UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Reakcia akademickej obce na novelizáciu vysokoškolského zákona

    Novelizácia vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019, ktorá bola schválená bez predchádzajúcej diskusie v rámci akademickej obce, zrušila počet funkčných období akademických funkcionárov. K tomuto kroku zaujali stanovisko rektori viacerých univerzít vrátane rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Učená spoločnosť Slovenska. 

Stanovisko rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. k novelizácii vysokoškolského zákona

    Novelizácia v tomto ustanovení je pre nás veľkým prekvapením a nepamätám si, že by bola v minulosti predmetom diskusie. Vyzerá to tak, ako keby akademickí funkcionári mali tendenciu sa na svojich pozíciách dlhodobo „zabetónovať“. Chcem veriť, že tomu tak nie je, pretože akademická obec univerzity a fakulty má predsa nástroj na to, aby tomu tak nebolo. Rektori a dekani (prorektori/prodekani) môžu vykonávať svoj mandát tak, že netrpia syndrómom vyhorenia po dvoch funkčných obdobiach. V minulosti sme neraz boli svedkami skutočnosti, že rektori a dekani v závere druhého funkčného obdobia nedokázali čeliť obštrukciám pri presadzovaní dynamických zmien (v samosprávnych orgánoch či v centrálnej administratíve) a dostávali sa do pasivity a rezignácie, čo je na škodu samotnej inštitúcie.
    Na druhej strane chápem negatívne reakcie. Výhodou limitovaného počtu volebných období je nevyhnutnosť obmeny akademického manažmentu a vytvorenie možnosti a príležitosti pre iných. Zmena je väčšinou sprevádzaná novými rozvojovými stimulmi v prospech univerzity/fakulty.

Záver: Tento krok je v akademickom prostredí EUA neštandardný a minimálne si vyžadoval širšiu diskusiu. Ako rektor univerzity pociťujem sklamanie, že bez širšej akademickej diskusie sa vrhol na nás tieň „zápecníckej“ diplomacie. Nie je tomu tak a osobne by som uvítal pôvodný stav.

Uznesenie Akademického senátu UPJŠ v Košiciach k zmene zákona o vysokých školách

    Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa pripája k nesúhlasu s novými ustanoveniami zákona o vysokých školách, ktorý bol vyjadrený a zdôvodnený v liste Učenej spoločnosti Slovenska dňa 4.6.2019 a v stanovisku rektora UPJŠ. Výhrady AS UPJŠ smerujú k absencii akademickej diskusie pri zásahu do akademických práv a slobôd, najmä odstráneniu obmedzenia výkonu funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana verejnej vysokej školy. Uvedené zmeny považujeme za účelové a nedemokratické. Akékoľvek uvedené zmeny musia byť výsledkom konsenzu a nie je možné ich realizovať bez intenzívnej diskusie v slovenskej akademickej obci.

Názory akademickej obce k novelizácii vysokoškolského zákona

Jednotlivé názory predstaviteľov slovenských vysokých škôl nájdete v článku denníka Pravda.

Stanovisko Učenej slovenskej spoločnosti

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021