UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb na UPJŠ v Košiciach do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS UPJŠ č. 256 zo dňa 13.12.2018


vyhlasujem voľby

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 do

 Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023
 

na dni 5. marca až 7. marca 2019.

 

Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce jednotlivých fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk  príslušnej volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám.
 

♦ Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

 

V Košiciach 17.1.2019 doc. RNDr. Roman SOTÁK, PhD., v.r.
predseda AS UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021