UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach navštívila delegácia z Ruskej akadémie vied

V pondelok 21. januára 2019 navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach delegácia z Ruskej akadémie vied. Úvodné stretnutie predstaviteľov univerzity, fakúlt, univerzitných pracovísk s hosťami z Ruskej akadémie vied Vladimirom Sukharevom a Dimitrim Svetogorovom, predsedsedom Spojeného výskumno-vedeckého centra, o. z., Košice Michalom Jankom, členom o.z. Spojeného výskumno-vedeckého centra, o.z., Košice Petrom Iatsyshynom a Viliamom Závodským sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici 5. Po úvodných rozhovoroch si hostia prezreli priestory TIP – UPJŠ, VC Promatech a Univerzitného vedeckého parku Technicom. Následne sa ruská delegácia a predstavitelia UPJŠ presunuli na LF UPJŠ v Košiciach a navštívili aj priestory UVP Medipark na Triede SNP č. 1 v Košiciach. Spoločného rokovania sa za univerzitu zúčastnili kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., poradca rektora pre implementáciu projektu Medipark a pre oblasť transferu výsledkov výskumu a know-how do praxe MVDr. Ján Rosocha, CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., riaditeľ Techonologického a inovačného parku UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Výskumného centra PROMATECH, prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. a doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ, prodekanka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Cieľom návštevy bolo prezentovať možnosti spolupráce vo vedeckej a výskumnej oblasti medzi Ruskou akadémiou vied a UPJŠ v Košiciach s prioritným zameraním na využitie potenciálu vedeckých parkov našej univerzity.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021