Prejsť na obsah

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

3minút, 57sekúnd

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,

    Zámerom vedenia univerzity a vedení jednotlivých fakúlt a univerzitných pracovísk našej univerzity je začať nový akademický rok tak, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch, keď neboli poznačené nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Nezabúdame na to, čo sme prežili v uplynulých troch semestroch, ktoré boli poznačené množstvom obmedzení pri realizácii  pedagogického procesu i v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Veď študenti prvých ročníkov nemali zatiaľ adekvátnu možnosť zistiť „o čom“ je prezenčné vysokoškolské štúdium a študentom končiacich ročníkov pandémia skomplikovala záver štúdia i začiatok ich profesijnej kariéry. Stereotypy vysokoškolského života študentov a zamestnancov našej alma mater sa prispôsobovali aktualizovaným nariadeniam. Posluchárne a pracovne sme vymenili  za počítače v našich domácnostiach, pracovné stretnutia, vedecké konferencie, či prednášky a semináre začínali namiesto otvorenia dverí učebne stlačením tlačidla na notebooku „pripojiť sa“.  

    Napriek nástupu tzv. tretej vlny sa zdá, že  máme možnosť „fungovať“ v novom akademickom roku 2021/2022 v režime prezenčnej výučby, no je to podmienené prijatím zodpovedného rozhodnutia každého z nás. So zámerom zmapovania situácie na našej univerzite sme v závere júna zverejnili dotazník, v ktorom mal každý zamestnanec a študent možnosť podať informáciu o svojom rozhodnutí i postoju k očkovaniu. Pre vedenie univerzity a vedia fakúlt sú výsledky dotazníka veľmi cenné, keďže separátne dáta z vysokoškolského prostredia na úrovní štátu neexistujú.  S radosťou Vám môžem oznámiť, že dotazník vyplnilo dostatok respondentov, aby sme mohli konštatovať, že UPJŠ patrí k inštitúciám, ktoré majú predpoklad dosiahnuť zaočkovanosť potrebnú pre kolektívnu imunitu.  

Do dotazníka sa doposiaľ zapojilo 1835 študentov a 651 zamestnancov univerzity, pričom 75 % z respondentov je zaočkovanýchMedzi študentami je zaočkovaných 71% respondentov a medzi zamestnancami úctyhodných 85%!

Medzi nezaočkovanými respondentmi je cca 30 % nerozhodnutých a cca 50 % zásadne odmieta očkovanie, čo je približne 12% respondentov.

 

Kolegyne, kolegovia,

chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach, či na spoločenských podujatiach na našej univerzite. Garantujeme Vám, že univerzita nemieni separovať členov AO na rôzne tábory podľa postoja k očkovaniu a budeme rešpektovať vôľu každého člena AO, resp. pri organizácii výučby budeme postupovať podľa usmernení RUVZ. V mene preukázateľnej väčšiny však vyslovujem želanie študovať a pracovať v bezpečnom prostredí. Preto touto cestou apelujem aj na budúcich prvákov, pre ktorých zmena životného rytmu na vysokej škole je aj bez existencie pandémie  záťažou pre imunitný systém, aby urobili správny krok a ak im to zdravotný stav dovoľuje, tak očakávame, že sa pridajú k väčšine AO UPJŠ a nastúpia k nám po vakcinácii.

Dotazník taktiež preukázal, že očkovanie na pracoviskách UPJŠ nie je dôležitou požiadavkou zo strany ešte nezaočkovaných na zmenu postoja. Napriek tomu, v spolupráci s košickými univerzitami, pre záujemcov o očkovanie na univerzite pripravujeme zapojenie sa do zorganizovania univerzitného mobilného očkovacieho miesta. O konkrétnostiach budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.

    Vedenie univerzity vníma masívnu spoločenskú diskusiu týkajúcu sa očkovania, pričom častokrát najmä na sociálnych sieťach je táto diskusia opieraná o nerelevantné informačné zdroje, hoaxy a dezinformácie. Je naším zámerom formovať spoločenské povedomie a prispievať k tomu, aby sa spoločenská diskusia opierala o verifikovateľné fakty. V súčasnom období spúšťame na sociálnych sieťach a webovom sídle osvetovú kampaň „Overuj si fakty“ zameranú na boj proti hoaxom, dezinformáciám a ďalším informačným deformáciám (www.overujsifakty.sk), ktoré na nás v súčasnosti  útočia z každej strany.

Váš,
Pavol Sovák


Študuj na UPJŠ