Prejsť na obsah

Výsledok voľby kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach

0minút, 44sekúnd

Členom Akademickej obce
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Výsledok voľby kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie 2023 – 2027

Volebné zhromaždenie tvorené členmi Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a členmi Správnej rady UPJŠ v Košiciach podľa § 10 ods. 1 Zákona o vysokých školách, čl. 15 ods. 1 Štatútu UPJŠ v Košiciach a čl. 2 ods. 1 Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora UPJŠ v Košiciach, ktoré sa konalo 20. apríla 2023 zvolilo tajným hlasovaním kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

prof. MUDr. Daniela PELLU, PhD.

V Košiciach dňa 20. 4. 2023

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v. r.
predseda VaMK AS UPJŠ

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, v. r.
predsedníčka AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