UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení

    Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky tzv. „Združenie V7“.

    Zmluva nadväzuje na doterajšie aktivity Združenia založeného 28. februára 2013 s ohľadom na nové a aktuálne  spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií. „Som rád, že výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu. Verím, že aj vďaka nej budeme pokračovať v úspešnej spolupráci vo vysokoškolskom priestore a budeme pohotovo reagovať na aktuálne celospoločensky žiadúce aktivity zo strany vedecky najvýkonnejších univerzít‘,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda Združenia V7 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

    Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, pričom budú okrem iného:

  • zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
  • poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy  a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;
  • presadzovať  férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
  • koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
  • vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
  • podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
  • podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021