UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

V Nature Index bodovala aj košická fyzika

Vedecké výsledky slovenských univerzít a vedeckých inštitúcií sa v rámci Nature Index umiestnili v celosvetovom porovnaní na 51. pozícií.
Aktuálne zverejnený ranking Nature Index zahŕňa obdobie 1.6.2019 – 31.5.2020.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako štvrtá v poradí v rámci SR zaznamenala celkovo 24 publikovaných článkov s autorským podielom na úrovni 2. UPJŠ evidovala najvyšší počet článkov s autorským prispením zamestnancov prírodovedeckej fakulty v časopise Journal of High Energy Physics (count = 8) a v časopise Physical Review Letters (count = 7). Najvyšší autorský podiel bol zo strany zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach evidovaný v rámci časopisu Applied Physics Letters.

Na prvom mieste v rámci Slovenskej republiky sa umiestnila Slovenská akadémia vied s počtom 81 publikovaných článkov a 6,07 autorským podielom. Druhé miesto obsadila Univerzita Komenského so 76 publikovanými článkami a 5,19 autorským podielom. Tretia v poradí bola Slovenská technická univerzita v Bratislave s celkovým počtom 11 článkov a autorským podielom na úrovni 3.

Nature Index analyzuje príspevky autorov v 82 časopisoch vybraných nezávislými odborníkmi, ako TOP časopisy v rámci prírodných vied. Ukazovatele hodnotia za sledované obdobie:

  • početnosť článkov (count). Do počtu sa zarátava každý článok, kde jeden z autorov bol zamestnancom danej inštitúcie bez ohľadu na celkový počet autorov daného článku.  
  • podiel autorov na jednotlivých článkoch (share). Ukazovateľ vyhodnocuje podiel autora na článku v rámci celého autorského kolektívu. Maximálny ukazovateľ 1,0 sa následne prepočíta podľa počtu autorov z danej inštitúcie.

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021