UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledok volieb do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ na FVS UPJŠ  

oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ
výsledok volieb do

AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ v KOŠICIACH
na funkčné obdobie  r. 2019 - 2023
 

zo študentskej časti akademickej obce Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach:

Miriama Solárová, študentka, 2. ročník

 

Košice 10. 05. 2019 Ing. Eva Výrostová, PhD., v.r.
predsedníčka VaMK pre voľby do AS UPJŠ na FVS

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021