Prejsť na obsah

Oznámenie o voľbách do Akademického senátu UPJŠ na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ

1minút, 59sekúnd

AKADEMICKEJ OBCI REKTORÁTU A UNIVERZITNÝCH PRACOVÍSK UPJŠ V KOŠICIACH

Akademický senát UPJŠ v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v platnom znení a na základe uznesenia č. 293 zo dňa 15. decembra 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ na funkčné obdobie 2023 – 2027.

Voľby do Akademického senátu UPJŠ sa na Rektoráte a univerzitných pracoviskách uskutočnia 28. februára 2023

Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Historická aula, 1. poschodie od 8.00 do 10.00 hod. a od 13.15 do 16.00 hod.

Botanická záhrada UPJŠ , Mánesova 23, Oddelenie pôvodnej flóry a dokumentácie, šatňa a pracovňa ženy, číslo miestnosti SB1/122 od 10.15 do 11.15 hod.

Študentské domovy UPJŠ, Medická 4, salónik od 11.30 do 13.00 hod.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v zalepenej obálke do podateľne Rektorátu UPJŠ s adresou kancelária Akademického senátu UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice a s označením „Návrh kandidáta na funkciu člena AS UPJŠ“ pre Rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ. Návrhy kandidátov môže podávať každý člen Akademickej obce Rektorátu a univerzitných pracovísk UPJŠ. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba. Podľa čl. 11, ods. 3 Štatútu UPJŠ v Košiciach, RaUP zastupujú v AS UPJŠ 2 členovia akademickej obce Univerzity v zamestnaneckej časti. Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, tituly, názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej je navrhovaný kandidát zamestnaný,
b) funkčné a pracovné zaradenie kandidáta,
c) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
d) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa (navrhovateľov),
e) súhlas navrhovaného kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov.

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ a budú doručené na podateľňu Rektorátu UPJŠ Šrobárova 2, 041 80 Košice

v termíne do 13. februára 2023 do 14.00 hod.

Ing. Miroslav Pomikala
predseda VaMK
pre voľby do AS UPJŠ na RaUP



Študuj na UPJŠ