Prejsť na obsah

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

2minút, 10sekúnd

Vo voľbách do Študentskej internátnej rady UPJŠ, ktoré sa uskutočnili dňa 28. 11. 2023 v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej internátnej rady na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, boli na základe výsledkov zvolení nasledovní kandidáti:

  1. Branislav Feckanin
  2. Jana Gadušová
  3. Daniella Jenčová
  4. Tamara Karľová
  5. Michaela Matysová
  6. Erik Skasko
  7. Matej Kohút
  8. Tomáš Majerčák
  9. Bc. Damián Pružinský
v Košiciach  29.11.2023Michaela Macková
podpredsedníčka študentskej časti AS UPJŠ
Bc. Ladislav Görög
predseda volebnej komisie pre voľby do ŠIR

Zoznam  kandidátov pre voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach
na volebné obdobie 2023 – 2025

Lekárska fakulta1. Branislav Feckanin – 21 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
2. Jana Gadušová – 22 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
3. Daniella Jenčová – 23 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
4. Tamara Karľová – 21 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
5. Michaela Matysová – 21 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
6. Erik Skasko – 25 rokov, 4. ročník, denná forma štúdia
Prírodovedecká fakulta1. Bc. Melinda Loksová – 22 rokov, 4. ročník, denná forma štúdia
2. Bc. Daniela Nalevanková– 22 rokov, 4. ročník, denná forma štúdia
3. Zuzana Pavlišková – 20 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
Právnická fakulta1. Chiara Heldáková – 20 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
2. Matej Kohút – 20 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
3. Pavol Kopaničák – 21 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
4. Tomáš Majerčák, 21 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
5. Bc. Damián Pružinský – 24 rokov, 2. ročník, denná forma štúdia
6. Bc. Tomáš Šefčík – 23 rokov, 2. ročník denná forma štúdia
Filozofická fakulta1. Tomáš Tomori – 27 rokov, 4. ročník, denná forma štúdia
Fakulta verejnej správy1. Michaela Fedičová – 21 rokov, 3. ročník, denná forma štúdia
2. Bc. Michaela Krajčírová – 24 rokov, 5. ročník, denná forma štúdia
3. Bc. Miroslava Šulíková – 23 rokov, 4. ročník, denná forma štúdia
Ústav telesnej výchovy a športu

Voľby 9 zástupcov do Študentskej internátnej rady UPJŠ sa budú realizovať

dňa 28. novembra 2023 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
na Medickej ul. 4 pri vrátnici a v čase od 16:30 do 17:30 hod. na Popradskej 66 pri vrátnici.

Oprávnený volič môže voliť maximálne 9 zástupcov z vyššie uvedených kandidátov.

Košice  23.11.2023Michaela Macková
podpredsedníčka AS za ŠČ
Ladislav Görög
Predseda VK pre voľby do ŠIR

Študuj na UPJŠ