Prejsť na obsah

Predstavujeme vám nových držiteľov akademických titulov

1minút, 19sekúnd

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8. marca 2024 udelila v zmysle § 36 vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Z. z. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 302/1990 Zb. vedeckú hodnosť „doktor vied (DrSc.)“ vo vednom odbore vnútorné choroby:

prof. MUDr. Petrovi Mitrovi, DrSc.
1. kardiologická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH a. s.v Košiciach

V zmysle ust. § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. a po schválení Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach bol 8. 3. 2024 rektorom UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. udelený čestný titul „profesor emeritus“:

prof. RNDr. Eve Čellárovej, DrSc.
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Na treťom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v akademickom roku 2023/2024, ktoré sa konalo 24. mája 2024, rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. slávnostne odovzdal diplom vedeckej hodnosti doktor lekárskych vied profesorovi Mitrovi a menovací dekrét „profesor emeritus“ profesorke Čellárovej, ktorým poďakoval za doterajší prínos pre univerzitu v oblasti vedy a vzdelávania študentov a poprial im veľa ďalších úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších vedeckých, pedagogických a osobných úspechov.Študuj na UPJŠ