Prejsť na obsah

Erasmus+ výzvy na ak. rok 2023/2024

51minút, 46sekúnd
POZRITE SI

Prehľad medziinštitucionálnych dohôd v rámci Erasmus+ KA131

Výber cieľovej univerzity konzultujte so svojimi koordinátormi/kami na fakultách, ústavoch, či katedrách.

Vyberte si typ mobility

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa09.10.202323.10.2023
02. etapa12.02.202426.02.2024
03. etapa06.05.202420.05.2024
Obdobie realizácie mobility: najneskôr do 31.7.2024

*Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Krátkodobé zmiešané mobility študentov sú určené pre študentov doktorského, bakalárskeho a magisterského štúdia.
 • Krátkodobá zmiešaná mobilita študentov sa skladá z krátkodobej fyzickej mobility (štúdium alebo stáž) študentov v zahraničí (v programovej krajine) s min. travním 5 dníz povinného virtuálneho prvku, pričom objem, spôsob a čas realizácie virtuálnej časti sú voľne nastaviteľné.
 • Realizáciu virtuálneho prvku zabezpečí vysielajúca fakulta/katedra/ústav v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou. Vysielajúca fakulta/katedra/ústav zodpovedá za a potvrdzuje kvalitu realizovanej virtuálnej aktivity.
 • Krátkodobá zmiešaná mobilita je určená pre tých študentov, ktorí nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite spočívajúcej v štúdiu alebo stáži, napr. z dôvodu svojho študijného odboru alebo preto, lebo majú nedostatok príležitostí na účasť.
 • Je úlohou fakúlt a univerzitných pracovísk, aby posúdili vhodnosť výberu typu mobility študentov a zabezpečili, aby dlhodobé fyzické mobility zostali normou.
 • Fyzická mobilita každej krátkodobej zmiešanej mobility musí spĺňať neodpustiteľné kritérium dĺžky trvania: od 5 do 30 dní (okrem času potrebného na cestu) a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom.
 • Za zmiešanú mobilitu sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.
 • Univerzita poskytne účastníkovi krátkodobej zmiešanej mobility grant maximálne do výšky pokrývajúcej 5 dní fyzickej mobility v zahraničí.
 • Účastníci krátkodobej zmiešanej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom, alebo o mobility s nulovým grantom.
 • Jeden deň na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy 5 dní aktivity + 2 dni cesty.
 • Krátkodobé zmiešané mobility pre absolventov nie sú k dispozícii.
PROGRAMOVÉ KRAJINY
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
 • V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   • výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy:

PhDr. Zuzana Szattlerová

zuzana.szattlerova@upjs.sk

055/234 1129

Mobility študentov za účelom štúdia sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy:

Bc. Ing. Daniela Filipová

daniela.filipova@upjs.sk

055/234 1166

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a príspevky na navýšenie
Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu:
Cieľová krajina1. – 14. deň15. – 30. deň
Sadzba/deňSadzba/deň
Všetky programové krajiny7050
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.
Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program: Cestovné vzdialenost V prípade štandardného cestovania V prípade zeleného cestovania Od 10 do 99 km: 23 EUR na účastníka   Od 100 do 499 km 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka Od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na účastníka   8 000 km alebo viac: 1 500 EUR na účastníka     Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.
Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí

Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa22.09.202302.10.2023
02. etapa09.10.202323.10.2023
03. etapa12.02.202426.02.2024
04. etapa06.05.202420.05.2024
Obdobie realizácie mobility: najneskôr do 31.7.2024

*Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Univerzita zabezpečí pre akademický rok 2023/2024 alokáciu finančných prostriedkov pre 1 mobilitu na každý študijný program v doktorandskom stupni, ktorá sa môže realizovať buď ako študijný pobyt alebo ako stáž.
 • Každá krátkodobá mobilita musí spĺňať neodpustiteľné kritérium dĺžky trvania. Krátkodobé mobility majú trvanie minimálne 5 dní a maximálne 30 dní.
 • Univerzita poskytne účastníkovi krátkodobej mobility grant maximálne do výšky pokrývajúcej 10 dní fyzickej mobility v zahraničí.
 • Účastníci krátkodobej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom, alebo o mobility s nulovým grantom.
 • Jeden deň na cestu pred prvým dňom aktivity v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy 5 až 10 dní aktivity + 2 dni cesty.
 • Krátkodobé mobility doktorandov pre absolventov nie sú k dispozícii.
 • Doktorand môže z prostriedkov Erasmus+ v akademickom roku 2023/2024 realizovať jednu mobilitu s dĺžkou trvania 5-10 dní.
PROGRAMOVÉ KRAJINY
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
 • V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   • výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy:

