Prejsť na obsah

Výročné ceny rektora boli udelené výnimočným študentom

2minút, 15sekúnd

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijalo 25. júna 2024 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ študentky a študentov, ktorým boli odovzdané Výročné ceny rektora za príkladnú reprezentáciu univerzity pri rôznych príležitostiach doma i v zahraničí. Z celkovo 68 ocenených si osobne prišlo prevziať cenu 31 študentov, ktorým osobne zagratuloval rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Po oficiálnej časti pokračovala neformálna diskusia za prítomnosti prorektorky pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie JUDr. Ľudmily Elbert, PhD., univerzitnej docentky, prorektorky pre vedu, výskum a agendu projektov prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. a prorektorky pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD.

Študentkám a študentom bola udelená Výročná cena rektora za publikačnú činnosť v renomovaných zahraničných časopisoch, za vynikajúce športové a umelecké výsledky, za dosiahnuté výsledky v rôznych študentských súťažiach, ŠVOČ a ŠVUK, za reprezentáciu univerzity a jej fakúlt na zahraničných konferenciách. Všetci ocenení študenti svojimi aktivitami výrazne prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena UPJŠ:

Lekárska fakulta
Tatiana Vojčíková
Soňa Mrázová
Soňa Muránska
Lenka Juriková
Lenka Pošová
Juraj Danko
Jakub Tarča
Marko Macejko
Laura Tomečková
Adam Bugoš
Patrik Buček
Adriána Rašiová
Šimon Buhaj
Martina Bekeová
Xacobe Davina Fernandez
Marko Murín

Prírodovedecká fakulta
Viktória Háziková
Katarína Spačeková
Marek Szabó Dósza
Katarína Revická
Paula Pillárová
Martin Gojdič
Henrieta Matajová
Max Timothy Martin
Denisa Jacková
Terézia Gylyásová
Tomáš Biró
Anastasii Kharadzha
Sophia Petra Krišáková
Bc. Ivana Mojžišová
Peter Dubecký
Barbara Havrišová
Christofer Horňák

Právnická fakulta
Peter Brejčák
Katarína Alexandra Daňková
Lenka Garančovská
Bianka Miňová
Dominik Werner
Róbert Helcmanovský
Gabriela Puciová

Fakulta verejnej správy
Kristína Demčaková Mihaľová
Veronika Vasylenko

Filozofická fakulta
Michal Simcha Barel Kyzer
Ayelet Hen Eliyahu
Avital Chen
Keren Tiano
Zuzana Vargová 
Andrea Skybová
Samuel Vladimír Sedlák
Diana Škavronková
Dominika Ondo-Eštóková
Kristína Marcinová
Tekla Horňáková
Barbara Karková
Dominika Husárová
Andrea Hudáková
Beáta Fülöpová
Sabína Húšťavová
Dávid Magdoško
Karol Dutkovský
Erika Jakubíková
Alica Matisová

Ústav telesnej výchovy a športu
Elina Kasumová
Daniela Tumidalská
Jessica Oravcová
Veronika Mačejová
Szabolcs Jakab
Samuel Szabo
Martin Ukropec

Študentom končiacim štúdium v tomto akademickom roku bola Výročná cena rektora udelená počas slávnostných promócií.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších študijných či pracovných úspechov.


Študuj na UPJŠ