do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

    Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vymenoval v utorok 4. júna 2019 doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023. V úvode rektor UPJŠ v Košiciach za účasti členov akademického senátu fakulty a predstaviteľov jednotlivých fakultných pracovísk poďakoval predchádzajúcemu vedeniu PF UPJŠ – dekanovi prof. RNDr. Gabrielovi Semanišinovi, PhD., prodekankám prof. RNDr. Kataríne Cechlárovej, DrSc., prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc. a prodekanovi doc. RNDr. Mariánovi Kirešovi, PhD. za doterajšiu prácu v prospech fakulty i univerzity, korektné pracovné vzťahy a inšpiratívne pracovné stretnutia.

    Prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. poďakoval vo svojom príhovore všetkým spolupracovníkom a vyjadril nielen vďaku, ale aj uznanie za profesionalitu, oddanosť a vykonanú prácu. V závere svojho príhovoru poprial svojmu nástupcovi doc. RNDr. Romanovi Sotákovi, PhD. veľa úspechov. Po zložení slávnostného sľubu rektor UPJŠ odovzdal novému dekanovi menovací dekrét a insígniu - dekanskú reťaz PF UPJŠ a zaželal mu veľa úspechov pri výkone tejto významnej a zodpovednej funkcie.

    Po akte vymenovania nasledoval príhovor dekana. „Dovoľte, aby som poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na tvorbe mojej vízie s cieľom naďalej posilňovať postavenie fakulty a atmosféru spolupatričnosti. Mojím želaním je, aby sme problémy riešili spoločne, nadviazali na doterajšiu spoluprácu a jednotlivé výsledky PF UPJŠ,“ uviedol novozvolený dekan PF UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021