PhDr. Zuzana Szattlerová

zuzana.szattlerova@upjs.sk

055/234 1129

Mobility študentov za účelom štúdia sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy:

Bc. Ing. Daniela Filipová

daniela.filipova@upjs.sk

055/234 1166

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a príspevky na navýšenie
Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu:
Cieľová krajina1. – 14. deň15. – 30. deň
Sadzba/deňSadzba/deň
Všetky programové krajiny7050
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.
Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program: Cestovné vzdialenost V prípade štandardného cestovania V prípade zeleného cestovania Od 10 do 99 km: 23 EUR na účastníka   Od 100 do 499 km 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka Od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na účastníka   8 000 km alebo viac: 1 500 EUR na účastníka     Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.
Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí

Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

Dlhodobé mobility:

Na dlhodobé mobility – štúdium je potrebné sa na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch prihlásiť do 9.10.2023. Tento termín môže byť modifikovaný fakultou/katedrou/ústavom.
Obdobie realizácie mobility: letný semester akademického roka 2023/2024

Krátkodobé mobility v rámci Zmiešaných Intenzívnych Programov (ZIP):

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa09.10.202323.10.2023
02. etapa12.02.202426.02.2024
03. etapa06.05.202420.05.2024
Obdobie realizácie mobility: podľa pracovného programu ZIP, najneskôr do 31.7.2024.

*Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

 • dlhodobý študijný pobyt s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobý študijný pobyt kombinovaný so stážou s min. 2-mesačným trvaním štúdijnej časti (pre všetky stupne štúdia)
 • krátkodobá mobilita študentov v rámci Zmiešaných Intenzívnych Programov (ZIP) (na základe kritérií organizátorov ZIP)
 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Mobility v rámci tejto výzvy sa môžu realizovať v Programových krajinách:
PROGRAMOVÉ KRAJINY 
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
 • Mobility študentov za účelom štúdia a v rámci ZIP sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.
A. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na dlhodobé mobility a príspevky na navýšenie:
Cieľová krajinaSadzba/mesiac štúdium
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko674
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko606
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 250 €/mesiac.
Študenti sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní pri spiatočnej ceste.
B. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé ZIP mobility a príspevky na navýšenie
Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu:
Cieľová krajina1. – 14. deň15. – 30. deň
Sadzba/deňSadzba/deň
Všetky programové krajiny7050
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.
Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program: Cestovné vzdialenost V prípade štandardného cestovania V prípade zeleného cestovania Od 10 do 99 km: 23 EUR na účastníka   Od 100 do 499 km 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka Od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na účastníka   8 000 km alebo viac: 1 500 EUR na účastníka     Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.
Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí

Bc. Ing. Daniela Filipová

daniela.filipova@upjs.sk

055/234 1166

Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa09.10.202323.10.2023
02. etapa12.02.202426.02.2024
Obdobie realizácie mobility: do 30.06.2024

*Termíny a podmienky výzvy a výberu upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného / katedrového / ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

 • dlhodobá odborná stáž s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobá stáž na zlepšenie digitálnych zručností s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobá stáž pre čerstvých absolventov s min. trvaním 2 mesiace, pričom stáž môže byť odborná, alebo zameraná na zlepšenie digitálnych zručností (pre absolventov Bc., Mgr., PhD. štúdia)
 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Mobility v rámci tejto výzvy sa môžu realizovať v Programových krajinách:
PROGRAMOVÉ KRAJINY 
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú členmi EÚSeverné Macedónsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
 • V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:
 • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.
 • Univerzita poskytne účastníkovi dlhodobej stáže pre čerstvého absolventa grant maximálne do výšky pokrývajúcej 2 mesiace fyzickej mobility v zahraničí.
Cieľová krajinaSadzba/mesiac stáž
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko720
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko670
Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 250 €/mesiac.
Študenti sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní pri spiatočnej ceste.
Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí

PhDr. Zuzana Szattlerová

zuzana.szattlerova@upjs.sk

055/234 1129

Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo koordinátorku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility predovšetkým prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov mohli byť a boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Obdobie realizácie mobility: 10.10.2023 – 15.10.2024

 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov
 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií)
 • jazykové kurzy – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • školenie v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP)
 1. Kvalita predloženého programu školenia s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doteraz nezúčastnili. Vo výbere zamestnancov berieme do úvahy aj počet absolvovaných mobilít za posledné dva akademické roky.
 3. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na zabezpečovaní úloh súvisiacich s internacionalizáciou, a ktorí sa zúčastňujú mobility typu Staff Week a job-shadowing.
 4. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.
 5. Preferované sú mobility, ktoré sú zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov, resp. na inováciu študijných programov.

Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť zamestnancami UPJŠ.

 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2024
 • Dĺžka mobility:
  • v prípade akademických pracovníkov: od 2 do 60 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít, pričom univerzita poskytuje finančný príspevok na max. 5  dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 5 dní sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom,
  • v prípade administratívnych pracovníkov: od 2 do 7 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít, pričom univerzita poskytuje finančný príspevok na max. 5  dní aktivity a na 2 dni cesty.
 • V rámci výzvy na ak. rok 2023/2024 akademickí zamestnanci sa môžu uchádzať maximálne o 3 mobility, pričom podmienkou schválenia a financovania tretej mobility je realizácia jednej výučbovej mobility pred treťou mobilitou, ktorá je zameraná na školenie.
 • V rámci výzvy na ak. rok 2023/2024 administratívni zamestnanci, ktorí aktívne zapojení do úloh súvisiacich s internacionalizáciou na univerzite sa môžu uchádzať maximálne o 2 mobility. Aktívne zapojenie zamestnancov UPJŠ do úloh súvisiacich s internacionalizáciou na univerzite majú byť detailne predstavené v prihláškach.
 • V rámci výzvy na ak. rok 2023/2024 administratívni zamestnanci, ktorí nie sú aktívne zapojení do úloh súvisiacich s internacionalizáciou na univerzite sa môžu uchádzať maximálne o 1 mobilitu.
 • Akademickí pracovníci majú možnosť podať prihlášku na Erasmus mobilitu – školenie, ale prioritne by sa mali uchádzať o Erasmus mobility na výučbu.
 • V prípade dvoch na sebe nadväzujúcich mobilít opodstatnenosť pridelenia cestovného grantu pre obe mobility bude posudzovaná individuálne berúc do úvahy kritérium efektívneho čerpania grantov.
 • V prípade, že viacerí zamestnanci majú záujem navštíviť tú istú prijímajúcu inštitúciu v tom istom termíne, zamestnanci sú povinní uviesť informácie o pridanej hodnote  mobility pre každého osobitne z hľadiska ich odborného rastu.
 • V prípade nástupu na mobilitu v piatok alebo cez víkend, resp. v prípade mobilít, ktoré zahŕňajú víkend, zamestnanec je povinný odôvodniť voľbu termínu.
 • Zamestnanec nemôže vycestovať v rámci výzvy na akademický rok 2023/2024 dva- a viackrát na tú istú prijímajúcu inštitúciu. Každá mobilita má byť realizovaná na inej inštitúcii.
 • Preferované budú mobility, ktoré sú zamerané na aktivity ako školenie, workshop, hospitácia. Prihlášky na jazykové kurzy budú vyhodnotené a schválené dodatočne a iba v tom prípade, ak ich realizáciu rozpočet danej výberovej fázy umožní. 
 • Zamestnanci sú povinní do svojich prihlášok uviesť pracovné emailové adresy a nie súkromné. Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ bude posielať všetky kľúčové informácie len na oficiálne pracovné adresy.
 • Po mobilite je zamestnanec povinný odovzdať správu z mobility pre Referát pre zahraničné vzťahy, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility.
Termín odovzdania prihlášok:Termín najskoršieho možného nástupu:
I. fáza02.10.2023 do 12:0010.10.2023
II. fáza07.02.2024 do 12:0021.02.2024
III. fáza06.05.2024 do 12:0020.05.2024

Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu dokumentu Program mobility – školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana, Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gallová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2023/2024:

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko180 eur
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko160 eur
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko,  Severné Macedónsko, Turecko,Srbsko140 eur

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaŠtandardné cestovné – sumaZelené cestovné – suma
 medzi 0 a 99 km: 23 EUR na účastníka 
 medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
 medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
 medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
 medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
 medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka 
 8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka 
Výpočet vzdialenosti (distance calculator)


Príspevok za zelené cestovanie:

 • Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, loď, bicykel, carpooling alebo ich kombináciu,.
 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov. K čestnému vyhláseniu je účastník mobility povinný po mobilite priložiť cestovný lístok ako dôkaz o zelenom spôsobe cestovania a potvrdenie o zaplatení. Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  •  Využitie spôsobu dopravy carpooling je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďlším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu. Ak je to potrebné, výšku prideleného grantu upraví aj vo finančnej zmluve, následne zabezpečí jeho prevod na bankový účet účastníka.

