Prejsť na obsah

IVAP workshop EIT HEI Initiative mal aj zástupcu z UPJŠ v Košiciach

1minút, 18sekúnd

V dňoch 31. mája – 1. júna 2023 privítala Praha zástupcov projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci výziev EIT HEI Initiative. Tohtoročný IVAP Workshop bol zameraný predovšetkým na podporu konzorcií, ktoré uspeli v tretej výzve EIT HEI Initiative. Priestor na prezentáciu súčasne dostali projekty podporené v predchádzajúcich výzvach a ich realizácia už prebieha.

Našu univerzitu reprezentoval prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, ktorý je lídrom projektu InnoChange. Projekt bol vybraný na financovanie v pilotnej výzve a je implementovaný od júla 2021 do konca júna 2023. Priniesol viaceré aktivity v oblasti vzdelávania študentov a pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktoré majú viesť k podnecovaniu zmien a budovaniu kapacít smerom k inovatívnym univerzitám s podnikateľským mindsetom. UPJŠ v Košiciach je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá v súčasnosti realizuje projekt podporený EIT HEI Initiative.

V rámci workshopu prebiehali diskusie o zmene úlohy univerzít a vzdelávania v dynamicky sa meniacej spoločnosti a rastúcej zodpovednosti univerzít pri kreovaní lokálnych inovačných ekosystémov. Popri poskytovaní kvalitného vzdelávania a realizácii výskumu stojí pred univerzitami nová výzva, ktorá si vyžaduje transformáciu univerzít a budovanie nových kapacít. Zámerom EIT HEI Initiative a spolupracujúcich Knowledge and Innovation Communities (KICs) je napomôcť tejto transformácii.


Študuj na UPJŠ