UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Úspech mladých onkológov z našej Univerzity


Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV vyhlásili pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2012 Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.

V dňoch 6. a 7. marca sa uskutočnila prezentácia vybraných prác. Súťaž prebehla v troch kategóriách (študent strednej školy, študent VŠ, mladý výskumník do 35 rokov). Do súťaže boli zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov). Predložené súhrny prác posúdila odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia pracovísk SAV, Nadácie Výskum rakoviny a odborníci z klinických pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa brala do úvahy aktuálnosť problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore.

V kategórii „Študent vysokej školy“ obsadila študentka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  Bc. Jana Vargová, 2. miesto a v kategórii „Mladý výskumník do 35 rokov“ obsadil RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 3. miesto.

Viac...

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013