Prejsť na obsah

Protestné vyhlásenie UPJŠ k novele zákona o vysokých školách

3minút, 34sekúnd

Vedenie UPJŠ v Košiciach, Akademický senát UPJŠ v Košiciach a Vedecká rada UPJŠ v Košiciach:

 • sa ohradzujú voči politizácii vysokého školstva a obmedzovaniu jeho autonómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej samosprávy
 • zásadne odmietajú uskutočňovanie akýchkoľvek kľúčových zmien vo vysokom školstve bez riadnej diskusie
 • vyzývajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na začatie konštruktívneho dialógu so všetkými zainteresovanými stranami
 • požadujú, aby novela zákona o vysokých školách nebola v tomto znení predložená do legislatívneho procesu
 • vyjadrujú podporu Uzneseniu Rady vysokých škôl SR zo dňa 23.2.2021 a Stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 23.2.2021 k novele zákona o vysokých školách

UPJŠ v Košiciach zváži ďalší postup v nadväznosti na kroky MŠVVaŠ SR a v koordinácii s postupom ostatných vysokých škôl.


PODPORNÉ STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH
(prijaté 5.3.2021)

 • AS UPJŠ LF vyjadruje podporu Protestnému vyhláseniu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách zverejnenému 2. marca 2021 a zároveň deklaruje záujem aktívne participovať na spoločných aktivitách vedúcich k zachovaniu autonómie vysokého školstva, akademickej samosprávy a akademických slobôd, ako aj na aktivitách vedúcich k zabráneniu politizácie vysokého školstva.
   

PODPORNÉ STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH (prijaté 10.3.2021)

 • AS PF UPJŠ sa ohradzuje voči politizácii vysokého školstva a obmedzovaniu jeho autonómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej samosprávy; zásadne odmieta uskutočňovanie akýchkoľvek kľúčových zmien vo vysokom školstve bez riadnej diskusie; vyjadruje podporu Protestnému vyhláseniu Vedenia UPJŠ v Košiciach, Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach; vyjadruje podporu Uzneseniu Rady vysokých škôl SR zo dňa 23.2.2021 a Stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 23.2.2021 k novele zákona o vysokých školách. Akademický senát PF UPJŠ v Košiciach a Vedenie PF UPJŠ zváži ďalší postup v nadväznosti na kroky MŠVVaŠ SR v koordinácii s postupom UPJŠ a jej fakúlt.
   

PODPORNÉ STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VEREJNEJ SPRÁVY UPJŠ V KOŠICIACH (prijaté 15.3.2021)

 • AS FVS UPJŠ v Košiciach plne podporuje Protestné vyhlásenie Vedenia UPJŠ v Košiciach, Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 2. marca 2021, podporuje Uznesenie Rady vysokých škôl SR zo dňa 23.2.2021 a Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 23.2.2021 k novele zákona o vysokých školách. AS FVS UPJŠ nesúhlasí s okliešťovaním akademickej samosprávy a jej obmedzovaním, a vyhradzuje sa voči politizácii riadenia vysokých škôl, ktoré obsahuje novela zákona o vysokých školách.
   

PODPORNÉ STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH

 • AS PrávF UPJŠ v Košiciach vyjadruje podporu Protestnému vyhláseniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k novele zákona o vysokých školách prijatému v zmysle uznesenia Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. 165/25.2.2021 zo dňa 25. februára 2021 a zároveň deklaruje, že bude aktívne participovať na aktivitách vedúcich k zachovaniu súčasného rozsahu akademickej samosprávy a akademických slobôd, tak ako sú priznané verejným vysokým školám a ich súčastiam zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   

PODPORNÉ STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH
(prijaté 15.3.2021)

 • AS UPJŠ FF vyjadruje podporu Protestnému vyhláseniu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách zverejnenému 2. marca 2021 a zároveň deklaruje záujem aktívne participovať na spoločných aktivitách vedúcich k zachovaniu autonómie vysokého školstva, akademickej samosprávy a akademických slobôd, ako aj na aktivitách vedúcich k zabráneniu politizácie vysokého školstva.
   

Študuj na UPJŠ