Príspevok pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami:

 • Účastníci mobility s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosť požiadať o dodatočný grant, tzv. špeciálny grant na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s mobilitou.
 • Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite.
 • Mechanizmus financovania: reálne náklady dokladované účtovnými dokladmi.
 • Postup: účastník odovzdá kópiu ŤZP preukazu, žiadosť o špeciálny grant a Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov spolu s prihláškou na mobilitu pre účastníka/čku so špeciálnymi potrebami. Referát pre zahraničné vzťahy si skontroluje odovzdané dokumenty, podpíše ich a na základe zadaných údajov zabezpečí pridelenie špeciálneho grantu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility predovšetkým prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov mohli byť a boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.

Obdobie realizácie mobility: 10.10.2023 – 15.10.2024

 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň
 • kombinovaná mobilita zamestnancov – VŠ učiteľov za účelom výučby a školenia – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít výučby a školenia, v rámci ktorej sa skracuje minimálny počet hodín výučby na 4 hodiny. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich bilaterálnych dohôd. Zamestnanci, ktorí majú záujem o kombinovanú mobilitu, vypracujú program mobility na výučbu, do ktorého uvedú aj plánované aktivity v rámci školenia.
 1. Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci programu Erasmus+.
 3. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je vyučovacím, resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.
 4. Prihlásené osoby musia byť zamestnancami UPJŠ.
 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2024
 • Dĺžka mobility: od 2 do 60 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít, pričom univerzita poskytuje finančný príspevok na max. 5 dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 5 sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom.
 • Zamestnanci sú povinní do svojich prihlášok uviesť pracovné emailové adresy a nie súkromné. Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ bude posielať všetky kľúčové informácie len na oficiálne pracovné adresy.
 • Po mobilite je zamestnanec povinný odovzdať správu z mobility pre Referát pre zahraničné vzťahy, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility.
Termín odovzdania prihlášok:Termín najskoršieho možného nástupu:
I. fáza02.10.2023 do 12:0010.10.2023
II. fáza07.02.2024 do 12:0021.02.2024
III. fáza06.05.2024 do 12:0020.05.2024

Mobility učiteľov sa riadia interinštitucionálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ: aktuálny zoznam inter-inštitucionálnych zmlúv a partnerských univerzít.

Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu  dokumentu Program mobility – výučba (v prípade českých inštitúcií) alebo dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné.

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  Ing. Zuzana Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gállová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2023/2024:

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko180 eur
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko160 eur
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko,  Severné Macedónsko, Turecko,Srbsko140 eur

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaŠtandardné cestovné – sumaZelené cestovné – suma
 medzi 0 a 99 km: 23 EUR na účastníka 
 medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
 medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
 medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
 medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
 medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka 
 8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka 
Výpočet vzdialenosti (distance calculator)


Príspevok za zelené cestovanie:

 • Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, loď, bicykel, carpooling alebo ich kombináciu,.
 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.K čestnému vyhláseniu je účastník mobility povinný po mobilite priložiť cestovný lístok ako dôkaz o zelenom spôsobe cestovania a potvrdenie o zaplatení. Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  •  Využitie spôsobu dopravy carpooling je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďlším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu. Ak je to potrebné, výšku prideleného grantu upraví aj vo finančnej zmluve, následne zabezpečí jeho prevod na bankový účet účastníka.

