Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie akademického roka na UPJŠ v Košiciach

2minút, 16sekúnd

Nové vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) slávnostne otvorilo akademický rok 2023/2024 v pondelok 18. septembra o 10.30 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Program sa začal slávnostným príhovorom rektora UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Predstavení boli noví profesori, docenti a nositelia vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckej hodnosti doktor biofyzikálnych vied, ktorí svojím kvalifikačným postupom prispeli k zvýšeniu odbornej základne univerzity. Počas slávnostného otvorenia sa každoročne udeľujú Ceny rektora v niekoľkých kategóriách. V tomto roku boli ocenení vybraní členovia a kolektívy akademickej obce univerzity za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti, za významný mediálny čin, za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania. Prvýkrát v histórii UPJŠ bola odovzdaná Cena Faigy Senderovitch za záverečnú prácu za prínos v boji proti antisemitizmu, prekrúcaniu holokaustu a pravicovému extrémizmu.

„UPJŠ v Košiciach patrí k najúspešnejším univerzitám v Slovenskej republike, pričom vo viacerých rebríčkoch obsadzujeme popredné miesta medzi slovenskými univerzitami. Úspešnosť univerzity tkvie v naplnení je historického poslania – výchovy a prípravy nových absolventov, ktorí sa veľmi dobre dokážu uplatniť na pracovnom trhu doma i v zahraničí. Toto poslanie dokážeme naplniť len vďaka kvalitnej práci skúsených pedagógov a vedcov, ktorým je potrebné poskytnúť čo najlepšie podmienky pre rozvoj a inovácie vo výskume, ako aj vo vyučovacom procese. Len tak dokážeme nielen upevniť doterajšie postavanie UPJŠ, ale aj dosiahnuť zvýšenie kvality vytvorením výnimočného prostredia plného moderných trendov a technológií vo vede, výskume a vzdelávaní,“ skonštatoval rektor UPJŠ prof. Pella.

Posledným bodom slávnostného programu bolo Diskusné fórum profesorov, ktoré sa začalo o 15. hodine v Historickej aule v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Predsedníčka Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Mária Mareková, CSc. zreferovala najdôležitejšie informácie a zodpovedala otázky na aktuálnu tému Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ v súvislosti s prebiehajúcou návštevou pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) za účelom posúdenia tohto systému, ktorá potrvá do 28. septembra 2023.

PROGRAM


Študuj na UPJŠ