Prejsť na obsah

Jarná škola doktorandov oslávila svoje prvé jubileum

3minút, 18sekúnd

V dňoch 4. – 7. júna 2024 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Jarnej školy doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý už druhý rok zakotvil v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo spolu 47 doktorandov zo všetkých fakúlt univerzity. V priebehu troch dní 23 doktorandov v sekcii lekárskych a prírodných vied a 24 doktorandov v sekcii spoločenskovedných a humanitných vied prezentovalo svoj výskum a doterajšie výsledky svojej vedeckej práce počas doktorandského štúdia. Výstupom z Jarnej školy doktorandov je zborník vedeckých príspevkov zúčastnených doktorandov UPJŠ, ktorého editorkou je prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

V rámci plenárnych prednášok predstavila prorektorka pre internacionalizáciu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka Stratégiu ľudských zdrojov vo výskume, prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. informoval o Doktorandskom portáli a jeho funkciách. Doktorandom sa predstavila ombudsmanka UPJŠ Dr. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. sa vo svojej prednáške zamerala na dôležitú súčasť doktorandského štúdia, ktorou je vlastná pedagogická činnosť, prítomní si svoje pedagogické zručnosti mohli overiť v krátkom dotazníku. Prorektor pre strategický rozvoj a investície Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. veľmi originálnym spôsobom vysvetlil, ako sa správajú v ľudskom tele mikroorganizmy. O mýtoch, hoaxoch a faktoch v súvislosti s očkovaním prednášala doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.
Súčasťou odborného programu podujatia bola aj panelová diskusia s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. priblížil zúčastneným vlastné skúsenosti s doktorandským štúdium. Prorektorky prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentka, Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka, doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. a prorektor Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. informovali študentov o rôznych aspektoch ich štúdia a možnostiach, ktoré im univerzita ponúka.
Vo štvrtok si doktorandi preverili správne techniky podávania prvej pomoci na workshope MUDr. Viery Pencákovej a MUDr. Ester Tomajkovej, ale aj svoj spoločenský prehľad a tímového ducha počas kvízu, v ktorom súťažili v družstvách. Odmenené boli tri najlepšie družstvá, ktoré získali najviac bodov.

Jarná škola doktorandov je tradičné podujatie organizované Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré napomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách. Cieľom podujatia je prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. Práve Jarná škola doktorandov bola mnohokrát impulzom na nadviazanie kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov. „Jarná škola doktorandov UPJŠ vytvára platformu na spoločné stretnutie doktorandov z rôznych odborov a výmenu poznatkov a skúseností. Naši doktorandi dokázali, že zvládnu plnohodnotne prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti nielen doma, ale verím, že v budúcnosti aj v zahraničí. V rámci programu odznelo aj 5 plenárnych prednášok odborníkov, ktoré boli zamerané najmä na vyvracanie mýtov a hoaxov, s ktorými je naša spoločnosť konfrontovaná čoraz viac, “ zhodnotila prorektorka prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Zborník vedeckých príspevkov


Študuj na UPJŠ