Príspevok pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami:

 • Účastníci mobility s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosť požiadať o dodatočný grant, tzv. špeciálny grant na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s mobilitou.
 • Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite.
 • Mechanizmus financovania: reálne náklady dokladované účtovnými dokladmi.
 • Postup: účastník odovzdá kópiu ŤZP preukazu, žiadosť o špeciálny grant a Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov spolu s prihláškou na mobilitu pre účastníka/čku so špeciálnymi potrebami. Referát pre zahraničné vzťahy si skontroluje odovzdané dokumenty, podpíše ich a na základe zadaných údajov zabezpečí pridelenie špeciálneho grantu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

V novom programovom období 2021-2027 klasický Erasmus+ program získal väčší medzinárodný charakter a  do existujúceho mobilitného rámca vysokoškolského vzdelávania sa zaviedla tzv. medzinárodná mobilita.

„Medzinárodná mobilita“ je mobilita študentov a zamestnancov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. „Partnerské krajiny“ znamenajú „tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+“, čo je oficiálny termín. „Odchádzajúca“ (mobilita) znamená cestu/mobilitu z programových krajín do partnerských krajín.

Medzinárodná mobilita prebieha v rámci programu KA131, ktorý vychádza z nasledujúcich prvkov zabezpečujúcich kvalitu programu a mobilít:

Pravidlá   výzvy   sa   riadia  Smernicou   č.   1/2020,   ktorou   sa   stanovuje   postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.

Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt a univerzitných pracovísk je v kompetencii vedenia fakúlt a univerzitných pracovísk.

 • Študentské mobility: krátkodobé mobility doktorandov
 • Zamestnanecké mobility: školenie, výučba
 • Povolené sú iba odchádzajúce mobility
Západný Balkán (región 1)Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora
Východné susedstvo (región 2)Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, územie Ukrajiny, ako ho uznáva medzinárodné právo
Krajiny južného Stredozemia (región 3)Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
Ruská federácia (región 4)Územie Ruska uznané medzinárodným právom
Región 5 ÁziaBangladéš, Bhután, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam Krajiny s vysokými príjmami: Brunej, Hongkong, Japonsko, Kórea, Macao, Singapur a Taiwan
Región 6 Stredná ÁziaAfganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan
Región 7 Blízky východIrak, Irán, Jemen Krajiny s vysokými príjmami: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
Región 8 Tichý oceánCookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, PapuaNová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor Krajiny s vysokými príjmami: Austrália, Nový Zéland
Región 9 Subsaharská AfrikaAngola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe demokratická republika, Zambia, Zimbabwe
Región 10 Latinská AmerikaArgentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela
Región 11 KaribikAntigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, a Trinidad a Tobago
Región 12 USA a KanadaSpojené štáty americké, Kanada
Región 13Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)
Región 14Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo

Obdobie realizácie mobilít: od zverejnenia výsledkov prvého a druhého termínu výberu do 31.7.2024

Zber prihlášok a ich vyhodnotenie bude prebiehať v 2 termínoch:

Prvý termín

 • Prvý termín pre zamestnancov/ doktorandov na odovzdanie návrhov na fakultách/univerzitných pracoviskách: do 26.2.2024
 • Termín pre fakulty/ univerzitné pracoviská na odovzdanie zoznamu navrhnutých mobilít z prvého zberného termínu Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ: do 4.3.2024
 • Výsledky financovaných mobilít po prvom zbernom termíne: do 12.3.2024

Druhý termín

 • Druhý termín pre zamestnancov/ doktorandov na odovzdanie návrhov na fakultách/univerzitných pracoviskách: do 15.4.2024
 • Termín pre fakulty/ univerzitné pracoviská na odovzdanie zoznamu navrhnutých mobilít z prvého zberného termínu Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ: do 22.4.2024
 • Výsledky financovaných mobilít po druhom zbernom termíne: do 30.4.2024

Oprávnená dĺžka mobility je od 5 do 60 dní vrátane cesty pre zamestnanecké mobility a od 5 do 30 dní pre mobility doktorandov, pričom pri oboch typoch univerzita poskytuje finančný príspevok na maximálne 5-7 dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 5-7 dní sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom.

Sadzby grantov:

1. Podpora na cestovné náklady – doktorandské aj zamestnanecké mobility:

Cestovné vzdialenostiV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka 

Výpočet vzdialenosti (distance calculator)

Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie nad rámec riadneho cestovného grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, bicykel, carpooling (zdieľané auto) alebo ich kombináciu.

 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  • Využitie spôsobu dopravy carpooling  (zdieľané auto) je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďalším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu.

2. Individuálna podpora na fyzickú mobilitu

Mobilita doktorandov:

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň na 1. – 14. deň mobility a 50 EUR/deň na 15. – 30. deň mobility. Účastníci krátkodobej mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní. Účastníci krátkodobej mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže.

