UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie projektov VVGS UPJŠ

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v y h l a s u j e

výzvu na podávanie projektov

v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6. 3. 2018,

ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(VVGS) v štyroch programoch

 

1. „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)“. Doba riešenia projektov VUaVP35 je stanovená na obdobie od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 1. marec 2019 do 24.00 hod.

2. „Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov PCOV je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.

3. „Inštitucionálna podpora projektov H2020 (IPPH2020)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov IPPH2020 je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.

4. „Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL)“. Doba riešenia projektov IPEL je stanovená na obdobie od 1. 7. 2019 do 30. 06. 2020. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 20. máj 2019 do 24.00 hod.

 

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. 3/2018 zo dňa 6. 3. 2018

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021