UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rokovanie zakladajúcich členov CNIC s Ľudovítom Paulisom, tajomníkom MŠVVaŠ SR

    Dňa 21. apríla 2021 prebehlo na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach stretnutie zástupcov subjektov zakladajúcich Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD. MPH.
    Rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., za prítomnosti riaditeľa Technologického a informačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ), prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., a predsedníčky AS UPJŠ, doc. JUDr. Renáty Bačárovej, PhD., LL.M., privítal okrem delegácie z MŠVVaŠ SR aj rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., spolu s prorektorom prof. MVDr. Jurajom Pistlom, PhD., rektora Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora prof. Ing. Radovana Hudáka, PhD., podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie, prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc., pričom Košický samosprávny kraj na stretnutí zastupovali Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., riaditeľka EZÚS Via Carpatia, a Mgr. Tomáš Malatinec, PhD., vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania (Odbor regionálneho rozvoja). Za mesto Košice sa zúčastnil námestník primátora, Mgr. Marcel Gibóda.
    „Úspech projektu tkvie v prekonaní hraníc Košického samosprávneho kraja a rozvoji celého východoslovenského regiónu. V Európe existujú úspešné modely fungovania vzájomnej kooperácie vedeckovýskumného prostredia a súkromného sektora za podpory štátu,“ informoval štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa rektor Pavol Sovák.
    Zástupcovia členských organizácií informovali štátneho tajomníka Paulisa o stave prípravy projektovej dokumentácie a samotného projektu CNIC, ktorého cieľom je vytvorenie nového moderného priemyslu v rozsahu regiónu východného Slovenska. Predmetom rokovania bol aj  stav legislatívnych rámcov vytvorenia klastra, či požiadavky na možnosti finančného zabezpečenia budovania jeho infraštruktúry.
    „Je potrebné zabrániť odlivu talentov do zahraničia. Vedenie mesta plne podporuje vytváranie podmienok pre uplatnenie sa absolventov nielen košických univerzít,“ uviedol Marcel Gibóda.
    Košický klaster nového priemyslu stavia na základoch Technologického a informačného parku UPJŠ položených už v roku 2017. Projekt TIP—UPJŠ sa po intenzívnych rokovaniach s partnermi a konzultačnou podporou expertov EU pretransformoval do projektu CNIC, ktorého hlavným cieľom je vybudovať v regióne východného Slovenska nový high-tech priemysel a pozdvihnúť tak ekonomickú a sociálnu úroveň regiónu na priemer EÚ.
    ,,Biznis model CNIC, ktorý bol na stretnutí veľmi podrobne diskutovaný rieši udržateľnosť projektu ako takého, ale predovšetkým ekonomickú prosperitu novo vytváraných ako i spolupracujúcich firiem založenú na báze technologického a expertízneho rozvoja Košických vysokých škôl a vybraných ústavov SAV“, predstavil víziu projektu Pavol Miškovský.
    Na záver stretnutia sa k diskusii o stave a príprave projektu CNIC k rokujúcim stranám pripojil aj minister školstva Mgr. Branislav Gröhling.


Posledná aktualizácia: 25.10.2022