UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vymenovanie do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vymenoval v piatok 3. mája 2019 prof. PhDr. Oľgu Orosovú, CSc. do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023. 

V úvode rektor UPJŠ v Košiciach za účasti členov akademického senátu fakulty a predstaviteľov jednotlivých fakultných pracovísk poďakoval predchádzajúcemu vedeniu FF UPJŠ - prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., prof. PhDr. Eugenovi Andreanskému, PhD., prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD. a doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD. za odvedenú prácu.

Po zložení slávnostného sľubu rektor UPJŠ odovzdal dekanke menovací dekrét a insígniu - dekanskú reťaz FF UPJŠ a zaželal jej veľa úspechov pri výkone tejto významnej a zodpovednej funkcie. Po akte vymenovania nasledoval príhovor dekanky.

„Vážené dámy a páni, ďakujem Vám za príležitosť ďalej viesť Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Želám si, aby sme aj naďalej využívali a vytvárali všetky podmienky pre využívanie intelektuálneho potenciálu našej fakulty,“ uviedla dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021