Prejsť na obsah

Ukončili sme inovačné vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl

2minút, 48sekúnd

V stredu 20. marca 2024 sa konalo celodenné stretnutie učiteľov základných a stredných z východného Slovenska zamerané na Moderné trendy vyučovania informatiky v rámci Národného projektu „Digitálna transformácia vzdelávania a školy – „DiTEdu“. Stretnutie bolo venované vysoko aktuálnej téme kyberbezpečnosti.

Jednalo sa o záverečné podujatie inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, ktoré absolvovalo 15 učiteľov informatiky. Okrem kyberbezpečnosti sa účastníci vzdelávania venovali aj umelej inteligencii, riešeniu problémov a programovaniu a tiež vzdelávaniu STEAM predmetov.

Garantom inovačného vzdelávania a súčasne garantom Klubu učiteľov informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ je doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., ktorý nepochybuje, že takéto vzdelávanie je pre učiteľov skutočne atraktívne. Okrem vlastného sebarozvoja, vzdelania a nadobudnutia nových poznatkov a metód totiž ocenia získaný certifikát, ktorý ich posunie vyššie vo ich profesii.

Toto vzdelávanie je súčasťou aktivít Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV), ktoré bolo vytvorené na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika s podporou DiTEdu. Podobné pracovisko je aj na Univerzite Komenského. NCDTV je hlavným pilierom vytvorenia trvalo udržateľného ekosystému podpory digitálnej transformácie vzdelávania, ktoré bude poskytovať profesionálnu podporu na základe relevantných dát a pedagogického výskumu.

Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov na UPJŠ a odborný garant Národného projektu DITEDU doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. zdôrazňuje jeho mimoriadny prínos nielen pre učiteľov a školských digitálnych koordinátorov (ŠDK), ale predovšetkým pre žiakov  ZŠ a SŠ. “Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa na každej škole rozbehol proces digitálnej transformácie vzdelávania. K tomu NCDTV poskytne profesionálnu podporu nie len formou vzdelávania učiteľov, riaditeľov a ŠDK, ale vytváraním a využívaním  inovatívnych metodík výučby. Našou ambíciou je  dosiahnuť, aby projekt prispel k rozvíjaniu bádateľských schopností, informatického myslenia a digitálnych zručností žiakov na tých školách, ktoré sa aktívne zapoja do projektu,“ konštatuje.

Popri formálnom inovačnom vzdelávaní, ktoré je prevedením podobné ako štúdium na vysokej škole, ponúka NCDTV pre učiteľov základných a stredných škôl v rámci národného projektu DiTEdu množstvo neformálnych aktivít ako sú webináre, workshopy, konzultácie, kluby, sieťovanie a množstvo ďalších. Jednou z úloh  projektu je orientácia žiakov pre štúdium odborov technického a prírodovedného zamerania. V tomto smere sa v rámci národného projektu pripravuje experimentálne overovanie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku. Do experimentálneho overovania sa od 1. septembra 2024 zapojí desať gymnázií z celého Slovenska. Zvýši sa tým pripravenosť žiakov stredných škôl pre vysokoškolské štúdium v STEAM odborom a následné uplatnenie sa na trhu práce v pozíciách potrebných pre digitálnu transformáciu spoločnosti.


Študuj na UPJŠ