Mobilita zamestnancov:

Cieľová krajinaSuma na deň v EUR
Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12180
Partnerské krajiny v regiónoch 13140
Partnerské krajiny v regiónoch 14160

V prípade každej žiadosti sú zamestnanci a doktorandi povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a zdôvodniť opodstatnenosť mobility;

V prípade, že viacerí zamestnanci/ doktorandi majú záujem navštíviť tú istú prijímajúcu inštitúciu v tom istom termíne, zamestnanci/ doktorandi sú povinní uviesť informácie o pridanej hodnote  mobility pre každého osobitne z hľadiska ich odborného rastu a zdôvodniť nevyhnutnosť cestovať spolu;

Po mobilite je zamestnanec/ doktorand povinný odovzdať správu z mobility nadriadenému a Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility a nadriadený rozhodne o spôsobe, akým budú s výsledkami mobility oboznámení ďalší spolupracovníci fakulty/univerzitného pracoviska.

Zamestnanec/ doktorand kontaktuje partnerskú univerzitu, na ktorej plánuje uskutočniť mobilitu. Dohodne sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplní najnovšiu verziu dokumentu Mobility Agreement Staff Mobility For TrainingMobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade zamestnaneckých mobilít, alebo Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for traineeships v prípade mobilít doktorandov.

Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

Povinnou súčasťou prihlášky je prepočet požadovaného grantu. Bez týchto údajov prihláška nebude akceptovaná.

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • Zamestnanci/doktorandi Lekárskej fakulty UPJŠ – prof. MUDr. Želmíra Macejová PhD., MPH, (prodekanka pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a poverená zastupovaním dekana)
 • Zamestnanci/ doktorandi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (prodekan pre vonkajšie vzťahy)
 • Zamestnanci/ doktorandi Právnickej fakulty UPJŠ – doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)
 • Zamestnanci/ doktorandi Fakulty verejnej správy UPJŠ – PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj)
 • Zamestnanci/ doktorandi Filozofickej fakulty UPJŠ – Mgr. Jozef Benka, PhD. (prodeka pre medzinárodné vzťahy)
 • Zamestnanci na úrovni univerzitných pracovísk a Rektorátu (ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP)  – Mgr. Mária Vasiľová, PhD. (referentka Referátu pre zahraničné vzťahy)

Výber pracovníkov a doktorandov fakúlt zabezpečí vedenie jednotlivých fakúlt, výber pracovníkov univerzitných pracovísk a Rektorátu zabezpečí vedenie univerzity.

Výsledky výberových konaní budú zverejnené v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov. O výsledkoch budú informovaní uchádzači aj emailom.

Výberové kritériá:

 1. Kvalita predloženého programu školenia/výučby/zmluvy o štúdium/zmluvy o stáži s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/ústav/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní  sú pracovníci a doktorandi, mobilita ktorých podporuje stratégiu internacionalizácie pracoviska/fakulty.
 3. Preferovaní sú pracovníci a doktorandi, ktorí aktívne podporujú program Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (výučbová aktivita pre prichádzajúcich Erasmus študentov, prijímanie prichádzajúcich zamestnancov v rámci programu Erasmus+, členstvo v ESN Košice).
 4. Preferované sú mobility, ktoré sú navrhnuté na základe už existujúcej dobrej spolupráce s inštitúciami partnerských krajín, takto zabezpečujúc kvalitnú implementáciu mobilít a hodnotné výstupy. 

Ďalšie kritériá stanovené fakultou/univerzitným pracoviskom.

Pred každou mobilitou v oblasti štúdia a výučby musia vysoké školy podpísať medziinštitucionálne zmluvy v súlade s Erasmus chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE), a to aj v prípade medzinárodných mobilít v partnerských krajinách na partnerských VŠ.

IIA požiadavky:

 • Mobilita doktorandov za účelom štúdia: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Mobilita doktorandov za účelom stáže: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.
 • Mobilita zamestnancov – výučba: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Mobilita zamestnancov – školenia: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.

Zamestnanci a doktorandi so schválenými mobilitami sú zodpovední za organizáciu svojej mobility: overenie postupu a podmienok vstupu do partnerskej krajiny, vybavenie víza, zabezpečenie potrebných očkovaní pred vstupom do krajiny, overenie COVID opatrení, a pod.