Prejsť na obsah

Stretnutie rektora Pavla Sováka so zamestnancami univerzitných pracovísk UPJŠ

2minút, 7sekúnd

Pri príležitosti ukončenia svojho druhého funkčného obdobia na pozícii rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rektor Pavol Sovák stretol v dňoch 12. a 13. júla 2023 s pracovníkmi Rektorátu a univerzitných pracovísk.

Rektor vyjadril zamestnancom jednotlivých úsekov úprimné poďakovanie za roky plodnej spolupráce obzvlášť v období jeho pôsobenia vo funkcii rektora univerzity. „Ďakujem vám za váš vklad k celkovému pozitívnemu obrazu našej univerzity vo verejnosti. Vysoko si vážim vašu lojalitu, profesionálny prístup a korektné pracovné vzťahy. Pracovné výsledky, ktoré sme spolu počas mnohoročnej vzájomnej spolupráce dosiahli, zaznamenali vysoké renomé nielen v košickom regióne, ale i v národnom a medzinárodnom kontexte. Synergia úsilia fakúlt a univerzitných pracovísk na ceste ku kvalitnému vzdelaniu a vedeckovýskumnej činnosti bola mojou dlhodobou prioritou a som vám vďačný za akceptáciu tejto línie. Naša spolupráca na mňa v mnohých ohľadoch pôsobila veľmi podnetne a bola zdrojom nových inšpirácií a skúseností,“ uviedol, okrem iného, rektor vo svojich príhovoroch k zamestnancom.

Odchádzajúci rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vedie univerzitu od roku 2015. Zvolený bol v dvoch funkčných obdobiach po sebe, jeho prvé funkčné obdobie trvalo od roku 2015 do roku 2019 a druhé od roku 2019 do 21.8.2023. Pred prvým zvolením a vymenovaním do funkcie rektora pôsobil ako prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie. V rokoch 2003 až 2011 zastával funkciu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Počas jeho pôsobenia vo funkcii rektora univerzita upevnila svoje postavenie v EHEA a ERA, patrí k najlepším slovenským univerzitám z pohľadu medzinárodných rankingových agentúr a vďaka viacerým významným investičným projektom výrazne skvalitnila svoju vedeckovýskumnú i technickú infraštruktúru. Rektor Pavol Sovák patrí k protagonistom integrácie univerzít, prepájania univerzít s priemyslom a samosprávou mesta a Košického samosprávneho kraja v spoločnom úsilí k zastaveniu úniku mozgov z regiónu.

Ďakujeme a pánovi rektorovi želáme do nadchádzajúceho obdobia spokojnosť a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote!


Študuj na UPJŠ