UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu UPJŠ k novele zákona o VŠ

Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so závermi prednesenými zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov na tlačovej konferencii dňa 28.10.2021 a vyjadruje im plnú podporu.  
 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach protestuje proti spôsobu komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o novele zákona o vysokých školách s členmi kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.  
 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach znepokojuje arogancia štátnej správy, keďže napriek prísľubu dialógu s vysokými školami a jej reprezentáciami, hlas slovenskej akademickej obce nebol vypočutý, hoci sa verejnosti nepravdivo podsúva opak.  
 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach naďalej odmieta politizáciu vysokého školstva, zásahy do autonómie vysokých škôl, ako aj bezprecedentné okliešťovanie akademických slobôd a samosprávy vysokých škôl.    

Akademický senát UPJŠ v Košiciach považuje reformu vysokého školstva, vrátane zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti za nevyhnutné. Odmieta predložené návrhy, ktoré nie sú výsledkom konsenzu zástupcov štátu s reprezentáciami vysokých škôl. Požaduje stiahnutie predloženého návrhu novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania.  
 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa zásadne ohradzuje voči výrokom Ing. Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, prezentované v relácii Téma dňa na TA3 dňa 26.10.2021. Výroky sa týkali hodnotenia systému fungovania samosprávy vysokých škôl, ktoré považujeme za povrchné a nekompetentné.Podporné stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ

  • Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa V PLNEJ MIERE PRIPÁJAJÚ k uzneseniu Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k novele zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté na zasadnutí AS UPJŠ dňa 28.10.2021.

Podporné stanovisko Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ

  • Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach plne podporuje uznesenie Akademického senátu UPJŠ v Košiciach zo dňa 28.10.2021.

Podporné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

  • Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa stotožňujú s uznesením Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika k novele zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté na zasadnutí AS UPJŠ dňa 28.10.2021.

Podporné stanovisko vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ

  • Akademický senát UPJŠ LF považuje reformu vysokého školstva na Slovensku za potrebnú, pričom hlavné reformné aktivity by mali byť sústredené na podporu zvyšovania kvality vzdelávania, reflexie potrieb trhu práce a spoločnosti, budovania zázemia vedeckého výskumu a inovácií, ako aj zlepšovania postavenia vysokých škôl v medzinárodnom kontexte. Akademický senát UPJŠ LF sa nestotožňuje s názorom, že tieto reformy môžu byť dosiahnuté politizáciou riadenia vysokých škôl a požaduje zachovanie samosprávneho riadenia a autonómie vysokých škôl. Akademický senát UPJŠ LF sa pripája k stanovisku Akademického senátu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách z 28.10.2021 a stotožňuje sa so závermi zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR a Klubu dekanov prezentovanými na tlačovej konferencii 28.10.2021.

Podporné stanovisko vedenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ

  • I. Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pripája a vyjadruje podporu uzneseniu Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 28.10.2021.
  • II. Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pripája a vyjadruje podporu Stanovisku Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy zo dňa 26.10.2021.

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2022